ทัวร์คุณหมิง คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์คุณหมิง คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
กรุงเทพฯ-คุนหมิงคุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น)ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION (กำกับโดยจางอวี้โหมว)อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่ต้าลี่ –โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-คุนหมิง –วัดหยวนทงคุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก- กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ-คุนหมิง

13.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

15.30 น.

ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทริน์ โดยเที่ยวบินMU742 (บริการอาหารบนเครื่อง)

19.00 น.

ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1) พักที่คุนหมิง JIN JING –B HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 | คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3) นำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์ถังของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าลี่ แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง “ แล้วนำท่านนั่งรถไฟฟ้าขึ้นสู่ตำหนักนำท่านตามรอยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ลือลั่น” พระเทวราชโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรทะเลจีนใต้(คาบสมุทรทะเลใต้) ที่วัดเจดีย์สามองค์(ซานท่า) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 1200 ปีก่อน พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างท้าวจตุคามรามเทพภาคพญามังกร ที่มีรูปลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ประทับบนขดพญานาคเก้าเศียรและห้าเศียรตามลำดับทั้งยังมี ก้อนเมฆลอยอยู่ด้านล่าง และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระน้ำมังกรดำ เป็นสวนที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงาม

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4) พิเศษ อาหารไทย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น) ชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางความโอบล้อมด้วยสายน้ำอันน้อยใหญ่ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน รวมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าทางโบราณคดีให้ท่านได้ชมอีกมากมายซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987 พักที่ลี่เจียง GRAND LIJIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 | ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION (กำกับโดยจางอวี้โหมว)อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5) นำท่านมุ่งสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3356 เมตร นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6)

13.30 น.

การแสดงชุดนี้มีชื่อว่า IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้กำกับมือทอง จางอี้โหมว ซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่สองต่อจากผลงานชิ้นแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ที่เมืองหยางซั่วประสบความสำเร็จ เวทีการแสดงถูกสร้างขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยกเหนือระดับน้ำทะเล 3100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอัศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 คน เป็นการแสดงในสถานที่จริงที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ การแสดงชุดนี้ใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ 1250 บาท เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด และนำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก (Jade Dragon Village) ตั้งอยู่ริมสายธารน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลรินลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งเป็นต้นชีวิตของชาวน่าซีที่อาศัยอยู่ในลี่เจียง ซึ่งในอุทยานน้ำหยกนี้จะมี บ่อน้ำผุดศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู่ ด้วยกันกับ รูปสักการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภูเขาหิมะมังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน้ำหยก สายน้ำได้ให้กำเนิดน้ำตกมังกร 3 ชั้น อันได้แก่ มังกรออกถ้ำ" ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นแรก "มังกรเล่นน้ำ" เป็นน้ำตกชั้นที่อง และน้ำตกชั้นที่สามชื่อว่า "มังกรโบยบิน"จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7) พักที่ต้าหลี่ ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4 | ต้าลี่ –โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-คุนหมิง –วัดหยวนทง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8) เดินทางมุ่งสู่ โรงถ่ายละครชุดชื่อดัง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าหลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋” จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิงโดยรถโค้ช ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมเนินเขา ทุ่งหญ้า แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9) ท่านสู่วัดหยวนทงวัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618- ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบันเป็นวันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1200ปีตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ เมื่อเดินเข้าภายในวัดพระองค์แรกที่เราได้เจอคือ “พระสังฆจาย” หรือที่ชาวจีนเรียกว่าพระในอนาคต จะเป็นพระองค์แรกที่ยิ้มและต้อนรับผู้คนที่เข้ามาไหว้พระเบื้องหลังของพระสังฆจายจะมีพระอยู่องค์หนึ่งที่เรียกว่า อุยโถว เขียนว่า อุ่ยทอ สำหรับพระองค์นี้เป็นพระที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัด ดังนั้นเราจะเห็นพระอุ่ยทอหันหน้ามองไปทางวิหารตลอเวลา นอกจากนี้สองข้างของพระอุ่ยทอจะมีเท้าจตุโลกกบาล ซึ่งคนจีนเวลาจะไหว้พระจะไหว้ให้ครบทั้งสี่ทิศ คือ ทิศเหนือเกี่ยวกับพ่อแม่ ทิศตะวันออกเกี่ยวกับครู ทิศใต้เกี่ยวกับครอบครัว และทิศตะวันตกเกี่ยวกับเพื่อนฝูง มีสะพานข้ามไปสู่ศาสนาแปดเหลี่ยมกลางสระตั้งอยุ่กลางสระน้ำมรกต ซึ่งเป็นสระน้ำสีเขียว มีสัตว์น้ำทั้งปลา ทั้งเต่าอยู่มากมาย ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้เป็นศาลาอู๋ซานกุ้ยสร้างในสมัยราชวงศ์ชิงในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่าหรือเรียกว่า “เจ้าแม่กวนอิมหยก” ในวิหารส่วนหลัง ภายในวัดหยวนทงนี้ ยังเป็นวิหารที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากที่เดินทางมาถึงนครคุนหมิง จะต้องแวะมาสักการบูชาอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดหยวนทงแห่งนี้

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(10) ***สุกี้เห็ดยูนานต้นตำหรับ*** พักที่คุนหมิง JIN JIANG -B HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5 | คุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก- กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (11) จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ

10.30 น.

แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU741 (บริการอาหารบนเครื่อง)

14.30 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ...

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)
 • 2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
 • 3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)
 • 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500000.- / 1000000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • 6. ค่ารถรับ -ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • 8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน
 • 9. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน และคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อวัน ต่อคน

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour