ทัวร์เฉินตู จิ่วไจ้โกว โชว์ทิเบต โชว์พันหน้า 5 วัน 4 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เฉินตู จิ่วไจ้โกว โชว์ทิเบต โชว์พันหน้า 5 วัน 4 คืน
สุวรรณภูมิ–หมีแพนด้า-ตูเจียงเยี่ยนตูเจียงเยี่ยน-ซงพาน-จิ่วไจ้โกว ( วันนี้วิ่งรถทางไกล )จิ่วไจ้โกว-โชว์ทิเบต จิ่วไจ้โกว-เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-อาหารสมุนไพรวีไอพี-โชว์เปลี่ยนหน้ากากเฉินตู-ศาลสามก๊ก-สุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ–หมีแพนด้า-ตูเจียงเยี่ยน

7.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

10.00 น.

เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618

14.30 น.

ถึงนครเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่อุทยานจิ่วไจ้โกวโดยใช้เส้นทางเหมียนหยาง-ผิงหวู่-จิ่วไจ้โกว นำท่านเยี่ยมชมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (รวมรถแบตตารี่) แล้วเดินทางสู่ตูเจียงเยี่ยน

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ตูเจียงเยี่ยน H.K. JOYFUL HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 2 | ตูเจียงเยี่ยน-ซงพาน-จิ่วไจ้โกว ( วันนี้วิ่งรถทางไกล )

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

เดินทางไปอุทยานจิ่วไจ้โกว ตูเจียงเยี่ยน-เม่าเสี้ยน-ซงพาน-จิ่วไจ้โกว

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

บ่ายแวะพักอิริยาบถที่เดี๋ยชีไห่เจิน ทะเลสาบบนระดับความสูง 3000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้ว สีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตาผ่านซงพาน แวะถ่ายรูปกับกำแพงเมืองโบราณซงพาน เดินทางถึงจิ่วไจ้โกว

17.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ XINYU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3 | จิ่วไจ้โกว-โชว์ทิเบต

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

สัมผัสกับความงามซึ่งได้รับอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ ธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ ไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือม นุษย์จนมีคำบอกเล่าว่ามีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้คือนักวาดและนักกวีนำชมทะเลสาบยาว มีความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาว ป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพดูคุ้นตาเหมือนรูปที่ถ่ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมต้นสนแขนเดียว ถ่ายรูปกับจามรี แล้วนำชมทะเลสาบ 5 สี บึงน้ำใสที่มี สีเขียว คราม น้ำเงิน ม่วง และสีฟ้าเทอคอยซ์ สวยงามจนสุดแสนจะบรรยาย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยาน

13.00 น.

ชมทะเลสาบแพนด้า ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงามมีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง แล้วนำชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร

17.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมการแสดงโชว์ทิเบตในโรงละครที่ทันสมัยตกแต่งในแบบทิเบต ชมการแสดงฟ้อนรำอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาของชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้าง (ทิเบต) พักที่ XINYU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4 | จิ่วไจ้โกว-เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-อาหารสมุนไพรวีไอพี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

แล้วเดินทางกลับเฉินตู

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง

13.00 น.

ระหว่างทางแวะพักอิริยาบถ และชมจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2551

17.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ จากนั้นนำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พักที่ YINHE DYNASTY HOTEL (4 ดาว) หรือ ที่พักในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 | เฉินตู-ศาลสามก๊ก-สุวรรณภูมิ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำเที่ยวศาลอู่โหวฉือ หรือ ศาล 3 ก๊ก ศาลนี้มีเนื้อที่ 37000 ตารางเมตร ภายในศาลมีรูปปั้นของเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย รูปปั้นของ 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีของเล่าปี่ นำท่านชมสุสานเล่าปี่และพระมเหสี แล้วนำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า แล้วแวะช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม ไข่มุก ฯลฯ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619

17.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ภาษีน้ำมันและภาษีอื่น ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • จัดนำเที่ยวตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์จากไทย บริการตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางเกิน 15 ท่าน)
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1000000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่งบิน ไป-กลับ (ชั้นทัศนาจร)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour