ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ บ่อทะเลเดือด อูมิจิโกกุ

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ บ่อทะเลเดือด อูมิจิโกกุ
ฟุกุโอกะ - ซากะ - ยูโทกุ - ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - เกาะเดจิมะ- HAMANOMACHI ARCADE สนามบินสุวรรณภูมิ เมืองโทสุ -TOSU PREMIUM OUTLET - เมืองฮิตะ - ย่านมาเมดะมาชิ - เบปปุ - บ่อทะเลเดือด อูมิ จิโกกุ KOKONOE - สะพานแขวนยูเมะ - ฟุกุโอกะ - คาแนลซิตตี้ฮากาตะ - JR HAKATA CITYฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมคณะกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3-4 เคาน์เตอร์สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (3K) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

วันที่ 2 | ฟุกุโอกะ - ซากะ - ยูโทกุ - ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - เกาะเดจิมะ- HAMANOMACHI ARCADE

2.00 น. (ตีสอง)

เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจทสตาร์ แอร์เวย์ JETSTAR AIRWAYS (3K) เที่ยวบินที่3K509

9.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เกาะคิวชู “จังหวัดฟุกุโอกะ” เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ปุ่น เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว เพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบาย ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียว หรือ โอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของฟุกุโอกะไปแล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKE BUSSAN KAN

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ยูโทกุ เพื่อสักการะ ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ เกาะคิวชู สร้างขึ้นในปีค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ จังหวัดเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมิ ในจังหวัดอิบาระกิเป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง จากนั้นนำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เมืองนางาซากิ (ระหว่างนี้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวล) เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่ามีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆ ที่โลกตะวันตกนำมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป ท่านจะได้พบกับอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปปั้นผู้ชาย มือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเดจิมะ เป็นเกาะเทียมเล็กๆ ถูกสร้างขึ้นในอ่าวนางาซากิ เมื่อปี 1634 ด้วยการคุดคลองผ่านคาบสมุทรเล็กๆ เพื่อให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสได้เข้ามาค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเมื่อถึงปี 1638 ชาวโปรตุเกสก็ถูก ขับไล่ออกไป และพวกดัตช์ก็เข้ามาแทนที่ โดยเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่เดียวที่ญี่ปุ่นจะสามารถรับวิทยาการและวัฒนธรรมแบบตะวันตก ในช่วงก่อนปี 1854 นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อบปิ้งที่ HAMANOMACHI ARCADE เป็นย่านช้อปปิ้งที่อยู่ใจกลางของเมืองนางาซากิ มีทั้งร้านอาหาร บาร์ ร้านเสื้อผ้า ร้านร้องเท้า ร้านขนม ร้านหนังสือ ร้านขายยา

18.00 น.

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ NAGASAKI MARIN WORLD HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | เมืองโทสุ -TOSU PREMIUM OUTLET - เมืองฮิตะ - ย่านมาเมดะมาชิ - เบปปุ - บ่อทะเลเดือด อูมิ จิโกกุ

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทสุ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งของเกาะคิวชูในจังหวัดซากะ จากนั้นนำท่านสู่TOSU PREMIUM OUTLET แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด ในราคาพิเศษให้ท่านเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิตะ เป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดโออิตะ ในภูมิภาคคิวชู ซึ่งเมืองต่างๆ ในแถบคิวชูนั้นขึ้นชื่อเรื่องออนเซนเอกลักษณ์ของเมืองฮิตะ ที่มีของดีของเมืองเป็น geta หรือเกี๊ยะไม้ของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมาเมดะมาชิ โซนเมืองเก่าเล็ก ๆ ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชู ปัจจุบันก็ยังคงอาคารบ้านเรือนจากสมัยเอโดะเอาไว้ ถนนสายหลักคือถนนคามิมาจิ และถนนมิยูกิ ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกและเพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายชนิดตลอดเส้นทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ นำท่านเดินทางสู่ อูมิ จิโกกุ หรือ "บ่อทะเลเดือด(Sea Hell)" หรือ บ่อ น้ำแร่นรก มีสีน้ำทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุ ซึ่งบ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องดังเสียงน้ำเดือด พร้อมพ่นควันและโคลนร้อนๆพวยพุ่งขึ้นสูงตลอดเวลา กล่าวกันว่า ความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียสและบริเวณใกล้กัน นำท่านชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อน้ำแร่สีเลือด น้ำแร่สีแดงที่เกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่น้ำแร่ใสบริสุทธิ์รวมตัวกับแร่ธาตุต่างๆ ภายในบ่อทำให้น้ำพุร้อนกลายเป็นสีแดง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม **พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักทิ่ BEPPU SEAWAVE HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | KOKONOE - สะพานแขวนยูเมะ - ฟุกุโอกะ - คาแนลซิตตี้ฮากาตะ - JR HAKATA CITY

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมือง KOKONOE เป็นเมืองขนาดเล็ก ตั้งอยู่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแขวนยูเมะ เป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวและสูงที่สุดในโลก โดยสูง 173 เมตร และ ยาว 375 เมตร ใช้ผ่านช่องเขา ระหว่างทางจะมองเห็นน้ำตกขนาดใหญ่ 2 แห่ง และหนึ่งในนั้นเป็นน้ำตก ที่ติด 1 ใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นด้วย คือ น้ำตกชินโดโนตากิ (Shindonotaki) และจะมีลมพัดเย็นตลอดทางเนื่องจากอยู่ระหว่างช่องเขาที่เขียวขจี เทือกเขานี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสีเขียวมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเนื่องจากความหนาทึบของป่าในบริเวณนี้ และยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะคิวชูด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชียมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอรวมถึงเป็นแหล่งโบราณคดี และเทศกาลฮะกะตะดงทะกุที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านสู่ คาแนลซิตตี้ฮากาตะ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรงสวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัยร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านอาทิ H&M ONISUKA TIGER UNIQLO ร้าน100 เยนเป็นต้นอิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อสินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกทานราเม็งสูตรต่างๆตามแบบฉบับที่ชอบได้ตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 น.

จากนั้นนำท่านสู่พักเพื่อเก็บสัมภาระ แล้วนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง JR HAKATA CITY&KITTE ชุมสายรถไฟ JR และชินคันเซนสู่เกาะคิวชู และเป็นแหล่งรวมร้านค้ามากมายให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น ขนม กระเป๋า เสื้อผ้า และสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

18.00 น.

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักทิ่ CLIO COURT HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

7.30 น.

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

10.00 น.

เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS (3K) เที่ยวบินที่3K510

13.30 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1000000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประเทศญี่ปุ่น 300 บาท/ท่าน ประเทศเกาหลี 300 บาท/ท่าน (รวมตลอดทริป 600 บาท / ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

 • **** เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หากท่านชำระเงินค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน และหากทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหรือรีฟันได้ ****

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour