ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวนครซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเม้าเท่นส์

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวนครซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเม้าเท่นส์
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ – ซิดนีย์ ซิดนีย์ – ฟรีเดย์ / อิสระช้อปปิ้ง ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

16.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า2) แถวที่ D12 สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความ สะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและตั๋วโดยสาร

19.30 น.

ออกเดินทาง สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2 | ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

7.30 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ชายหาดยอดนิยม บอนไดบีช Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม เดอะแก๊ป "The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร นำท่านชมสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie’s chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพสะพานฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่า เฮ้าส์ ได้พร้อมกัน นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอก โอเปร่า เฮ้าส์ Opera House สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถ ชมวิวเมืองซิดนีย์ ชมสะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพของโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลาเรือกลับเข้าฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเดินทางไกล

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

เข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ – ซิดนีย์

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้างบูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ โคอาล่าปาร์ค

13.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic Cableway ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองซิดนีย์

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ซิดนีย์ – ฟรีเดย์ / อิสระช้อปปิ้ง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

(ฟรีเดย์) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ ชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor David Jones West Fields อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือ เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Sydney Aquarium) ชมโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์ใต้น้ำชมปลาหลากสีที่จำลองชีวิตความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์ ความน่ารักของปลาการ์ตูน ชมแมวน้ำที่น่ารักบางตัวว่ายน้ำบางตัวอาบแดด และสัตว์น้ำอื่นๆอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ

12.00 น. (กลางวัน)

***อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย***

19.00 น.

เข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

16.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • 3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1000000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558)
 • 5. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมค่าคนยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง)
 • 6. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้นเมือง หรือ ไทย)
 • 7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • 8. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • 9. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 • 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 3 เหรียญออสเตรเลีย ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล
 • 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 3 เหรียญออสเตรเลีย ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ
 • 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)
 • 7. น้ำดื่ม แจกบนรถ
 • 8. ค่าอินเตอร์เน็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมที่พัก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผู้เข้าพักต้องการใช้อินเตอร์เน็ท จำเป็นต้องซื้ออินเตอร์เน็ท WIFI เป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน

หมายเหตุ

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะคืนให้เร็วที่สุด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ สะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour