ทัวร์พม่า เกาะนาวโอพี

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์พม่า เกาะนาวโอพี
สนามบินดอนเมือง - สนามบินจังหวัดระนอง - ท่าเรือเกาะนาวโอพี - ดำน้ำเกาะเดอะเลตเตอร์ - อ่าวผักกาด - ระนองพระราชวังรัตนะรังสรรค์ - แช่น้ำพุร้อนธรรมชาติ - ระนองแคนย่อน - สปาปลาธรรมชาติ - สนามบินระนอง - ดอนเมือง

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินดอนเมือง - สนามบินจังหวัดระนอง - ท่าเรือ

4.00 น. (ตีสี่)

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยนกแอร์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

6 โมงเช้า

ออกเดินทางสู่ประเทศจังหวัดระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312

7.30 น.

เดินทางสนามบินจังหวัดระนอง นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านทำเอกสารผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดพร้อมเล่นน้ำ)

สาย 9.00-11.00 น.

นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อทำการตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เกาะนาวโอพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมหมู่เกาะทะเลพม่าที่สวยงามมากมายตลอดการเดินทาง

10.30 น.

เดินทางถึงเกาะนาวโอพี นำท่านล่องเรือชม น้ำทะเลสองสี บริเวณของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และสัมผัสโลกใต้น้ำที่ทุกท่านรอคอย นำท่าน ดำน้ำดูปะการัง บริเวณหน้าเกาะที่อุดมไปด้วยความงดงามของโลกใต้ท้องทะเล รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบเมนูบุฟเฟ่ต์

13.30 น.

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านชม ลูกปลาฉลามครีบดำ สะพานซีแฟน หรือดำน้ำ อุทยานนีโม่ นำทุกท่านไป หาดมาดาม ที่มีชื่อเสียงติดอันดับทะเลเมียนม่าร์ หาดทรายขาวนุ่มยาวสุดสายตา และชิงช้ากลางน้ำ พร้อมทั้งถ่ายรูปที่ท่านชื่นชอบ และดำน้ำดูปะการังเขากวางริมหาดที่อลังการ และจุดดำน้ำเกาะใกล้ๆบริเวณนาวโอพี นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เกาะนาวโอพี เล่นน้ำริมหาด หรือสระว่ายน้ำตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ เทอเรสริมหาด และชมการแสดง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

20.30 น.

พักที่ รีสอร์ทบนเกาะนาวโอพี

วันที่ 2 | เกาะนาวโอพี - ดำน้ำเกาะเดอะเลตเตอร์ - อ่าวผักกาด - ระนอง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี

9.00 น.

นำท่าน ดำน้ำเกาะเดอะเลตเตอร์ อ่าวผักกาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการเรือคายัคเล่นหน้าหาด

11.30 น.

เช็คเอาว์ทพร้อมเก็บสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี

14.00 น.

นำท่านกลับสู่เกาะสอง ประเทศเมียนม่าร์ เพื่อทำการผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จังหวัดระนอง

16.30 น.

เดินทางท่าเรือแกนด์อันดามัน โดยสวัสดิภาพ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น เมนูซีฟู้ด

19.30 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.

พักที่ โรงแรมที่พักในตัวเมืองระนอง ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3 | พระราชวังรัตนะรังสรรค์ - แช่น้ำพุร้อนธรรมชาติ - ระนองแคนย่อน - สปาปลาธรรมชาติ - สนามบินระนอง - ดอนเมือง

7.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

9.30 น.

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังรัตนะรังสรรค์ และนำท่าน แช่น้ำพุร้อน ที่ทักษะวารินทร์

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

14.00 น.

นำท่านเยี่ยมชม ระนองแคนย่อน ไหว้หลวงพ่อน้อยวัดส้มแป้น ภูเขาหญ้า น้ำตกหงาว วัดหงาว และทำสปา ปลาธรรมชาติในลำธารริมบ่อน้ำพุร้อน พรรั้ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน จังหวัดระนอง

19.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7319

21.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1000000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 15 กก.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ระนอง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour