ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน เจียมู่ซือ ล่องแม่น้ำซงฮัวเจียง 8วัน โดย CA

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน เจียมู่ซือ ล่องแม่น้ำซงฮัวเจียง 8วัน โดย CA
ด่านแรกฝั่งตะวันออกชมพระอาทิตย์รับอรุณแรก - ล่องเรือแม่น้ำซงฮัวเจียง ทะเลเส้นแบ่งจีน-รัสเซีย -– ป่าเขตชื้น 3 แม่น้ำ ไป๋หัว หมู่บ้านซือเจอะเจจินโข่ว – สวนวัฒนธรรม โชว์ – เขาเจจิน –ชมวิว เขตแดนรัสเซีย เขตแดนรัสเซีย – จีน เมืองถุงเจียง – ต้นกำเนิดตลาดรัสเซีย – ท่าเรือสินค้าถุงเจียง – สวนหมี – ชิมเหล้าดีหมี- แม่น้ำ 3 สพบรรจบถุงเจียง – มหัศจรรย์แม่น้ำ 2 สี (ซงฮัวเจียง เฮยหลงเจียง) ฮาร์บิ้น – เจียมู่ซือ – วัดฝอกวง – สวนริมแม่น้ำซงฮัว – อนุสาวรีย์สร้างชาติ - จตุรัสซือชิงกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น – ถนนจงยาง – แม่น้ำซงฮัวเจียง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง - โบสถ์เซนต์โซเฟีย

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U1 – U5 สายการบินแอร์ไชน่า ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 | กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น – ถนนจงยาง – แม่น้ำซงฮัวเจียง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง - โบสถ์เซนต์โซเฟีย

1.30 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980

7.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งแห่งอีสานแดนมังกร

8.00 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1603

9.30 น.

ถึงสนามบิน ฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซงฮั่วเจียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนจีน-รัสเซีย หลังจากผ่านด่านศุลกากรแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร .. อาหารเกี๊ยวอีสานเฮยหลงเจียงเลิศรส ..

13.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUAYI HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง จนถึงเวลาอันสมควร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านการค้าถนนจงยาง ที่ปัจจุบันเป็นย่านที่คึกคักที่สุดในฮาร์บิ้น ตลาดสินค้าจากประเทศจีนและรัสเซีย จากนั้นนำท่านชมวิวธรรมชาติงดงามของแม่น้ำซงฮัวเจียงที่ถือเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลเฮยหลงเจียง ให้นำท่านชมอนุสาวรีย์ "ฝั่งหงจี้เนี่ยนถ่า" ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ชายฝั่งแม่น้ำซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิ้นที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1957อนุสาวรีย์สูงถึง13เมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ.1958ต่อมาในปีค.ศ.1998ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อระลึกถึงความเสียหายใน ครั้งนี้ด้วย จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ใน สงคราม รัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ. 1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้โบสถ์แห่งนี้ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร .. ลิ้มรสสุกี้หม้อไฟเดือดฮาร์บิ้น ..หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 | ฮาร์บิ้น – เจียมู่ซือ – วัดฝอกวง – สวนริมแม่น้ำซงฮัว – อนุสาวรีย์สร้างชาติ - จตุรัสซือชิง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เมืองเจียมู่ซือ เมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายเลือดซงฮัวเจียง เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและเป็นเมืองใกล้เขตชายแดนรัสเซีย-จีน ทำให้ชาวเมืองจะมีรูปร่างและหน้าตาคล้ายชาวรัสเซีย ทำให้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วเที่ยวเมืองจีนแต่ได้บรรยากาศแดนหมีขาวรัสเซีย นำท่านชม วัดฝอกวง หรือวัดแสงแรกแห่งพุทธศาสนา เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีมาแล้ว ชาวบ้านที่นี่นับถือและกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ให้ท่านได้กราบไหว้เสริมสิริมงคลรับศักราชใหม่ของปีและขอโชคลาภเข้ามาสู่ตัวอย่างไม่ขาดสายเหมือนกับแม่น้ำซงฮัวเจียงที่ไม่มีวันเหือดแห้ง จากนั้นนำท่านชม สวนริมฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง ให้ท่านถ่ายรูปสวนไม้ที่อุดมไปด้วยความร่มรื่นของแมกไม้และดอกไม้เมืองหนาวพร้อมฉากหลังเป็นแม่น้ำซงฮัวที่กว้างใหญ่ไพศาล อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ อนุสาวรีย์สร้างชาติจีน เป็นการสร้างอนุสาวรีย์เนื่องในโอกาศที่เมืองจีนครบรอบ 10 ปี เป็นจุดที่แสดงถึงความรักชาติและความเป็นชาตินิยมซึ่งเป็นจุดที่มาของความยิ่งใหญ่ของเมืองจีนแดนมังกรกระทั่งถึงทุกวันนี้ สมควรแก่เวลานำท่านชม จตุรัสซือชิง เป็นจตุรัสตั้งอยู่ริมแม่น้ำซงฮัวเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามการก่อสร้างที่แปลกตาให้ท่านถ่ายรูปคู่กับจตุรัส

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JIAMUSHI INTER’NATIONAL HOTEL

วันที่ 4 | เขตแดนรัสเซีย – จีน เมืองถุงเจียง – ต้นกำเนิดตลาดรัสเซีย – ท่าเรือสินค้าถุงเจียง – สวนหมี – ชิมเหล้าดีหมี- แม่น้ำ 3 สพบรรจบถุงเจียง – มหัศจรรย์แม่น้ำ 2 สี (ซงฮัวเจียง เฮยหลงเจียง)

7.00 น.

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เมืองถุงเจียง เมืองที่อยู่ริมชายแดนที่มีความสำคัญและเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรืออีกนัยว่าประตูการค้าแห่งแดนมังกรและหมีขาว จีน-รัสเซีย จากนั้นนำท่านเข้าชม เขตแดนจีน- รัสเซีย ที่หาโอกาสเข้าชมได้ยาก ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซียถุงชินหรือตลาดรัสเซียที่แท้จริงหรือเรียกว่าต้นกำเนิดแห่งตลาดรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่มีมากมายหลายอย่าง เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ท่านจะช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน ในเขตแดนประตูการค้าแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ท่าเรือสินค้าถุงเจียง ตั้งอยู่บนแม่น้ำถุงเจียงบริเวณใกล้กับเขตแดนรัสเซีย เป็นจุดที่จอดเรือสินค้าจากรัสเซียและประเทศต่างๆที่เข้ามาทำการค้ากับเมืองจีน เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นแหล่งศูนย์การค้าใหญ่ที่ส่งสินค้าไปยังเมืองต่างๆใกล้เคียง และจีนและรัสเซียเตรียมที่จะกำหนดเขตพื้นที่หนึ่งในบริเวณระหว่างเมืองทั้งสองให้เป็นเขตความร่วมมือทางการค้า และจะทำการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือ (Port trade facilitation) และบริเวณปากอ่าวให้รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน สินค้าเข้าออกจะได้รับการผ่อนผันด้านการผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรอีกด้วย เรือบรรทุกสินค้าจะสามารถเข้าออกได้อย่างเป็นอิสระ ยิ่งไปกว่านั้นยังอนุญาตให้บุคลากรและเรือทั้งจากจีนหรือรัสเซียและจากประเทศที่สามสามารถผ่านเข้าออกในเขตความร่วมมือทางการค้าหุนชุน–ฮาซาน ได้อย่างอิสระเช่นกัน จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านชม สวนหมี ท่านจะได้สัมผัสความน่ารักที่หาชมได้ยากยิ่งของบรรดาหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ท่านจะได้ชมอย่างใกล้ชิดและนำท่าน ชิมเหล้าชั้นดีที่ผลิตจากดีหมี น้ำดีเป็นของเหลวช่วยระบบการย่อยอาหารซึ่งผลิตโดยตับและส่งผ่านท่อน้ำดีไปเก็บสะสมไว้ในถุงน้ำดีการแพทย์จีนโบราณที่เกิดจากการสะสมภูมิปัญญามายาวนานเชื่อว่าน้ำดีหมีจากหมีดำแถบเอเชียมีสรรพคุณวิเศษ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม แม่น้ำ 3 สพ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองถุงเจียง ชาวบ้านพอถึงช่วงวันหยุดพักผ่อนจะพาครอบครัวออกมาถ่ายรูปและสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณนี้กัน เป็นจุดที่สามแม่น้ำชื่อดังมาบรรจบกันพบกัน คือ แม่น้ำซงฮัวเจียง ต้าถุงเจียง และเฮยหลงเจียง ให้ท่านได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะพลาดโอกาสนี้จะเสียใจอย่างยิ่ง แม่น้ำ 2 สี เป็นช่วงน้ำที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน ภาพที่ปรากฏตรงหน้านั้นชวนให้หลงใหลยิ่งนักดั่งแม่น้ำสรวงสวรรค์ต้องมนต์สะกด

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TUNG QIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | หมู่บ้านซือเจอะเจจินโข่ว – สวนวัฒนธรรม โชว์ – เขาเจจิน –ชมวิว เขตแดนรัสเซีย

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านซือเจอะเจจินโข่ว เป็นหมู่บ้านของชาวเผ่าที่หาได้น้อยในเฮยหลงเจียง ให้ท่านสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเผ่าซือเจอะนี้ที่สวนวัฒนธรรมพร้อมให้ท่านชมการแสดงของชนเผ่าที่บอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีที่น่าสนใจของชนเผ่านี้

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร .. อาหารปลาฟงวุ่ยเทวดาที่อร่อยน่าลิ้มรส ของเผ่าซือเจอะ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เทือกเขาเจจิน นำท่านบุกพิชิตเทือกเขานี้ให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่งดงามของวิวธรรมชาติเมืองถุงชินและเมืองรัสเซียที่ท่านจะได้เห็นเป็นจุดชมวิว 360 องศา ภาพตรงหน้านั้นชวนให้ท่านรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจของภาพชายแดนจีน-รัสเซีย จากนั้นสมควรแก่เวลากลับเข้าสู่ ตัวเมืองถุงชิน

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUYUANSHIHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | ด่านแรกฝั่งตะวันออกชมพระอาทิตย์รับอรุณแรก - ล่องเรือแม่น้ำซงฮัวเจียง ทะเลเส้นแบ่งจีน-รัสเซีย -– ป่าเขตชื้น 3 แม่น้ำ ไป๋หัว

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ ด่านแรกฝั่งตะวันออกชมพระอาทิตย์รับอรุณแรกแห่งวัน ให้ท่านเห็นพระอาทิตย์แรกของวันที่งดงาม ฉากที่พระอาทิตย์ขึ้นมาจากแม่น้ำเพื่อให้แสงสว่างแก่โลกนั้นช่างมีมนต์ขลังยิ่งนักชวนให้ตะลึงตกอยู่ในภวังค์แห่งความงามของด่านสุริยันแห่งนี้ ให้ท่านเดินชมบริเวณด่านตามอัธยาศัย เพราะดินแดนนี้พระอาทิตย์จะขึ้นสายและตกในเวลาเย็นมากทำให้ท่านมีเวลาในการท่องเที่ยวมากกว่าที่อื่น

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล่องเรือแม่น้ำซงฮัวเจียง ให้ท่านเข้าสู่ เส้นแบ่งเขตแดนจีน-รัสเซีย สัมผัสความแปลกประหลาดแม่น้ำสายเดียวกันแต่เวลาที่เส้นแบ่งเขตจะต่างกัน เรือจะล่องไปสู่จุดที่เมื่อท่านเอื้อมมือไปท่านจะอยู่ในประเทศรัสเซียแต่เมื่อท่านดึงมือกลับมาจะอยู่ในประเทศจีน เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยว 2 ประเทศในเวลาเดียวกันอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนไป๋หัว หรือ เขตชื้น 3 แม่น้ำ เป็นเขตที่มีความชุ่มชื้นสูงมากเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งให้ท่านสูดอากาศโอโซนบริสุทธิ์ให้ชุ่มชื่นป่าไป่หัวช่วงที่ท่านเดินทางนั้นเป็นช่วงใบไม้ผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีสันต่างๆแตกต่างกันไป อาทิต้นไม้สีเหลือง สีแดง สีเขียว ผสมผสานกันไปงามดุจดั่งผืนป่าที่เกิดจากการสรรสร้างจากสวรรค์

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JIAMUSHI INTER’NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 | อู๋เหยี่ยน - เจียมู่ซือ – ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก –THE PLACE

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เมืองเจียมู่ซือ เพื่อเข้าสู่สนามบิน

11.00 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1692

13.30 น.

เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตัวเมืองปักกิ่ง

14.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นผ่านชม สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NAST) เป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณลานด้านหน้าของสนามกีฬารังนก แวะ ร้านชาสมุนไพร จากนั้นนำท่านสู่ “The place” หรือ SHI MAO TIAN JIE ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วสถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD หรือท้องฟ้ายักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ 8 | วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปาง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตรนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม ร้านผ้าไหม จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่ง และขายปลีก อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.00 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • ค่าทิปไกด์ วันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน และค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน **เป็นวันละ 20 หยวน ต่อวันต่อคน จำนวน 7 วัน เป็นเงิน 140 หยวน ต่อ 1 ท่าน ต่อทัวร์ครั้งนี้**

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour