ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน
กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สงต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชม เจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้งคุนหมิง – กรุงเทพฯ ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง

12.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

15.30 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742

18.30 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร และจากฉู่สงไปต้าลี่ 260 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักที่ YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชม เจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “ หนันเจา ” หรืออาณาจักรน่านเจ้า ( ค.ศ. 738 – 903 ) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ ( ค.ศ. 937 ) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง จากนั้นนำท่านชม ต้าหลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่นี้ จากนั้นนำท่าน ผ่านชมด้านนอก “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SHENG QU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโดด – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและ ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจิน ซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ ช่องแคบเสือกระโดด ”

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ “เฮยหลงถัน” หรือ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านชา ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “ เมืองมรดกโลก ”

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารไทย พักที่ WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ อุทยานน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่งห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้าน หยกจีน ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

13.00 น.

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน จากนั้นนำท่านแวะ ร้านโรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และ แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งรวมสินค้ามากมาย ซึ่งท่านจะได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด น้ำจิ้มไทยรสเด็ด พักที่ ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | คุนหมิง – กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน... บริการอาหารชุดแฮมเบอร์เกอร์ ท่านละ 1 ชุด

13.30 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741

15.00 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..............

อัตรานี้รวม

 •  ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ สายการบินตามรายการระบุ
 •  ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
 •  วีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทยแบบ 4 วัน
 •  ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ ( โรงแรมระดับ 4-5 ดาวของจีน )
 •  อาหารตามที่ระบุในรายการ
 •  จัดนำเที่ยวตามรายการ
 •  หัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน
 •  รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 •  ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1000000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 •  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 •  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 •  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ
 •  ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวนต่อคน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour