ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน ฉางชุน เสิ่นหยาง จิหลิน 6วัน 5คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน ฉางชุน เสิ่นหยาง จิหลิน 6วัน 5คืน
เสิ่นหยาง – พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – ดอนเมืองจี๋หลิน – ชมแม่คะนิ้ง – จัตุรัสซื่อจี้ – พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมหมั่นโจว – เสิ่นหยางฉางชุน – ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์ – ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ฮาร์บิ้น – ผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝังหง – แม่น้ำซงฮัวเจียง – จี๋หลิน เสิ่นหยาง – ฉางชุน – พระราชวังปูยี – กระทรวงทั้งแปด – จัตุรัสวัฒนธรรม

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | ดอนเมือง – เสิ่นหยาง

6 โมงเช้า

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 2 โดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าเดินทางให้กับท่าน

10.00 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINES เที่ยวบิน OX …

17.30 น.

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” เป็นศูนย์กลางของเผ่าเร่ร่อนในศตวรรษที่ 11 ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงของแมนจูและเป็นศูนย์กลางการค้าขายโสม ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป็ นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945 หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในที่สุดถึงปี ค.ศ. 1948 พรรคคอมมูนีสต์จีนสามารถยึดคืนได้ในที่สุด

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ NINGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | เสิ่นหยาง – ฉางชุน – พระราชวังปูยี – กระทรวงทั้งแปด – จัตุรัสวัฒนธรรม

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่งเขตเหนือของจีนระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนหรือชมวิวทิวทัศน์ทั้งสองข้างทาง แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ ฉางชุนคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจี๋หลิน ต่อมา ค.ศ.1950 จีนได้รับความช่วยเหลือจากประเทศรัสเซีย ได้จัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ รถรุ่นแรกที่ผลิตได้ชื่อเจียฟางขนาด 95 แรงม้า จากนั้นก็พัฒนาผลิตรถลีมูซีนธงแดงและรถยนต์อื่นๆ ปัจจุบันฉางชุนกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมรถยนต์ มีโรงงานผลิตรถที่มีชื่อเสียง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-จีเอ็ม

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเที่ยวชม วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดินจีน ประทับอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1949 ซึ่งญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินจีนและเพื่อลดแรงเสียดทานจากประชาชน จึงก่อตั้งแมนจูกัวและยกฐานะให้ปูยีขึ้นมาเป็นจักรพรรดิกังซีแห่งแมนจู ที่ปกครองเว่ยหวังกง นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน , นั่งสูบบุหรี่

18.30 น.

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ฉางชุน – ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์ – ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไป ดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ แม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมือง ชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำนำท่านเที่ยวชมเทศกาล Harbin Ice and Snow Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำ แข็งประจำปีของฮาร์บิน “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออก เฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่าง ฮ็อกกี้ สเก็ต และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย พักที่ JINSHIJI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ฮาร์บิ้น – ผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝังหง – แม่น้ำซงฮัวเจียง – จี๋หลิน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม ผ่านชม “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม รัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น ซึ่งโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น ปี ค.ศ.1904-1905 โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ฝังหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมืองฮาร์บินที่ พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำ ซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จน ในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้น ทั้งๆที่กระแสน้ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูป พระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสา และระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม แม่น้ำซงฮัวเจียง แม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองฮาร์บิ้นมีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยและชมคนว่ายน้ำ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับ 1 ใน 6 ของเมืองจีน ที่ซึ่งไม่เคยขาดน้ำเลย มีแม่น้ำซงฮัวเจียงไหลผ่านกลางเมืองซึ่งอยู่ในวงล้อมของขุนเขา เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของชาวแมนจูอีกด้วย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JILIN ZIGUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | จี๋หลิน – ชมแม่คะนิ้ง – จัตุรัสซื่อจี้ – พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมหมั่นโจว – เสิ่นหยาง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมความงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะตลอดสองฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง มีไอเย็นกระทบกับหมอกควันจับตัวเป็นแม่คะนิ้งอยู่บนต้นไม้ต่างๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลิว ฯลฯ นับเป็น 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติของจีน มองแล้วชวนเพลินตาเพลินใจได้ไม่น้อย (หมายเหตุ : การเกิดแม่คะนิ้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศจะต้องเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซื่อจี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน ชม ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำซงฮวาเจียง ซึ่งอยู่ที่ถนนซงฮวาเจียง มีต้นกำเนิดจากภูเขาฉางไป๋ซานเทียนฉือ หากมองลงมาจะเห็นเป็นรูปตัว S

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมหมั่นโจว สร้างขึ้นในปี 1982 แบ่งห้องแสดงออกเป็น 7 ห้อง มีพื้นที่ 1350 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประเพณีพื้นบ้าน วัฒนธรรม และของมีค่าประจำชนเผ่าของชาวหมั่นโจว หรือเรียกอีกชื่อว่าชาวแมนจูเรีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านโสม ซึ่งเป็นโสมที่มีคุณภาพดี ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป็ นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945 หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในที่สุดถึงปี ค.ศ. 1948 พรรคคอมมูนีสต์จีนสามารถยึดคืนได้ในที่สุด

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ NINGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | เสิ่นหยาง – พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – ดอนเมือง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางเที่ยวชมมรดกโลก พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยาง เป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี เฉียนหลง เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ จากนั้นนำท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณ เหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ 9.18 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ "Mukden Incident" ซึ่งเป็นสงครามจุดแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นการรุกรานจีนของญี่ปุ่นเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เสิ่นหยาง ในวันที่ 18 เดือน 9 ปี 1931 ดังนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงถูกเรียกว่า พิพิธภัณฑ์ 9.18 หรือ 九一八历史博物馆

18.30 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINES เที่ยวบิน OX …

23.30 น.

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour