ทัวร์ไต้หวัน Countdown Taipei ไต้หวัน ไร่องุ่น

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ไต้หวัน Countdown Taipei ไต้หวัน ไร่องุ่น
ไถจง– เถาหยวน –นั่งรถไฟฟ้าสถานีเถาหยวนเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสัปปะรด – ถนนเก่าตั้นสุ่ย - สนามบินเถาหยวน – กทม.ผูหลี่ – ฟาร์มชิงจิ้ง –วัดจงไถฉานซื่อ -ชิมชาอู่หลง –ไถจง – เก็บองุ่นสดๆที่ไร่ ชิมได้ไม่อั้น – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดกวนอูไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ศูนย์ปะการังแดง – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)กทม. – สนามบินเถาหยวน –แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กทม. – สนามบินเถาหยวน –แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

7.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์S สายการบิน CHINA AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางดูแลสัมภาระให้กับท่าน

11.00 น.

พาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินCHINA AIRLINESเที่ยวบินที่CI 834

15.30 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อย พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไทเปให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามแควร์ไทเป)ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นต่างๆ และร้านดังๆเช่น UNIQLO MUJI DAISO WATSONS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร สุกี้ ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วม COUNTDOWN ที่ย่านตึกไทเป 101 พบกันที่ LOBBY ของโรงแรมตามเวลาที่ไกด์นัดหมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101 เพื่อชมการ COUNT DOWN ก้าวเข้าสู่ปี 2015 พร้อมกับการแสดงพลุสีสันต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก HOTEL: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER (4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ศูนย์ปะการังแดง – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 620000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี

10.00 น.

เดินทางสู่ ศูนย์ประการังแดงซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของคนไต้หวัน ซึ่งปะการังแดงถูกค้นพบในไม่กี่ทีของโลก คือชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของประเทศญี่ปุ่น และชายฝั่งทะเลแถบประเทศอิตาลี และโครเอเชีย ซึ่งในอีดตประการังแดงจะเป็นเครื่องประดับของขุนนางชั้นสูงและสมาชิกของราชวงศ์จีน

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารสองร้อยล้าน

13.00 น.

เยี่ยมชม วัดหลงซานซื่อเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร

16.00 น.

เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ซึ่งตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกไปชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองไทเป ที่ชั้น 89 และทุกท่านยังสมารถชมวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่าDamperเป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5 เมตร หนักถึง660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1ถึงชั้น 5เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารติ่งไท่ฟงเสี่ยวหลงเปา พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER (4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดกวนอู

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณภัตตาคารอาหารทะเลพื้นเมือง เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกรไต้หวัน

13.00 น.

เดินทางสู่อุทยานเย่หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

15.00 น.

เดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในไต้หวัน ที่ล้อมไปด้วยภูเขา 8 ทิศ ได้เวลาพาทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร

17.00 น.

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู เช่นศาสดาขงจื้อ เทพจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ1 ล้านเหรียญไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี HOTEL: HOTEL MODERN PULI (4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ผูหลี่ – ฟาร์มชิงจิ้ง –วัดจงไถฉานซื่อ -ชิมชาอู่หลง –ไถจง – เก็บองุ่นสดๆที่ไร่ ชิมได้ไม่อั้น – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่ฟาร์มชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน สถานที่ที่ท่านสามารถสัมผัสกับบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ ในเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่บริเวณ เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1750 เมตร อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้น้อยใหญ่จะแข่งกันผลิดอกออกผลกันสะพรั่ง แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นอกจากจะมีบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกแล้ว ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เน้นๆก็คือ การทำฟาร์มเลี้ยงแกะ ในทุ่งหญ้าชิงจิ้ง ฟาร์มปลูกพืชผลเมืองหนาว

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

13.00 น.

เดินทางสู่วัดจงไถฉานซื่อเป็นวัดที่ใหญ่ 1 ใน 4 ของไต้หวัน และยังเป็นวัดประจำภาคกลางอีกด้วย ภายในวัดผสมผสานหลายๆนิกายเข้าไว้ด้วย และวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนกว่า 1000 ห้อง และยังถือได้ว่าเป็นวัดที่ทันสมัยอันดับต้นๆของไต้หวันอีกด้วย

15.00 น.

แวะชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาอู่หลง ให้ท่านได้ลองชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี

16.00 น.

เดินทางสู่ เมืองไถจงซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามพาทุกท่านสู่ ไร่องุ่นซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นเรื่องการปลูกองุ่นมากที่สุดในไต้หวัน ภายในไร่องุ่นนี้ ทุกท่านสามารถชิมองุ่นสดๆได้ไม่อั้น (หากต้องการซื้อกลับบ้านจะแบ่งขายเป็น 5 เกรด คือ 180/120/90/60/ ต่อกิโลไต้หวัน (600 กรัมเท่ากับ 1กิโลไต้หวัน)

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

19.00 น.

ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืนฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญี่ทึ่สุดในเมืองไถจง ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น ONISUKA TIGER NEW BALANCE ADIDAS NIKE K-SWISSเป็นต้น ราคาที่ไถจงจะถูกกว่าที่ไทเป และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสกันมากมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL: SPENDOR INN HOTEL TAICHUNG(4STAR)หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ไถจง– เถาหยวน –นั่งรถไฟฟ้าสถานีเถาหยวนเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสัปปะรด – ถนนเก่าตั้นสุ่ย - สนามบินเถาหยวน – กทม.

7.00 น.

บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อนั่ง รถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเปให้ทุกท่านได้สัมผัสความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นพาทุกท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

13.00 น.

เดินทางสู่ร้านพายสัปปะรดพายสัปปะรด ซึ่งขนมชนิดนี้ เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน เนื้อแป้งจะเนียนละเอียดที่สอดไส้สัปปะรดกวนที่หวานกำลังดี เหมาะแก่การนำไปเป็นของฝากได้อย่างดี

15.00 น.

อิสระช้อปปิ้งที่ถนนเก่าตั้นสุ่ยซึ่งถนนสายนี้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทเปและต่างชาติ เพื่อมาชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นสถานที่โรแมนติกสำหรับคู่รัก และถนนแห่งนี้ยังมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

22.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินCHINA AIRLINESเที่ยวบินที่CI 065

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร
 • - มัคคุเทศก์คอยบริการต้อนรับท่าน
 • - ค่าที่พักโรงแรมตามรายการหรือเทียบเท่า2 – 3 ท่าน ต่อห้อง
 • - ค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง
 • - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • - ค่าวีซ่าไต้หวัน
 • - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • - ค่าภาษีเดินทาง Travel Tax หรือ Fuel Surcharge
 • - ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินตามเงินไขกรมธรรม์ (1000000/500000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ซึ่งเกิดจากความพึ่งพอใจของท่านที่ได้รับบริการของท่าน
 • - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก (สำหรับผู้ถือต่างด้าว)
 • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • - ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. ต้องเสียค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มตามราคาที่สายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour