ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year Taipei ไต้หวัน อาลีซาน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year Taipei ไต้หวัน อาลีซาน
ไทเป– พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)- วัดหลงซานซื่อ – ร้านพายสัปปะรด - สนามบินเถาหยวน – กทม.ไถจง – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลีซานนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า – เดินชมสวนสน 2000 ปี - เจียอี้ - แวะชิมชาอูหลง–ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตกทม. – สนามบินเถาหยวน – รถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กทม. – สนามบินเถาหยวน – รถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

7.00 น.

พาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 634

12.00 น. (กลางวัน)

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวันภัตตาคาร CITYSUITE TAOYUAN

14.00 น.

พาทุกท่านเดินทางสู่ รถไฟฟ้าหัวจรวด ให้ทุกท่านได้สัมผัสความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงสถานีรถไฟฟ้าหัวจรวดไทเป

15.00 น.

เดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

16.30 น.

พาทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามแควร์ไทเป)ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นต่างๆ และร้านดังๆเช่น UNIQLO MUJI DAISO WATSONS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารสุกี้ ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วม COUNTDOWN ที่ย่านตึกไทเป 101 พบกันที่ LOBBY ของโรงแรมตามเวลาที่ไกด์นัดหมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101 เพื่อชมการ COUNT DOWN ก้าวเข้าสู่ปี 2015 พร้อมกับการแสดงพลุสีสันต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก HOTEL: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER (4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | ไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารทะเลพื้นเมือง เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกรไต้หวัน

13.00 น.

เดินสู่พาทุกท่านสู่อุทยานเย่หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

15.30 น.

เดินทางสู่ เมืองไถจงตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามพาทุกท่านถ่ายภาพหมู่บ้านสายรุ้งหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 - 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นฮอตสปอตสำหรับการท่องเที่ยวขอเมืองไถจงไปแล้ว โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หวง หยุงฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี พืชสัตว์ และรายการอื่น ๆ เช่นนก กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

19.00 น.

พาทุกท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืนฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญี่ทึ่สุดในเมืองไถจง ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น ONISUKA TIGER NEW BALANCE ADIDAS NIKE K-SWISSเป็นต้น ราคาที่ไถจงจะถูกกว่าที่ไทเป และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสกันมากมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL:SPENDOR INN HOTEL TAICHUNG(4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ไถจง – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินสู่ วัดจงไถฉานซื่อเป็นวัดที่ใหญ่ 1 ใน 4 ของไต้หวัน และยังเป็นวัดประจำภาคกลางอีกด้วย ภายในวัดผสมผสานหลายๆนิกายเข้าไว้ด้วย และวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนกว่า 1000 ห้อง และยังถือได้ว่าเป็นวัดที่ทันสมัยอันดับต้นๆของไต้หวันอีกด้วย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

13.00 น.

พาทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร

16.00 น.

เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ เป็นภูเขา อาหลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์มีความสูงประมาณ 2216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง HOTEL: GAU SHAN CHING HOTEL ALISHAN (4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า – เดินชมสวนสน 2000 ปี - เจียอี้ - แวะชิมชาอูหลง–ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

6 โมงเช้า

พาทุกท่านเดินทางไป นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซัน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน เทือกเขา อวี้ซาน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

8.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

8.30 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านสัมผัสความงดงามของ ป่าสน 2000 ปีบริเวณแนวทิวสนแห่งนี้ จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมายได้เวลาพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณภัตตาคาร STEAK NOBLE FAMILY

13.00 น.

พาทุกท่านเดินทางสู่พาทุกท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาอูหลง ให้ท่านได้ลองชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพาทุกท่านสู่เมืองไทเปถึงเมืองไทเป

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

19.00 น.

เดินทางไปยัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อสุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER (4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ไทเป– พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)- วัดหลงซานซื่อ – ร้านพายสัปปะรด - สนามบินเถาหยวน – กทม.

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

พาทุกท่านสู่พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 620000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณภัตตาคารติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเปา

13.00 น.

พาทุกท่านสู่ตึกไทเป 101 ซึ่งตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกไปชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองไทเป ที่ชั้น 89 และทุกท่านยังสมารถชมวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่าDamperเป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5 เมตร หนักถึง660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1ถึงชั้น 5เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน

15.00 น.

พาทุกท่านกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลงซานซื่อเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร

17.00 น.

แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ร้านพายสัปปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มี เนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน บริการอาหารว่างบนรถ

20.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635

23.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร
 • - มัคคุเทศก์คอยบริการต้อนรับท่าน
 • - ค่าที่พักโรงแรมตามรายการหรือเทียบเท่า2 – 3 ท่าน ต่อห้อง
 • - ค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง
 • - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • - ค่าวีซ่าไต้หวัน
 • - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • - ค่าภาษีเดินทาง Travel Tax หรือ Fuel Surcharge
 • - ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินตามเงินไขกรมธรรม์ (1000000/500000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ซึ่งเกิดจากความพึ่งพอใจของท่านที่ได้รับบริการของท่าน
 • - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก (สำหรับผู้ถือต่างด้าว)
 • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • - ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. ต้องเสียค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มตามราคาที่สายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour