ทัวร์เกาะไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า 5วัน4คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เกาะไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า 5วัน4คืน
สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง – เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้ว – อ่าวย่าหลง เทียนหยาไหเจี่ยว – วัดหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม1,000 กรอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – กวางเจา – กรุงเทพฯกรุงเทพฯ – กวางเจา – ไหโข่ว ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง – สวนปล่องภูเขาชื่อซาน - หาดหยก

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – กวางเจา – ไหโข่ว

8.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

12.00 น. (กลางวัน)

เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 358

16.00 น.

ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่ารต่อไฟล์ท สู่เมืองไห่โข่ว

18.00 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 6786

19.30 น.

ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน)

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง – สวนปล่องภูเขาชื่อซาน - หาดหยก

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง 5 ขุนนางตงฉินในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งที่ถูกเนรเทศมาสู่เกาะไหหลำ คือ "หลี่เต๋อยี่ว์" "หลี่กัง" "หลี่กวง" "เจ้าติ่ง" และ" หูฉวน" แล้วนำชมศาลซูกง ซูกงหรือซูตงโพเป็นนักปราชญ์นักกวีที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง ถูกส่งมาที่เกาะไหหลำในปี ค.ศ. 1097 แม้ซูตงโพจะอยู่ที่เกาะไหหลำไม่นานแต่ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้แก่ ชาวไหหลำ อาทิ ให้การศึกษา แนะนำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จากนั้น นำท่านไปชมสวนปล่องภูเขาชื่อซาน ภูเขาไฟแห่งนี้มีการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อราว13,000 ปีก่อน หินลาวาสีดำมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นอุทยานภูเขาไฟ แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของภูเขาไฟในแถบทะเลจีน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองโป๋อ่าวจากนั้นนำท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของ “หาดหยก” จุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำ และทะเลจีนใต้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชม อาคารโบ๋อ่าว ที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านพักผ่อนแช่น้ำแร่ร้อนคุณภาพเยี่ยม เสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณที่โรงแรมที่พัก (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ) พักที่ SILVER LAKE HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง – เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้ว – อ่าวย่าหลง

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม นำท่านชมต้นจำปียักษ์ ต้นวานิลา ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม ร้านขายยา “เป่าซู่ถัง” ร้านขายยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อ รับบริการ นวดฝ่าเท้า คลายปวดเมื่อย ช่วยการไหลเวียนของเลือด หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเล จุดใต้สุดแผ่นดินจีน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี –แม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จากนั้นนำชมอ่าวย่าหลง สมญา “ฮาวายตะวันออก” ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ10 กม.

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ GUO XI HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | เทียนหยาไหเจี่ยว – วัดหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม1,000 กร

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ “เทียนหยาไหเจี่ยว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด จากนั้นนําท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนํามาเป็นเครื่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเที่ยวชม วัดหนานซานโครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม1

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ GUO XI HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – กวางเจา – กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทิวทัศน์และเรื่องความรักอมตะอีกแห่งหนึ่งของซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ผาสูงริมทะเล เป็นรูปปั้นชายหนุ่มเผ่าหลีและกวาง เรื่องราวความรักอมตะของชายหนุ่มมีอยู่ว่า มีพรานหนุ่มชาวเผ่าหลีคนหนึ่งวิ่งตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิ่งมาถึงหน้าผาริมทะเลยืนนิ่งและค่อยๆเหลียวหลังกลับมาดูพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายเป็นสาวสวยชาวหลีคนหนึ่ง และทั้งสองก็เป็นคู่รักกันตลอดชั่วนิรันดร บริเวณนั้นมีโซ่เหล็กเป็นราวสองข้างบันได แต่ละห่วงโซ่มีหนุ่มสาวนำกุญแจมาสอดลูกกุญแจคล้องกันและล็อคไว้บนโซ่ พร้อมทั้งเอาลูกกุญแจโยนลงที่หน้าผา ซึ่งเป็นกุญแจสาบานรักนิรันดร

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ซานย่า เพื่อเดินทางสู่กวางเจา

15.00 น.

เดินทางสู่กวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 6729

16.30 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอเปลี่ยนเครื่องบินกลับสนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 361

22.00 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ไม่แจกกระเป๋า
 •  กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ไกด์และคนขับรถ รวม 150 หยวน ส่วนในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour