ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย – นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – พระราชวัง HOA LU – ฮานอย – ถนน 36 สายสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง

10.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดอะ ฟินิกซ์ 999 คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน สังเกตป้ายรับ “THE PHOENIX TOUR ”

13.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 828 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน

14.30 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทางประมาณ 170 ก.ม. ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต อาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮาลองนี้ ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก้

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่ BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่า

19.00 น.

อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดไนซ์พล่าซ่า เล่นคาสิโน หรือให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 | ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือมังกร (สำเภาเวียดนาม ที่มีสไตล์การตบแต่งเป็นเอกลักษณ์และความสะดวกสบาย) อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่าน ชมถ้ำ Thien Cung และ ถ้ำ Dau Go ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน นอกจากนี้ยังได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสง สี ที่ลงตัว ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ( ซีฟู้ด)

13.00 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง เดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วก็หายลงไปในทะเลสาบ ชมวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่ชะโงกเงื้อมเหนือเกาะเล็กในทะเลสาบ สร้างโดยผู้กล้าชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทัพมองโกลได้ในสมัยศตวรรษที่ 13

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

นำท่านสนุกสนานกับการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกซึ่งเป็นการเชิดจากในน้ำ เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CWD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ฮานอย – นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – พระราชวัง HOA LU – ฮานอย – ถนน 36 สาย

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนิงห์บิงห์ อยู่ทางใต้ของเมืองฮานอย ซึ่งมีความสวยงามมากทางภูมิศาสตร์ จนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 110 กิโลเมตร นำท่านลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร เดินทางถึง Tam Coc (หมายถึงถ้ำสามถ้ำ) ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ และชม Bich Dong Pagoda

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่าเดินทางกลับ ฮานอย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่า 36 สาย ซึ่งแต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่องเงิน ถนนน้ำตาล และหากเดินทางตรงกับช่วงวันศุกร์-เสาร์ ก็จะมีถนนคนเดิน ซึ่งจะปิดถนนให้ท่านเดินช้อปปิ้ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CWD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านผ่านเส้นทางของ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และจะปิดบริการช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่อนข้างเข้มงวด ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก ชม ทำเนียบประธานโฮจิมินห์ ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ตามด้วย วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฏที่สระดอกบัว และได้ประทานโอรสให้กับพระองค์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

เดินทางสู่ วัดแห่งวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จอหงวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจอหงวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจี๊อ และสานุศิษย์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ ทำการเช็คอินท์เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

17.00 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 829

19.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม

อัตรานี้รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์
 • - ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน
 • - ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • - ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • - อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิต 1000000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 100000 บาท (วงเงินคุ้มครองบุคคลอายุตั้งแต่ 15-75 ปี / สำหรับผู้ที่อายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็นครึ่งหนึ่งของเงินคุ้มครองที่ระบุ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • - ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 • - ทิป (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ) วันละ 3 USD
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour