ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน
กรุงเทพฯ-ฮานอย-นิงบิงห์-ลาวไก “รถไฟตู้นอน”ลาวไก – ซาปา ซาปา – ลาวไก “รถไฟตู้นอน” – ฮานอย ซิตี้ทัวร์ฮานอยฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ-ฮานอย-นิงบิงห์-ลาวไก “รถไฟตู้นอน”

5.00 น. (ตีห้า)

ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

7.30 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560

9.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือมีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก (ห่างจากฮานอยประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เห็น วิถีชิวิตของชาวเวียดนาม อาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็น บ้านที่ สร้างค่อนข้างประหยัดพื้นที่ สร้างเป็นทรงแคบสูง ยาวไปหลังบ้าน หน้าต่างจะมีน้อย เนื่องจากชาวเวียดนาม นิยมทำงานนอกบ้านมากกว่าที่อาศัยอยู่ที่บ้าน และที่ดินที่เวียดนาม ย่านตัวเมืองจะมีราคาค่อนข้างสูง ใช้ทองคำแท่งซื้อที่ดิน ไม่ได้ใช้เงินซื้อ ระหว่างทางท่านจะเห็น แพะภูเขาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตามเขา ถึง นิงห์บิงห์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่าง ๆ ล่องเรือลอดถ้ำ ถ้ำ Trang An เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด นำท่านเดินทางกลับฮานอย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟฮานอยเพื่อทำภาระกิจส่วนตัวก่อนขึ้นรถไฟ

20.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน ORIENTAL EXPRESS หรือเทียบเท่า ด้วยระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร ใช้พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ ( นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง )

วันที่ 2 | ลาวไก – ซาปา

6 โมงเช้า

เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก (กรุณาทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยบนรถไฟ) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ซาปา” เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดลาวไก (ระยะทางห่างประมาณ 38 กิโลเมตร) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1500 เมตร

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น.

นำท่านชม ท่านชม น้ำตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) ชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปาและมีความงดงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้ท่านสามารถถ่ายรูปวิวได้ 360 องศา บน สะพานในสายหมอก (RATTAN BRIDGE)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านและ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ตลอดเส้นทาง เดินชมหมู่บ้าน และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเพลินเพลินกับการช้อปปิ้งอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาที่ถัก ทอด้วยมืออย่างปราณีต เช่น ผ้าพันคอ กระโปรง เสื้อปัก กระเป๋า กำไลข้อมือ เป็นต้น

14.00 น.

นำท่านชม โบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศสนำท่านเดินชม เมืองซาปา ยามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา นำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (SAPA MARKET) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่มีด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านและชมทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงามและเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีนและจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดเขาอื่นๆ คือ ฟานซีปัน (FANSIPAN) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีนสูงถึง 3143 เมตร

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร  อิสระกับการเดินทางบรรยากาศค่ำคืนเมืองซาปา

19.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 | ซาปา – ลาวไก “รถไฟตู้นอน” – ฮานอย

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านชม ฮามลองปาร์ค เป็นสวนสาธาระพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา ตื่นตาตื่นใจกับภาพทิวทัศน์ของเมืองซาปา และนานาดอกไม้ในแต่ละฤดูสวยงามรามกับภาพวาด

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา (TA VAN VILLAGE) อิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตลอดการเดินทางที่หมู่บ้านนี้ท่านจะได้สัมผัสและชมวิวทิวทัศน์อย่างนาขั้นบันไดกว้างสุดลูกหูลูกตา อีกทั้งธารน้ำตกทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านสวยงามมาก

16.00 น.

อำลาเมืองซาปา เดินทางสู่เมืองลาวไก เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ก่อนเดินทางให้ท่านอิสระสำหรับทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ COC LEU MARKET เป็นตลาดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นอาทิเช่น ของเล่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ ผลไม้สด เป็นต้น

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.30 น.

นำท่านขึ้นรถไฟ ตู้นอน VIP

20.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน ORIENTAL EXPRESS หรือเทียบเท่าด้วยระยะทาง กว่า 330 กิโลเมตร พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ ( นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง )

วันที่ 4 | ซิตี้ทัวร์ฮานอย

6 โมงเช้า

ถึงเมืองฮานอย (ทำภาระกิจส่วนตัวบนรถไฟ) หลังจากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรม 3 ดาว

7.00 น.

รับประทานอาหาร ของโรงแรม “เฝอ”

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสระภาพ ของเวียดนามให้พ้นจากฝรั่งเศสในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์ ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ซึ่งสร้างด้วยหินที่มีค่ามากมายหลากหลายชนิดในประเทศเวียดนาม บ้านเลขที่ 48 ถนนฮ่างงาน ซึ่งเป็นบ้านพักของ “อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์” ผู้กอบกู้เอกราชคืนจากพวกฝรั่งเศส ชมวัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)) ที่มีอายุกว่า 900 ปี อันสวยงามโดดเด่นแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ญวนแท้ๆ ตั้งอยู่กลางสระบัว มีขนาดเล็กประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิมได้ นำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม อดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน ภายในจะมี สัญลักษณ์รูปปั้นเต่า หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน ปัจจุบันปิดทำการสอนเรียบร้อย ท่านจะได้พบกับ ชุดจองหงวน สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ชาวเวียดนามจะค่อนข้างใฝ่ศึกษาหาความรู้

12.00 น. (กลางวัน)

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารä(10) (อาหารบุฟเฟต์นานาชาติกว่า 150 ชนิด อาหารสูตรต้นตำหรับของเวียดนาม)

13.00 น.

เดินทางสู่ อ่าวฮาลองเบย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร) (โดยระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเมื่อสงครามในอดีต ซึ่งรัฐบาล ได้ก่อตั้งศูนย์หัตถกรรมขึ้นเพื่อให้ คนพิการได้มีอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีพต่อไป สินค้า ได้แก่ ภาพปักลายอันสวยงามอ่อนช้อนเหมือนภาพถ่าย รูปปั้นแกะสลักจากหินอ่อน ไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวญ๋าย เป็นต้น และจากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและชิมน้ำชา พร้อมลิ้มรสขนมพื้นเมืองของเวียดนาม เมื่อท่านเดินทางถึง อ่าวฮาลองเบย์ ท่านจะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของอ่าวฮาลองเบย์ ซึ่งได้รับการประกาศเป็น “1 ใน 7สิ่งมหรรศจรรย์ของโลก ทางด้านธรรมชาติ” โดยองค์การยูเนสโก

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝากที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า อาทิเช่น เรือสำเภาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปปี้ ยี่ห้อ Kipling ที่ราคาถูกที่สุดในเวียดนาม สร้อยมุก กระจกทำจากไม้และเปลือกหอย ชุดประจำชาติอ๋าวหญ๋าย เป็นต้น จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพฯ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่าน ชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ä(13) (อาหารทะเล กุ้ง ปู ปลา ปลาหมึก) เสริฟ์พร้อมไวน์ท้องถิ่นขึ้นชื่อ

13.00 น.

เดินทางสู่กรุงฮานอย (โดยระหว่างทางแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม่ไผ่) ถึงฮานอย หากมีเวลาเหลือ จะนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่าน ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปปี้แบรนด์เนม รองเท้าก้อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า งานไม้แกะสลัก พื้นที่ย่านนี้ สินค้าจะจำหน่ายเป็นโซน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน นอยไบ

17.30 น.

คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินนอยไบ ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

20.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565

22.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตรานี้รวม

 • • ค่าตั๋วโดยสาร สายการบิน TG ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 • • ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • • ค่ารถไฟไปซาปา พักห้องละ 4 ท่าน
 • • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1000000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
 • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour