ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2015

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2015
The Kanto Ancient Alley - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพมหานครเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – Harbin Polar Land - โชว์ว่ายน้ำแข็ง – สวนเสือไซบีเรีย – วัดจี๋เล่อกรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน – ร้านของกันหนาว – ถนนกัวเกอหลี – โบสถ์อเล็กเซฟ- หอมังกรลานสกีเอ้อหลิงซาน –ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย (เข้าชมภายใน) – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

22.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ แถว U ประตู 9 ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่ 2 | เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน – ร้านของกันหนาว – ถนนกัวเกอหลี – โบสถ์อเล็กเซฟ- หอมังกร

2.00 น. (ตีสอง)

ออกเดินทางโดย สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

7.00 น.

เดินทางไปสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ รอต่อเครื่อง (รับประทานอาหารที่สนามบิน แจกท่านละ 40 หยวน)

11.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิน โดย ไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9173 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

14.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด *** นำท่านซื้อหรือรับอุปกรณ์กันหนาว (สำหรับท่านที่รับของแถม)ที่ร้านค้าท้องถิ่น ***

16.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านไป ถนนกัวเกอหลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์อเล็กเซฟ ซึ่งเป็นโบสถ์ทางคริสตจักรที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ท่านอาจจะได้เห็นการทำพีธีกรรมทางศาสนา ศริสต์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปภายนอกเป็นที่ระลึก ...จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ หอมังกร ซึ่งเป็นหอของสถานนีโทรทัศน์ที่สร้างด้วยเหล็ก และเป็นหอโลหะที่สูงที่สุดในเอเซีย (ไม่รวมค่าขึ้นหอ ประมาณท่านละ 150 หยวน ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อไกด์ท้องถิ่นได้ ส่วนใหญ่จะไม่เปิดให้ขึ้นถ้าไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** พิเศษสุด...ดินเนอร์สุกี้ในไอซ์โดม ระดับ 5 ดาว *** สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ลานสกีเอ้อหลิงซาน –ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย (เข้าชมภายใน) – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ ( ค่าอุปกรณ์และค่าเล่น หากประสงค์จะเล่นสกี สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน ...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

15.30 น.

เดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (เข้าชมภายใน)วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย ...นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7 เมตร จึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ยาว 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 28 วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13 เมตร ยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินนำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ สมควรแก่เวลา สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – Harbin Polar Land - โชว์ว่ายน้ำแข็ง – สวนเสือไซบีเรีย – วัดจี๋เล่อ

7.00 น.

บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย ซึ่งจะมีการประกวดการแกะสลักหิมะนี้ทุกปี นำท่านชมโดยรถไฟฟ้า และให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก (รวมค่ารถไฟฟ้าแล้ว)

10.00 น.

นำท่านสู่ HARBIN POLAR LAND พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองฮาร์บิน ท่านจะได้ชม ปลาวาฬเบลูก้า พร้อมกับชมการแสดงโชว์วาฬหนึ่งใน6ที่ของโลก และยังมีโชว์สิงโตทะเลที่ให้ท่านชมอีกด้วย ภายในที่จัดแสดงยังมีสัตว์อื่นๆให้ท่านชมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำ นกแพนกวิ้น โชว์ปลากระแบน และจิ้งจอกหิมะ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า – 20 องศา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.30 น.

นำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรีย ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น รถท้องถิ่น ที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน

16.30 น.

นำท่านชม วัดจี๋เล่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองฮาร์บิน ให้ทุกท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดจี๋เล่อ นี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวที่มาฮาร์บินสมควรจะมาเยือน วัดนี้สร้างโดยรัฐบาลจีนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเพื่อเตือนรัสเซียว่าฮาร์บินอยู่ในดินแดนของจีน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | The Kanto Ancient Alley - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพมหานคร

7.00 น.

บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านสู่ The Kanto Ancient Alley เป็นถนนคนเดินคล้ายๆถนนหวังฟู่จิงที่ปักกิ่ง แต่ต่างกันที่ ที่นี่เป็นแบบอินดอร์ท่านสมารถเลือกซื้อสินค้าและขนมโบราณรวมถึงทานอาหารตามร้านต่างๆได้ที่นี่ และยังมีการแสดงพื้นเมืองให้ท่านได้ชมอีกด้วยทุกชั่วโมง

12.00 น. (กลางวัน)

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

12.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิน เพื่อเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

14.30 น.

กลับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ด้วย สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9174

17.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นทำการต่อเครื่องเพื่อกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น.

อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

21.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครด้วย สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547 และเดินทางถึงท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ประมาณ 1.00 น.

อัตรานี้รวม

 •  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด
 •  ภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 •  โรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 •  ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 •  อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 •  รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ
 •  หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ผู้เดินทางต้องมากกว่า 20 ท่าน)
 •  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 •  ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ
 •  ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1000000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 •  ค่าทิปมัคคุเทสก์ท้องถิ่น ต่อท่านทั้งทริป 150 หยวน ....เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน...บังคับทิป
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 •  ทิปพนักงานยกกระเป๋า เจ้าหน้าที่ขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 •  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 •  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 •  ค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour