ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้นปีใหม่ ปักกิ่ง 2020

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้นปีใหม่ ปักกิ่ง 2020
ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น - ร้านอุปกรณ์กันหนาว - เกาะพระอาทิตย์ ชมงานแกะสลักหิมะลานสกีเอ้อหลงซาน - ชมเทศกาลน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow Festival - พิเศษสุกี้ โรงแรมแชงการีร่า - ถนนเซ็นทรัล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำแพงเมืองจีนด่านJuyongguan - “ยาบัวหิมะ” - พระราชวังฤดูร้อน - เป็ดปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนหวังฟู่จิง - สนามบิน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 2562 27-01/28-02/ ราคา : 54,900 บาท

วันที่ 1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U1 – U7 ) สายการบินแอร์ไชน่า ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 | ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น - ร้านอุปกรณ์กันหนาว - เกาะพระอาทิตย์ ชมงานแกะสลักหิมะ

1.00 น.(ตีหนึ่ง)

เหินฟ้าสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980

6.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน นครปักกิ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองฮาร์บิ้น

12.30 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1623

15.00 น.

เดินถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออก ติดชายแดนรัสเซีย ส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไป ดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน นำท่านเดินทางสู่ ร้านอุปกรณ์กันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว ที่สามารถทนกับระดับคสามหนาวเย็นแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ ไท่หยางเต่า ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย ( ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิน เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง

18.30 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ LONGDA HOTEL / XINGCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3 | ลานสกีเอ้อหลงซาน - ชมเทศกาลน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow Festival - พิเศษสุกี้ โรงแรมแชงการีร่า - ถนนเซ็นทรัล

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านออกเดินทางไปยังลานสกีระหว่างทางให้ท่านได้ชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ก่อนเดินทางเข้าสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ (ราคานี้ยังไม่รวมค่าชุดสกีและอุปกรณ์การเล่น)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านสู่ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่าถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ล่ะก้อนที่นำมาสร้างนั้นมีมูลค่าถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บินซึ่งมีสถาปัตย์กรรมเก่าแก่มากมายโดยเฉพาะซอย 7 และซอย 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใครพร้อมทั้ง เที่ยวชมเทศกาล Harbin Ice and Snow Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน “ ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ” ที่เมืองฮาร์บิน ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่าง ฮ็อกกี้ สเก็ต และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้ โรงแรมแชงการีร่า

20.30 น.

พักที่ LONGDA HOTEL / XINGCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4 | สวนเสือไซบีเรียน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ชมโชว์ว่ายน้ำแข็ง - ร้านขายของที่ระลึกรัสเซีย - อนุสาวรีย์ฝังหงจี้เนี่ยนถ่า - ปักกิ่ง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านชม สวนเสือไซบีเรีย ( สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียนสัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงามน่ารัก และเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่มาก ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของฮาร์บินตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย(ภายนอก) 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม รัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน ซึ่งโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น ปี ค.ศ.1904-1905 โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ นำท่านและคณะเดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และสไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า – 20 องศา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมือง นำท่าน อนุสาวรีย์ฝังหงจี้เนี่ยนถ่า สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง วีรชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อปี ค.ศ.1957

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน

20.00 น.

เหินฟ้าสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1612

20.30 น.

ถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

22.30 น.

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5 | กำแพงเมืองจีนด่านJuyongguan - “ยาบัวหิมะ” - พระราชวังฤดูร้อน - เป็ดปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6350 กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซีแห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12700 ลี้ ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่า “ กำแพงหมื่นลี้ ” นี้ เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ก็จะได้ความยาวถึง 1 รอบโลก จากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้สมุนไพร

13.30 น.

นำท่าน แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน จากนั้นเดินทางสู่ ถนนหวังฟู่จิง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึกทันสมัยสวยงามมากมาย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิด และมี เมนูปิ้งๆ ย่างๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก

21.30 น.

พักที่ / HOLIDAY IN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 6 | จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนหวังฟู่จิง - สนามบิน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำท่านชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9999 ห้อง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู..อาหารกวางตุ้ง

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟู่จิง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึกทันสมัยสวยงามมากมาย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิด และมี เมนูปิ้งๆ ย่างๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ตามอัธยาศัย

19.30 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าวีซ่าจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดทริป 200 หยวน เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่

หมายเหตุ

เงื่อนไข

 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour