ทัวร์เวียดนาม โอจิมินห์ คูชิ 3วัน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เวียดนาม โอจิมินห์ คูชิ 3วัน
ทำเนียบรวมชาติ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไปรษณีย์กลาง – วิหารโนตเทรอดาม – อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ – วัดเทียนฮัว – กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อนโฮจิมินห์ – อุโมงค์คูชิ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถันห์ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

12.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U

15.30 น.

เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068

17.00 น.

เดินทางถึงนครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หัวค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมล่องชมแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน พักที่ TAN HAI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | โฮจิมินห์ – อุโมงค์คูชิ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถันห์ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์คูชี (Cuchi Underground Tunnels) ในอดีตอุโมงค์คู่จี เคยใช้เป็นฐานบัญชาการรบ ที่อยู่ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินของชาวเวียดกง ซึ่งโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เป็นสมรภูมิรบพื้นที่น่ากลัวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสงครามเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ให้ท่านช้อปปิ้งอิสระที่ ตลาดเบนถันห์ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่น ไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ตุ๊กตาเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่ ฯลฯ นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น

หัวค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ TAN HAI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ทำเนียบรวมชาติ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไปรษณีย์กลาง – วิหารโนตเทรอดาม – อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ – วัดเทียนฮัว – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ภายในจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามอินโดจีนของจีน โซเวียต และอเมริกา นำท่านชม ไปรณีย์กลาง ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ที่นี่ยังเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยแต่มีความมั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมาย ต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ ที่ตะหง่านอยู่ ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ บ่งบอกว่าท่านเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคึกคักและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวไซ่ง่อน สัมผัสกับบรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สึกแบบชาวเมืองในอดีตซึ่งยากจะหาชมได้อีกในปัจจุบัน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นเมือง จากนั้นนำคณะชม วัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนาม

หัวค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมิน์ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

20.00 น.

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069

21.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • * ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 • * ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามที่ระบุในรายการ
 • * ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • * ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • * ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
 • * ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 200000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม

 • *ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
 • *ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 • *ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2500 บาท ( กรุณาสอบถาม )
 • * ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
 • *ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour