ทัวร์จีน อู่ฮั่น บู้ตึ้ง แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ 6วัน 4คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์จีน อู่ฮั่น บู้ตึ้ง แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ 6วัน 4คืน
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – อู่ฮั่น - วัดกุยหยวน - เขาบู๊ตึ้งตำหนักทองจินเตี้ยน - ตำหนักจื่อเซียว(อารามเมฆม่วง - ตำหนักไท่จื่อ เขาบู๊ตึ้ง – เมืองเซียงฝาน – กำแพงเมืองโบราณเซียงฝาน – บ้านพักขงเบ้ง – อู่ฮั่นทะเลสาบตงหู – พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย – ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย - ถนนคนเดินเจียงฮั่น

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่ 2 | กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น - วัดกุยหยวน - เขาบู๊ตึ้ง

3.30 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3030

7.30 น.

ถึง นครอู่ฮั่น ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำจางเจียงและฮั่นเจียง เนื่องจากอยู่ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิงทางตอนกลางของแม่น้ำฉางเจียงจึงได้ชื่อว่า หูเป่ย ซึ่งแปลว่าเหนือทะเลสาบ ทางเหนือติดกับมณฑลเหอหนาน ตะวันออกติดกับมณฑลอันฮุย ตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางใต้ดินติดมณฑลเจียงซี และหูหนาน ตะวันตกติดกับเมืองฉงชิ่ง ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมณฑลส่านซี

9.00 น.

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น ตำนานของวัดกุยหยวน เขาว่ากันว่า เมื่อก่อนเกิดสงคราม และมีคนตายเยอะมากในบริเวณวัดกุยหยวน ที่ซึ่งเคยเป็นสนามรบ เจ้าอาวาส ได้เดินผ่านที่แห่งนี้ เห็นคนตายเยอะมาก จึงช่วยทำพิธี และ มีเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งมีนิ้วขาด ได้เห็นว่า เจ้าอาวาสไป๋กวงมีคาถาอาคม จึงขอให้เจ้าอาวาสช่วยต่อนิ้ว เป็นอันสำเร็จ จึงตอบแทนด้วยการสร้างวัดกุยหยวนแห่งนี้ขึ้นมา

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ้ง 武当山 WUDANG SHAN (ไท่เหอซาน太和山) บู้ตึ้งตั้งอยูในเขตเมืองสือเอี้ยน十堰 มี 72 ยอดเขา 36 หน้าผา 24 ถ้ำ เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ถือว่าเป็นดินแดนสุขาวดีและเป็นแหล่งฝึกวิชาบำเพ็ญฌานของนักพรตเต๋าทั้งหลาย รวมถึงเทพเจ้าเสวียนหวู่ 玄武神 (เจ้าพ่อเสือ) ซึ่งเดิมคือนักพรตชื่อเจินอู่ (จิงบู้ / เหี่ยงบู้) มาบำเพ็ญพรตบนเขาจนสำเร็จเป็นเซียน มหาเทพเง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาให้เฝ้าพิทักษ์เขาทางด้านทิศเหนือ ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ-รัชสมัยจักรพรรดิซ่งฮุยจง มีนักบวชเต๋าแห่งภูเขาบู๊ตึ้งท่านหนึ่งมีนามว่า “จางซานเฟิง” 张三丰 (เตียซำฮง) ที่นักอ่านนวนิยายกำลังภายในรู้จักกันดี เพราะมีฝีมือช่วยเหลือคนไข้ด้วยวิชากำลังภายใน ปรมาจารย์จางซานเฟิงเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาหมัดมวย (มวยไท้เก๊ก) แห่งสำนักบู๊ตึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเคียงคู่มากับสำนักเส้าหลิน จนมีคำกล่าวว่า “เหนือมีเส้าหลิน-ใต้มีบู๊ตึ้ง” สองสำนักวรยุทธ์มาตรฐานของแผ่นดิน (ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ WUDANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ตำหนักทองจินเตี้ยน - ตำหนักจื่อเซียว(อารามเมฆม่วง - ตำหนักไท่จื่อ

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน 金殿 พิชิตจุดสูงสุดของเทือกเขาบู๊ตึงบนยอดเทียนจู่เฟิง 天柱峰 ที่ระดับความสูงเทียมเมฆ 1,613 เมตรจากระดับน้ำทะเล สถานที่ประดิษฐานเทพเจ้าเสวียนหวู่ (เจ้าพ่อเสือ) ตำหนักทองจินเตี้ยนสร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ภายในวิหารงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข จากนั้นนำท่านชม ตำหนักจื่อเซียว 紫霄宫(อารามเมฆม่วง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1413 ตั้งอยู่บนจุดอันเป็น มงคลสูงสุดบนเขาบู๊ตึง รูปแบบงานสถาปัตยกรรมงามสง่า แผนผังเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกัน จำลองแบบของพระราชวังกู้กงที่สมบูรณ์แบบ ทั้งกำแพง บันได ตำหนัก โครงสร้างการตกแต่งและบรรยากาศทั้งมวลล้วนสะท้อนถึงพระราชอำนาจแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่องค์จักรพรรดิ์ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็นตำหนักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักจื่อเซียวหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังอิงเขา สะท้อนถึงหลักเฟิงสุย (ฮวงจุ้ย) ที่รับหยินอุ้มหยาง หลังมีเขาหน้ามีน้ำ เป็นสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลังชี่ตามหลักเฟิงสุย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านชม ตำหนักไท่จื่อ 太子坡 เนื่องจากบนไหล่เขาไท่จื่อมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถสร้างหมู่ตึกให้เป็น แนวเส้นตรงได้ แต่ด้วยพระบรมราชโองการแห่งองค์จักรพรรดิ์ที่ทรงห้ามการแก้ไขลักษณะภูมิลักษณ์ของภูเขา นายช่างผู้ออกแบบการสร้างจึงจำเป็นต้องออกแบบขยายออกทางด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแทน ดังนั้นทางเข้าตำหนักจึงทำเป็นทางเดินคดเคียว ขนาบข้างด้วยกำแพงเก้าโค้ง คล้ายคลึงกับกำแพงสะท้อนเสียงที่หอบูชาฟ้าดินเทียนถานที่กรุงปักกิ่ง บนหอห้าเมฆซึ่งเป็นจุดสูงสุดของตำหนักไทจื่อ มีงานสถาปัตย์ที่เรียกว่า “หนึ่งเสาสิบสองทาง” เป็นการออกแบบก่อสร้างโดยไม่ต้องแก้ไขภูมิลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ WUDANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | เขาบู๊ตึ้ง – เมืองเซียงฝาน – กำแพงเมืองโบราณเซียงฝาน – บ้านพักขงเบ้ง – อู่ฮั่น

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเซียงฝาน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 3563 ต.ร.กม. โดยมีแม่น้ำฮั่นไหลผ่านเมืองจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ระหว่างทางให้ท่านชมทิวทัศน์สองข้างซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนบนเส้นทางอันคดเคี้ยวของเขาอู่ตัง เมืองนี้มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า 2,800 ปี ในอดีตมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของราชวงศ์ซ่งใต้ เพราะเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญพื้นที่สามด้านมีแม่น้ำล้อมรอบและยังมีกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด ส่วนอีกด้านใกล้เขา มีการวางผังเมืองอย่างเยี่ยมยอด จึงได้สมญานามว่า “เซียงฝานเมืองแกร่ง” จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณเซียงฝาน 襄樊古城 ชมจวนที่ว่าการเจ้าเมือง 襄樊王府

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางไป เมืองหลงจงโบราณ 古隆中 GULONGZHONG ซึ่งอยู่ห่างจากเซียงฝานไปทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กม. ขึ้นเขาโงลังกั๋ง 卧龙岗 (สันเขา มังกรซ่อนกาย) ชมกระท่อมหญ้าของจูเก๋อเลี่ยง (ขงเบ้ง) จูเก๋อเหลี่ยง (ค.ศ. 180-234) ขงเบ้ง-เป็นชาวมณฑลซานตง กำพร้ามารดาเมื่ออายุ 10 ขวบ และกำพร้าบิดาเมื่ออายุ 12 ขวบ ติดตามญาติมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมหญ้าหลังนี้เมื่อสมัยยังอยู่ในวัยหนุ่ม และศึกษาตำราพิชัยยุทธ์อยู่บนเขา 10 ปี ตั้งแต่อายุ 17-27 ปี จนได้รับฉายา “วอหลง” หรือ “มังกรซ่อนกาย” ก่อนรับคำเชิญของเล่าปี่ ที่ขึ้นเขามาถึงสามครั้ง เพื่อขอร้องให้ไปเป็นกุนซือกู้ชาติ จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำจางเจียงและฮั่นเจียง

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ WU HAN ZAO RUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ทะเลสาบตงหู – พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย – ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย - ถนนคนเดินเจียงฮั่น

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่กลางเมืองอู่ฮั่น มีพื้นที่ประมาณ 73 ตร.กม ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1950 นับเป็นทะเลสาบใจกลางเมืองที่ใหญ่สุดของจีน ซึ่งทัศนียภาพโดยรอบบริเวณทะเลสาบนั้นเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าเปรียบความงามของซีหูดั่งเป็นสีสันโลกตะวันตก ตงหู ก็เปรียบดั่งความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย ตั้งอยู่ข้างๆทะเลสาบ ตงหู เมืองอู่ฮั่น มีพื้นที่ประมาณ 81,909 ตาราง เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ และจัดแสดง เกี่ยวกับ วัตถุโบราณ ของมณฑลหูเป่ย ซี่งนับว่าจัดอยู่ในระดับใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street) ขาช้อปตัวจริงต้องไม่พลาดแหล่งช้อปปิ้งสำคัญแห่งนี้ของอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเจียงฮั่น สองข้างทางจะเรียงรายด้วยร้านขนม ร้านเสื้อผ้าดัง ยามเช้าก็เป็นที่สมาคมของคนทุกวัย แต่จะหนักไปทางผู้สูงอายุ ส่วนยามค่ำคืนก็คึกคักด้วยแสงไฟ และตลาดนัด

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ WU HAN ZAO RUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | หอกระเรียนเหลือง – หอแดง - ถนนสายอาหารฮู้ปู้เสี้ยง – หาดริมแม่น้ำ - กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านชม หอกระเรียนเหลือง (หวงเฮ่อโหลว) เป็นหอ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงของจีนมีชื่อเสียงพอๆกับหอเอี้ยหยาง ของมณฑลหูหนาน และหอเถิงหวังเก๋อของเมืองหนานชางมณฑลเจียงซี เดิมปี ค.ศ.223 หอแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เหมืองหูเป่ยอู่ชางเสอซัน และได้รับการบูรณะอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันรวมเป็นครั้งที่ 4 อาคารโดยรอบได้รับการบูรณะใหม่ในลักษณะของอาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก หอแรกสร้างขึ้นในยุคคริสตศตวรรษที่ 3 ถูกทำลายและบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจนสุดท้ายในปีค.ศ.1884 หอนี้ได้ถูกไฟไหม้จนหมด และปัจจุบันหอนี้เป็นที่จัดแสดงงานเขียนอักษรจีนและงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงหลายยุคสมัย จากนั้นนำท่านชม หอแดง อนุสรณ์สถานการปฏิวัติซินไฮ่ เขตอู่ชาง เมืองอู่ฮัน ตั้งอยู่ ณ สนามฝึกม้า เขตอู่ชางเมืองอู่ฮั่น เนื่องจากตัวอาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น กำแพงก่อด้วยอิฐแดง มุงหลังคาด้วยกระเบื้องแดง จึงเรียกว่า หอแดง อนุสรณ์สถานการปฏิวัติซินไฮ่ เขตอู่ชาง เมืองอู่ฮัน สร้างขึ้นในปีค.ศ.1981 เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 70 ปีการปฏิวัติซินไฮ่ เป็นหน่วยงานอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นสถานที่การศึกษาเพื่อความรักชาติที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานท่องเที่ยวที่ระดับ4Aของประเทศ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนสายอาหารฮู้ปู้เสี้ยง Hù bù xiàng 户部巷, (Hubu Alley) ตั้งอยู่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย เป็นถนนโบราณตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงชิง มีความยาวแค่ 150 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ถนนสายนี้มีอาหารแบบพื้นเมือง ราคาถูกมากมายให้ท่านได้มาลิ้มลองทั้ง 2 ฝั่งถนน จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสาธารณะริมแม่น้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ฮั่นโข่วเจียงทานหรือที่เรียกกันว่าหาดริมแม่น้ำ ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั้นทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นหาดริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีพื้นที่ 1.6 ล้านตารางเมตร อยู่ใกล้กับถนนคนเดินเจียงฮั่น และอยู่ตรงข้ามกับหอนกกระเรียนเหลือง ที่นี่เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ให้ความบันเทิง เป็นสถานที่ผักผ่อนและท่องเที่ยว หาดริมแม่น้ำแห่งนี้นับเป็นจุดศูนย์กลางจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอู่ฮั่น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตนับล้านคนหลังไหลกันมาชมทัศนียภาพของเมืองอู่ฮั่น

18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

22.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบิน CZ 3057

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......

อัตรานี้รวม

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1000000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าวีซ่าจีนและมาเก๊า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่ระบุว่าต้องยื่นวีซ่าจีนและมาเก๊า
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ และ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่งจะออกให้ภายหลังจากที่ชำระเงินครบแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องให้กับบริษัท หรือ หน่วยงานที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์
 • หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 150 หยวน ส่วนในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour