ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน ปักกิ่ง 7วัน 5คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน ปักกิ่ง 7วัน 5คืน
เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน( นั่งกระเช้า) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ถนนหวังฟูจิ่งลานสกีเอ้อหลิงซาน – ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ

22.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ไชน่า สายการบินประจำชาติจีน ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่ 2 | ปักกิ่ง – ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย – HARBIN ICE FESTIVAL

1.00 น.(ตีหนึ่ง)

เหินฟ้าโดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

6.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านไปยังส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางไปยัง เมืองฮาร์บิน

10.00 น.

เหินฟ้าสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิ้น โดย สายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1643 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

11.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรีย ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

นำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก KUNLUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ลานสกีเอ้อหลิงซาน – ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ (หากประสงค์จะเล่นสกีสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย... นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7 เมตร จึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ยาว 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 28 วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13 เมตร ยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก KUNLUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ปักกิ่ง

7.00 น.

บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

8.00 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า – 20 องศา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน

16.00 น.

เหินฟ้ากลับสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1624 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

18.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองปักกิ่ง

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | กำแพงเมืองจีน( นั่งกระเช้า) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ถนนหวังฟูจิ่ง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก กำแพงเมืองจีน ซึ่งมีความยาว 14600 ลี้ (ราว 6700 กิโลเมตร) สมญานาม‘กำแพงหมื่นลี้’และเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งเดียวที่สามารถมองเห็นจากนอกโลกได้ ชมความใหญ่โต อลังการของกำแพงที่สร้างในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 จากแรงงานและเลือดเนื้อ เพื่อเป็นปราการที่แข็งแกร่ง ปกป้องเมืองจีนในสมัยโบราณกาล จากนั้นให้ท่านได้นั่งกระเช้า พิชิตกำแพงเมืองจีน กับการเดินลัดเลาะบนกำแพง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามสุดตา จนต้องบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อ ระหว่างทาง นำท่านชมโรงงานการผลิตหยก ที่มีชื่อเสียงของจีน เพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้าหยกเป็นที่ระลึก หรือเครื่องรางที่เป็นที่มาแห่งความเชื่อเรื่องการค้าขายว่าต้องมีหยกติดตัว หรือ สัตว์มงคงของจีน เผ่ซิ่ว ซึ่งเป็นสัตว์มงคงที่เรียกเงินทองมาให้สู่ผู้เป็นเจ้าของ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งจัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์หมิงตั้งแต่เริ่มราชวงศ์จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิง ซึ่งภายในได้จัดการแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 26 ฉาก โดยในแต่ละฉากหุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างมีขนาดเท่าของจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยววิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ได้ส่งเสริมการรักษาจากสมุนไพร ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าพันปี พร้อมผ่อนคลายอิริยาบถ กับการนวดฝ่าเท้า ขจัดความเมื่อยล้าจากการเดินมาระยะทางที่ไกล จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านนอกของ สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” โดยพยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ในสนามกีฬาสามารถบรรจุคนได้ถึง 91000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดานและผนัง

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1000000 คน ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมิน นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังประกอบด้วยอนุสาวรีย์ วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกของท่านเหมาเจ๋อตุง ซึ่งใกล้กันนั้นจะเป็น พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ นำชมพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเยี่มชม "โรงงานไข่มุก" ซึ่งเป็นร้านของรัฐบาล พอเข้าไปถึงเขาก็เปิดวีดีโอภาคภาษาไทยแสดงถึงขั้นตอนการผลิตไข่มุกจากตัวหอย วิธีการทำไข่มุกเริ่มจากตัดชิ้นเนื้อของหอยไปใส่ในเปลือกหอย ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4-7 ปี ถึงจะออกมาเป็นไข่มุก และไข่มุกที่ปักกิ่งจะเป็นไข่มุกน้ำจืด ไม่เหมือนบ้านเราที่จะเป็นไข่มุกน้ำเค็ม ในหอย 1 ตัว จะมีไข่มุกได้มากถึง 40 เม็ด และสามารถมีได้หลายๆ สี อย่างเช่น สีชมพู สีทอง สีขาว สีม่วง จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน สวนสาธารณะ "อี้เหอหยวน" หรือวังฤดูร้อน วังฤดูร้อนหรือที่เรียกกันว่า สวนสาธารณะอี้เหอหยวนนั้น จักรพรรดิองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จินทรงมีพระราชโองการให้สร้างที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ต่อมาในหลายราชวงศ์มีการสร้างเสริมเติมต่อหลายครั้ง พระจักรพรรดิเฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรงมีพระราชโองการให้สร้างขยายอุทยานแห่งนี้ให้กว้างออกไปและทรงให้ชื่อว่า อุทยาน "ชิงอีหยวน" เมื่อ ค.ศ. 1860 อุทยานแห่งนี้ถูกทหารพันธมิตร อังกฤษ - ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีได้ใช้งบประมาณกองทัพเรือของชาติซี่งเป็นเงินแท่ง 5 ล้านตําลึงมาสร้างอุทยานนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น "อี้เหอหยวน" อุทยานนี้มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ก็ด้วยมีทิวทัศน์สวยงาม อุทยานอี้เหอหยวนประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 725 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงหู ในทะเลสาบคุนหมิงหูมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ให้ท่านเพลินเพลิด ตื่นตากับการแสดงหลากหลายชุด ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 | หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ..ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน เป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ และลานหยวนชิว เป็นต้น หอเทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบกันเต็มที่ จากนั้นนำท่านไปยัง ร้านชา ซึ่งจะมีการแสดงชงชาให้ดู โดยพนักงานมานั่งสาธิตอธิบายวิธีการชงชาแต่ละชนิดให้ชม เท่าที่จำได้มีสาธิตชงชา 5 ชนิด เช่น ชาอู่หลง ที่หอมหวาน , ชากุหลาบ เป็นต้น และก็ให้ชิมชาที่ชงแล้วด้วยว่า วิธีการและความหอมหวานของชาเป็นอย่างไร เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นพนักงานก็พามาที่ร้าน ให้เลือกซื้อหาทั้งชา ทั้งแก้วชา ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ราคาก็กลาง ๆ ไม่ถือว่าแพงมากนัก

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้า ก็อบปี้ แบรนดังของโลก เช่น หลุยส์วิตตอง ชาเนล เป็นต้น ให้ท่านเลือกชื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานปักกิ่ง ตรวจเช็คสัมภาระ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

19.30 น.

เหินฟ้ากลับสุ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งอำลาท่าน ณ ที่หมายเดิม พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ฮาร์บิน –ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
 • วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 4 วันทำการ
 • ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • จัดนำเที่ยวตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1000000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 20 หยวนต่อท่านต่อวัน ( ทั้งหมด 120 หยวนต่อท่านตลอดการเดินทาง)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour