ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง หลันโจว อู่เวย จางเย่ 7 วัน 6 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง หลันโจว อู่เวย จางเย่ 7 วัน 6 คืน
กรุงเทพฯ – คุนหมิง คุนหมิง – หลันโจว – กังหันวิดน้ำโบราณหลันโจว – อู่เวย – ศาลเจ้าขงจื้อ – จางเย่ อุทยานจางเย่ ตันเสียตี้จือกงหยวน – วัดหม่าตี้ซื่อวัดต้าฝอซื่อ – หลันโจว – สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – คุนหมิง

12.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

15.30 น.

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742

19.00 น.

ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | คุนหมิง – หลันโจว – กังหันวิดน้ำโบราณ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

11.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2250

13.00 น.

ถึง สนามบินหลันโจว เมืองหลันโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียใน และ มองโกเลียนอก

14.00 น.

นำท่านชม กังหันวิดน้ำโบราณ เป็นของชาวลุ่มน้ำหวงเหอสมัยโบราณ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนอนุสาวรีย์ของมารดาแม่น้ำเหลือง มีบันทึกระบุไว้ว่า ในอดีตกาล สองฟากฝั่งของหวงเหอเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน” ใกล้ๆ กันยังมีโม่หินสำหรับบดเมล็ดพืชโดยใช้พลังน้ำให้ชม และยังมีชาวบ้าน นำ แพหนังแกะ มาให้นักท่องเที่ยวทดลองนั่งข้ามฝั่งหวงเหอแบบคนโบราณอีกด้วย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ FEITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | หลันโจว – อู่เวย – ศาลเจ้าขงจื้อ – จางเย่

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เวย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เมืองอู่เวยตั้งอยู่เชิงเขาฉีเหลียนซานแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองเหลียงโจว เป็นเมืองที่เป็นจุดแวะพักที่สําคัญในเส้นทางสายไหม ซึ่งได้นำเอาอารยะธรรมและศาสนาจากอินเดีย ปากีสถานหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจีนจากเส้นทางนี้ ตามหลักฐานที่ปรากฏวัดวาอารามและผาพระแกะสลักมากมาย และยังมีการขุดพบรูปหล่อม้าบินสําริดในสมัยตงฮั่นที่เลื่องชื่อ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองหลันโจว อู่เวยมีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน ส่วนมากเป็นชาวเผ่าหุย ฮั่น มองโกเลีย และ ธิเบต

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าขงจื้อ (เหวินเมี่ยว) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอู่เวย เป็นศาลเจ้าเกี่ยวกับท่านขงจื้อ(ลัทธิเต๋า)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและถูกรักษาไว้ได้ดีที่สุดในเขตมณฑลกานซู มีพื่นที่ 25000 ตารางเมตร ตัวศาลเจ้าออกแบบการก่อสร้างและตกแต่งแบบพระราชวัง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองจางเย่

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIAHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | อุทยานจางเย่ ตันเสียตี้จือกงหยวน – วัดหม่าตี้ซื่อ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเย่ ตันเสียตี้จือกงหยวน หรือ ภูเขาสายรุ้ง ซึ่งตั้งอยู่หางจากเมืองจางเย่ มณฑลกานซู 40กิโลเมตร ทางภาคเหลือของเขาภูเขาฉีเหลียนซาน จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 100 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2000-3800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 6 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหม่าตี้ซื่อ (วัดกีบม้า) เล่ากันว่ามีม้าสวรรค์ได้ลงมาดื่มน้ำที่นี้แล้วทิ้งรอยเท้าไว้เลยได้เป็นที่มาของชื่อวัด วัดแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รวม 7 หมู่พุทธคูหา คือ วัดเซิ่นกั่ว วัดผู่กวาง ถ่ำพระพันองค์ วัดเจดีย์ทอง หมู่บ้านพุทธคูหาพระอวโลกิเตศวรบน-กลาง-ล่าง นับรวมได้ กว่า 70 พุทธคูหา ตั้งอยู่ในเขตปกครตนเองชนเผ่าซู่หนานหวี้กู่ ทางตอนเหนือของจางเย่ 65 กิโล หมู่พุทธคูหาเหล่านี้มีอายุมานานกว่า 1600 ปี

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIAHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | วัดต้าฝอซื่อ – หลันโจว – สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่วัดต้าฝอซื่อ สร้างในปี ค.ศ. 1098 สมัยซีเซี๊ยะ ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 เมตร ฐานสูง 1.2 เมตร พระอังสา (ไหล่) กว้าง 7.5 เมตร พระกรรณ (หู) ยาว 4 เมตร สามารถให้คนนั่งเรียงกันได้ถึง 8 คน พระบาทยาว 5.2 เมตร

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหลันโจว นำท่านไปชม สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานที่ 1 แม่น้ำหวงเหอ สะพานเหล็กเดิมสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้างเป็นเรือขนาดใหญ่ 24 ลำติดต่อกัน ถึงฤดูหนาวก็จะรื้อออก พอถึงหน้าร้อนก็จะต่อขึ้นมาใหม่ เป็นสะพานที่เชื่อมระเบียงแม่น้ำหวงเหอ มณฑลชิงไห่ และมณฑลหนิงเซี๊ยะ เป็นหัวใจของเส้นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูน้ำหลากสายน้ำที่เชี่ยวกรากจะพัดพาสะพานเสียหาย จนในสมัยราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1907) ได้เปลี่ยนมาสร้างสะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน วัศดุสิ่งก่อสร้างทั้งหมดขนส่งลำเลียงโดยความร่วมมือของประชาชนจีนทั้งประเทศ ใช้เกวียน รถม้า คนหาบหาม จนในที่สุดการก่อสร้างก็เสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งใจไว้ จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้แกะสลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกวา 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศรีษะขันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดาสายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำหวงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4000 ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ FEITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณเขื่อน – วัดปิ่งหลิงซื่อ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสีย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วมและจัดสรรน้ำเพื่อพื้นที่ทำกสิกรรม ครอบคลุมบริเวณ 3 มณฑล คือ ชิงไห่ กานซู และส่านซี

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

ล่องเรือชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณเขื่อน และ แวะชมวัดปิ่งหลิงซื่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย ภายในวัดมีพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 องค์

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ FEITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 | หลันโจว – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

5.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลันโจว

8.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2249

10.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารชุดแฮมเบอร์เกอร์ ท่านละ 1 ชุด

13.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741

14.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) รวมอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 5. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1000000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ และ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • 4. ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ วันละ 40 หยวนต่อคน ต่อวัน เดินทางทั้งหมด 7 วัน รวมเป็น 280 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะออกให้ภายหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าทัวร์ครบแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้กับบริษัทหรือองค์กรที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour