ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน เซี่ยงไฮ้ เทศกาลน้ำแข็ง 2014 5วัน 3คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน เซี่ยงไฮ้ เทศกาลน้ำแข็ง 2014 5วัน 3คืน
ฮาร์บิน – เซี่ยงไฮ้ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – โชว์ ERAหาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ถนนนานกิง - เฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯเซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย - วิหารเซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน - HARBIN ICE FESTIVAL 2014ลานสกีเอ้อหลิงซาน –ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – เทศกาลแกะสลักหิมะ เกาะแสงอาทิตย์ – ถนนเซ็นทรัล

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ

22.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่ 2 | เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย - วิหารเซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน - HARBIN ICE FESTIVAL 2014

2.00 น. (ตีสอง)

ออกเดินทางโดย สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

6.30 น.

เดินทางไปสนามบินนครปักกิ่ง รอต่อเครื่อง

8.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิน โดย สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5613 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

11.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรีย ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย... นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7 เมตร จึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ยาว 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 28 วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13 เมตร ยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินนำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ลานสกีเอ้อหลิงซาน –ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – เทศกาลแกะสลักหิมะ เกาะแสงอาทิตย์ – ถนนเซ็นทรัล

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ ( ค่าอุปกรณ์และค่าเล่น หากประสงค์จะเล่นสกี สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน ..จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย ซึ่งจะมีการประกวดการแกะสลักหิมะนี้ทุกปี นำท่านชมโดยรถไฟฟ้า และให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก .ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ฮาร์บิน – เซี่ยงไฮ้ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – โชว์ ERA

7.00 น.

บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ปักกิ่ง

9.30 น.

ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดย สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5616

12.00 น. (กลางวัน)

เดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้

13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 และมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1994 ด้วย งบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์สมบัติอันประเมินค่ามิได้ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ชมเป็นบุญตา พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิงและ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา เชิญชิมชาก้อน ภาษาจีนเรียกว่า Puer Cha เป็นชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ประมาณ 500 ปีที่แล้ว ใช้ม้าเป็นพาหนะขนส่งชาไปถึงประเทศต่างๆ เป็นชาที่หอม เข้มข้น ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งดี ในประเทศจีนมีคำพูดว่าเป็นชาที่ปู่ทำหลานขาย มีสรรพคุณบำรุงกระเพาะและลดความอ้วนได้ด้วย สมัยราชวงศ์ชิงฮ่องเต้ในพระราชวัง หน้าร้อนดื่มชาหลงจิ่งและหน้าหนาวดื่มชาก้อน ซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์ ERA สุดยอดการแสดงโชว์ที่สมบูรณ์สวยงามของเมืองเซี่ยงไฮ้ เดินทางกลับสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ถนนนานกิง - เฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพมหานคร

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเข้าสู่เขต ไว่ทาน (Waitan)หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกว่า เดอะบันด์ (The Bund) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซาน ถนนที่มีทิวทัศน์งดงาม เนื่องจากเป็นถนนกว้างที่โค้งไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ โดยด้านหนึ่งเป็นตึกเก่าแก่ที่มีรูปทรง สถาปัตยกรรม เป็นแบบตะวันตก ทั้งนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติชุดแรกของเอเชีย ในยามกลางวัน บริเวณเดอะบันด์ก็เป็น ที่ที่ผู้คนนิยมเดินเล่นทอดน่อง ในขณะที่ในยามราตรี บริเวณดังกล่าวนี้ก็คลาคล่ำไปด้วย หนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ ที่บ้างก็จูงมือกันเดินชมวิวทิวทัศน์หรือนักท่องเที่ยวที่พากันเดินชม เมืองเซี่ยงไฮ้กันเป็นกลุ่มๆ ให้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเซี่ยงไฮ้และแม่น้ำหวงผู่ สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง หอไข่มุก (The Oriental Pearl TV Tower) เป็นหอที่ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ สูง 468 เมตร ที่สวยที่สุด หอไข่มุกตั้งอยู่หน้าอ่าวผู่ตงใหม่ในตอนกลางคืนมีการเปิดไฟสวยงามตระการตา และในบริเวณใกล้เคียง...จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านถนนนานกิง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ เพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด และการแสดงความสามารถต่าง ๆ ของชาวจีนที่รวมกลุ่มกัน ซึ่งถือเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

หลังอาหารเดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานผลิตหยกของเมืองเซี่ยงไฮ้ นำชมการผลิตเครื่องรางนำโชคของชาวจีน ผีชิ่ว ซึ่งถือ เป็นเครื่องรางที่ผู้ที่ทำการค้าขายหรือนักธุรกิจ ควรมีไว้ครอบครอง เนื่องจากเป็นสัตว์มงคล ที่มีลักษณะเด่นคือ หัวเป็นสิงห์ ตัวเป็นม้า และขาเป็นมังกร มีปีก มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดเงินทองมาสู่เจ้าของ จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์กันต่อที่ เฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และให้ท่านได้ชิม เสี่ยวหลงเปา ต้นตำหรับได้ที่นี่

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ โดยรถไฟแม่เหล็ก ที่มีความทันสมัย และเป็นนวัตกรรมใหม่ของการคมนาคม ซึ่งรถไฟนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง เดินทางสู่ท่าอากาศยานผู่ตง ตรวจเช็คสัมภาระ และที่นั่งบนเครื่องบิน

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU547 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

1.00 น.(ตีหนึ่ง)

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด
 • ภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 • โรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ผู้เดินทางต้องมากกว่า 20 ท่าน)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1000000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ทิปพนักงานยกกระเป๋า เจ้าหน้าที่ขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour