ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร 6 วัน 4 คืน บิน CZ

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร 6 วัน 4 คืน บิน CZ
กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถ้ำพญามังกร-โชว์จิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ภาพเขียนสิบลี้จินเปียซี(ลำธารแส้ทอง) – หวงซือจ้าย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – เทียนเหมินซาน

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู....เคาน์เตอร์สายการบิน CZ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 | สุวรรณภูมิ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถ้ำพญามังกร-โชว์จิ้งจอกขาว

3.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ……….(เวลาโดยประมาณ)

7.30 น.

ถึงสนามบินเมืองฉางซาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านบริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ถ้ำหวังหลงต้ง (ถ้ำพญามังกร) ถ้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง

17.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านดู โชว์จิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่งพักที่ KAITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 | จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ภาพเขียนสิบลี้

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ จากนั้นนำท่านลงลิฟท์แก้วเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซาน

17.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ KAITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | จินเปียซี(ลำธารแส้ทอง) – หวงซือจ้าย

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม จินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมี ภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงาม อย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาสิงโตเหลือง “หวงซือจ้าย” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 83000 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้ถูกคลอเคลียด้วยหมอกบางๆ เป็นความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องหน้า มีผู้คนไม่น้อยเปรียบเปรยว่างดงามเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจียเจี้ยแล้วท่านไม่ขึ้นหวงซือจ้ายก็เสมือนหนึ่งท่านมาไม่ถึง นำท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า

17.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ KAITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – เทียนเหมินซาน

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว

17.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ XIANGRONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 | จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-กรุงเทพ ฯ

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

17.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ…….(เวลาโดยประมาณ)

2.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – ฉางซา – กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1000000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ คนขับรถจีน หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน
 • 5 วัน เท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท์ พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour