ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 5วัน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 5วัน
Bana Hills – Fantasy Park – โฮจิมินห์โฮจิมินห์-เว้-พระราชวังเมืองเว้-สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไคดิงห์-ล่องเรือแม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบาเว้- ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดฟุ๊กเกี๊ยน-บ้านเลขที่ 101-ช้อปปิ้งโฮจิมินห์-กรุงเทพฯกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ล่องเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ล่องเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ

12.30 น.

ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเตอร์กิส เคาเตอร์ S พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.30 น.

เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK 68

17.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนเคล้าคลอเสียงดนตรี

21.30 น.

นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก LE DUY HOTEL  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 | โฮจิมินห์-เว้-พระราชวังเมืองเว้-สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไคดิงห์-ล่องเรือแม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา

7.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง ของโรมแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนครโฮจิมินห์ เหิรฟ้าสู่เมืองเว้ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VJ8370 (07.10-08.30) ถึงเมืองเว้ ถึงเมืองเว้นำท่านชม พระราชวังเมืองเว้ มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามกลาง พระราชวังโบราณ หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า พระราชวังไดนอย ที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียนทั้ง 13 พระองค์ เคยประทับอยู่ที่นี่

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านชม สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไคดิงห์ ชมความงดงามและชมสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพเขียนพื้นผนังที่บรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้านำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพความงดงามของแม่น้ำหอม หรือแม่น้ำเฮืองยาง และสัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนามริมฝั่งแม่น้ำหอม แม่น้ำสายโรแมนติคที่สุดของเมืองเว้ และนำท่าน ชมความงามของ วัดเจดีย์เทียนมู ที่ตั่งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำหอม วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียนหมู่ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมาย ที่ ตลาดดองบา

19.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก ROMANCE HUE HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | เว้- ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดฟุ๊กเกี๊ยน-บ้านเลขที่ 101-ช้อปปิ้ง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระยะทางกว่า 141 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลแปซิฟิคที่สวยงามที่สุดมีอ่าวขนาบ ท้องทะเลสีครามและผ่านจุดชมวิวบนภูเขาไหหวันภูเขาที่แบ่งเวียดนามเหนือใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) นำท่านผ่าน อุโมงค์ไฮเวิน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเข้าสู่เมืองดานัง ยาว 6280 เมตร

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

ท่านจะได้สัมผัสกับเมืองเล็กที่สุดแสนจะโรแมนติคและคลาสสิคที่สุดอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่ามีเรือขนส่งสินค้าอย่างเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขาย เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งในด้านสินค้าและวัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของเมืองนี้ด้วย ที่ทางรัฐบาลได้อนุรักษ์สภาพของสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ให้คงอยู่ในสภาพเดิม และชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ วัดฟุ๊กเกี๋ยน (Phuoc Kien Association) เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน หลังจากนั้นนำท่านชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ( Tan Ky Old House ) นับเป็นบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามทีสุดของเมืองฮอยอัน อยู่กันมา 5 ชั่ว อายุคน หลังจากนั้นเชิญท่านช้อบปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมืองตามอัธยาศัย อาทิเช่น กระเป๋าผ้าไหม โคมไฟทำจากผ้าไหม รองเท้า เป็นต้น พิเศษเพิ่มโปรแกรม ให้ท่านได้สนุกสนานในการทำโคมไฟจากผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองออยอันค่ะ

19.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก BACH DANG HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | Bana Hills – Fantasy Park – โฮจิมินห์

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์ ใช้ระยะเวลเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hill) กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุด ประเภท Non Stop กระเช้าไฟฟ้ามีความยาว 5042 เมตร ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก อันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่า ที่นี่ไม่ใช่ยุโรป เพราะอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1467 เมตร กับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูณณ์ ทำให้อากาศที่นี่ เฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศาเท่านั้นเอง บานาฮิลล์ อยู่ห่างจากเมืองดานัง 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างทางชมความสวยงมของ น้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน) ชมถ้ำไวน์ Vine Cellar จุดนี้ท่านจะได้ชมโรงบ่มไวน์ในถ้ำที่มีความเย็นตามธรรมชาติ ประวัติความเป็นมาและไวน์ชนิดต่างๆ ชมวัดลินห์อึ๋ง (วัดพระใหญ่บนเขาบานา) สักการะพระศากยะมุนี พระพุทธรูปปูนขาวสูงถึง 27 เมตร

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน Ba Na Hiils

13.00 น.

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ The Fantasy Park ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง และอื่นๆ ถ้าไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาท ( เครื่องเล่นบางชนิดต้องชำระเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ ) อีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร นำท่านลงกระเช้าและระหว่างทางชมความสวยงมของ น้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน) และนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองดานัง

19.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านกลับดานังเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก LUXURY HOTEL  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 | โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองดานังเหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VJ8381 (0930-1045) ถึงนครโฮจิมินห์ หลังจากนั้น นำท่านชม วังเอกภาพหรือทำเนียบประธานาธิบดี (Reunification Palace) อนุสรณ์สถานเพื่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมห้องปฏิบัติการ การรบ การติดต่อสื่อสารและการวางแผนการรบ การหลบภัยต่างๆภายในและ เชิญท่านผ่อนคลายโดยชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำทุกท่านชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งมีลีลาการเชิดที่สวยงาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนานวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับ สายน้ำ ประกอบเสียงเพลงพื้นเมือง นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์ หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา นำท่านเข้าเที่ยวชม และนำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกชม และชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัดก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

16.00 น.

จากนั้นช้อบปิ้ง ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด //ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมินห์

20.30 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK69

22.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • • ค่าตั๋วโดยสาร TK ไป -กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โฮจิมินห์-เว้//ดานัง-โฮจิมินห์
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 • • ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1000000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour