ทัวร์จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน
สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฉางซาฉางซา – จางเจียเจี้ย (เดินทางไกล) – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย-โชว์นางพญาจิ้งจอกขาวเทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟท์แก้ว/นั่งกระเช้าลง) -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) – ลำธารแซ่ทองจางเจียเจี้ย -ฉางซา –ศูนย์ผ้าไหม–อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน -รถไฟด่วนความเร็วสูง - กวางเจาช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฉางซา

10.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ S สายการบินSRILANKAN AIRLINE พบเจ้าหน้าที่โชว์ป้ายบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.00 น.

เดินทางสู่ กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ UL882 (บริการอาหารบนเครื่อง)

17.30 น.

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน “นครกวางเจา” เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)

21.00 น.

จากนั้นพาท่านขึ้นรถไฟความเร็วสูง เพื่อนเดินทางไปยังเมืองฉางซา โดยขบวนที่ GI 6034

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

ถึงเมืองฉางซา ซึ่งเป็นเมืองเอก ของมณฑลหูหนาน เมืองฉางซาเป็นเมืองอุสาหกรรรมการถลุงเหล็กที่ทันสมัย 1 ใน 5 ของประเทศจีนพักที่ฉางซา HE DONG HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 | ฉางซา – จางเจียเจี้ย (เดินทางไกล) – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย-โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) หลังรับประทานอาหารกลางวันนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ยังเป็นอุทยานที่สวยงามมาก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 กว่าตารางกิโลเมตร ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยหลากหลาย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (3) จากนั้นนำท่านไปเที่ยว ภูเขาเทียนเหมินซาน จะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยมีความยาวที่สุดในโลก คือ 7455 เมตร ใช้เวลา 40 นาที และจัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด และนั่งรถภายในผ่าน 999 โค้งจนถึง ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า “ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน” ประวัติความเป็นมาของถ้ำเทียนเหมินซานหรือ เรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร แล้วนำท่านลงจากเขาเทียนเหมินซาน นำท่านแวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ จากนั้นให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่าของประเทศจีน คือหยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชค

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านดู โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง พักที่ JING XI HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 | เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟท์แก้ว/นั่งกระเช้าลง) -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) – ลำธารแซ่ทอง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5) จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน แล้วนำท่านขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1290 เมตร และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด จากนั้นนำท่านสู่อีกหนึ่งของอุทยานจางเจียเจี้ยเปลี่ยนนั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชม ภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6) นำท่านสู่ชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่านฮวา หรือ นางฟ้าโปยดอกไม้ และหน้าผาเจียงจวิน หรือ หน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และยังมีลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์ อีกทั้งยังมี การนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ นำท่าน (นั่งกระเช้าลอยฟ้าลงเขา) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ 1 กม.) จากนั้นนำท่านไปชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่ท่านรู้จักดี

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) พักที่ JING XI HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 | จางเจียเจี้ย -ฉางซา –ศูนย์ผ้าไหม–อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน -รถไฟด่วนความเร็วสูง - กวางเจา

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 8 ) นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 9 ) หลังอาหารนำท่านชมศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว 1 ใน 4 ของศูนย์วิจัยผ้าปักไหมที่ลือชื่อที่สุดในประเทศจีน อันได้แก่ ซูซิ่ว เยวี่ยซิ่ว สวู่ซิ่ว และเซียงซิ่ว ซึ่งมีฝีมือในการปักผ้าไหมนั้นเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการปักลวดลายลงบนผืนผ้าไหมเป็นรูปทิวทัศน์ สัตว์ หรือแม้แต่บุคคล ก็ล้วนแล้วแต่มีความงดงามอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

16.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยรถไฟด่วน เที่ยวที่ G1005

18.30 น.

เดินทางถึงกวางเจา รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) พักที่ GRAND PEAK HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 | ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 11 ) อิสระช้อปปิ้งถนนปักกิ่งตามอัธยาศัย เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า ฯลฯ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา

18.00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL) เที่ยวบินที่ UL883

20.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ และค่าภาษีน้ำมัน
 • 2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • 3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย
 • 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500000.-/ 1000000 บาท
 • 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • 6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • 8. ฟรีกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 15 หยวนต่อวัน และคนขับรถ ท่านละ 15 หยวนต่อวัน

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour