ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มินกุน พุกาม

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มินกุน พุกาม
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ - พุกาม พุกาม - มินกุน - สกาย - มัณฑะเลย์มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์

9.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

12.00 น. (กลางวัน)

บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 709

13.30 น.

ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

14.00 น.

จากนั้นนำท่านชมชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิมทุกประการ ภายในพระราชวังมีตำหนักน้อยใหญ่ที่เป็นที่ประทับของมเหสี ราชเทวี ราชชายา ราชธิดา และหมู่มวลสนมมากมาย จนนับได้ว่าพระเจ้ามิงดง เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีชายามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง ภายในพระราชวังยังมีท้องพระโรง แท่นประทับพักผ่อน และหอคอย

16.30 น.

จากนั้นชม วิหารชเวนันดอร์ สำหรับวัดนี้เป็นวัดที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง โดยพระเจ้ามินดงได้ทรงให้รื้อเอาไม้สักทองจากพระราชวังเก่ามาก่อสร้าง และเป็นวัดที่พระเจ้ามินดงทรง เสด็จมานั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม ดังนั้นวัดนี้จึงมีความสวยงามหลากหลายด้วยด้วยสถาปัตยกรรมช่างแห่งมัณฑะเลย์ มีการแกะสลักปิดทอง สำหรับใครที่ชอบศิลปะไม้ งานแกะสลัก นำท่านเดินทางสู่ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้งที่ 5 ซึ่งถือเป็นการสังคายนาครั้งแรกในรอบ 2,000 ปีในสมัยของพระเจ้ามินดง โดยได้จารึกเป็นอักษรพม่าที่ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ 729 แผ่น แต่ละแผ่นจะอยู่ในครอบมณฑปซึ่งตั้งอยู่โดยรอบวัด จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.30 น.

จากนั้นอิสสระพักผ่อนโรงแรม Shwe pyu***

วันที่ 2 | มัณฑะเลย์ - พุกาม

5.00 น. (ตีห้า)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

6 โมงเช้า

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มัณฑะเลย์

7.30 น.

เหินฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ YH909

8.00 น.

เดินทางถึงเมืองพุกาม นำชม โรงงานเครื่องเขินในเมืองพุกาม หรือ ศูนย์หัตถกรรมทำเครื่องเขิน เมืองพุกาม ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในสหภาพเมียนมาร์ เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม“ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของ พระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล”จากนั้นพาท่านเที่ยว ชมชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์หที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง.... แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

20.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Bagan Hotel ***

วันที่ 3 | พุกาม - มินกุน - สกาย - มัณฑะเลย์

5.00 น. (ตีห้า)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

7.30 น.

เหินฟ้าทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการภายในประเทศ เที่ยวบินที่ YH917

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมัณฑะเลย์ ลงเรือล่องแม่น้ำอิระวดี ซึ่งมีความยาม 2170 กิโลเมตรแม่น้ำแห่งนี้เป็นเส้นโลหิตสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวพม่า ต้นกำเนิดอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยตอนใต้ ไหลจากเหนือลงใต้ออกสู่ทะเลอันดามัน ถึงหมู่บ้านมิงกุน ชมสิ่งมหัศจรรย์สามสิ่งที่พระเจ้า ปดุงทรงสร้างไว้คือพระเจดีย์ มิงกุน พระเจดีย์ที่พระเจ้าปดุงทรงสร้างแต่ยังไม่เสร็จ เนื่องจากสวรรคตก่อน หากสร้างเสร็จ จะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ถึงจะสร้างไม่เสร็จก็ยังปรากฏร่องรอยให้เห็นชัดเจนว่ามีขนาดใหญ่โตมาก 1. ระฆัง มิงกุน ขนาดยักษ์ สูงราวสิบสองฟุต และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่าสิบหกฟุต หนักเก้าสิบตัน เป็นระฆังที่ไม่มีลูกตุ้มข้างใน อย่างของฝรั่ง หล่อขึ้นในปี ค.ศ. 1808 2. ซากสิงห์คู่ ขนาดใหญ่โตมาก ความสูงเทียบได้กับตึกสามชั้น เดิมทีสิงห์คู่นี้มีความสูงเก้าสิบห้าฟุต ที่เกิดความเสียหายเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว จากนั้นล่องเรือกลับมัณฑะเลย์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาย นำท่านชม วิวยอดดอยสกาย ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นามสอยุนรวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมาดอยสกายน์นั้นเป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง ซึ่งจุดชมวิวที่ว่านั้นอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน บนยอดดอยสกายน์ จากนั้นชม เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10126552 ก้อน จากนั้นชม เจดีย์อูมินทงแส่ Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

จากนั้นอิสสระพักผ่อนโรงแรม Shwe pyu ***

วันที่ 4 | มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

4.00 น. (ตีสี่)

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี (Mahamuni Pagoda) เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็น ประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิมาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (แนะนำไม่ควรพลาด) พระมหามัยมุนีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า) ซึ่งพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ บางคนก็จะเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า พระ พุทธรูปทองคาเนื้อนิ่ม โดยพระเจ้ากรุงยะไข่ได้ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 ในปีพ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้อัญเชิญจากเมืองยะไข่มาไว้ที่วัดมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์ และนำท่านชมโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1 ปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บรักษาอยู่ที่วัดพระมหามุนีเสร็จพิธีล้างหน้าพระมหามัยทุนี แล้วสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรม

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี เมื่อเดินทางถึงเมือง มัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ชมสะพานไม้อูเบ็ง สร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของ เมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่เจดีย์เจ๊าต่อจี อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบ็ง เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1208 ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรที่ วัดมหากันดายง ซึ่งตั้งอยู่ริม ทะเลสาบตองตามัน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมา ศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1, 200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนด้วย วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุด ด้วยวัตรปฎิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดนี้ ทำให้มีชาวพม่าจำนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ และ ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาจองคิวกันนำภัตตาหารมาถวายพระทั้ง 1200 รูปไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ดำรงค์อยู่ได้แม้จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มาก

10.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินมัณฑะเลย์ ระหว่างทาง ก่อนถึงสนามบิน นำท่านชม เจดีย์หยกที่เมืองมัณฑะเลย์ พระเวรสนาเจดีย์ (Weirawsana Zedi) ก่อสร้างขึ้นบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพื้นสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทำให้องค์พระเจดีย์สูงกว่า 20 เมตร ปัจจุบันผนังภายใน และภายนอกก่อสร้างเสร็จ 95% ด้วยเงินกว่า 400 ล้านจ๊าต (12.04 ล้านบาท) แต่ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่นหยก กับก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้านบาท)

11.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

14.00 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ PG 710 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

16.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มัณฑเลย์ -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 3 คืน
 • ค่ารถม้าชมเมืองพุกาม
 • ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นธรรมดา
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1000000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปขนาดไม่เกิน 20 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำหรับ 20 ท่านขึ้นไป
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour