ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) สนามบินดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียสนามบินดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ 2 | สนามบินดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ760 (บริการ Snack Box บนเครื่อง)

5.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

7.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

9.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา) นำท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.30 น.

พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 | ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ซี่โครงหมูอู๋ซี

13.30 น.

นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค์ยืนแลดูสง่างามและน่าเลื่อมใสยิ่ง เป็นพระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

21.00 น.

พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 | ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ WANXIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5 | เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

3.00 น. (ตีสาม)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง

6.30 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ761 (พิเศษ..บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

10.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • 1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 2.ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • 3.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 4.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 5.น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • 6.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1000000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • 2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ และ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1000 /ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)***
 • 5. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1000 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น) หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1500 บาท หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

เงื่อนไข

 • ในการจอง ชำระยอดเต็มจำนวน ภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้กับทางบริษัทฯ
 • โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour