ทัวร์คานาสือ อูหลู่มู่ฉี คานาสือ 7 วัน 6 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์คานาสือ อูหลู่มู่ฉี คานาสือ 7 วัน 6 คืน
กรุงเทพฯ – กวางเจา - อูหลู่มู่ฉีอูหลู่มู่ฉี - เมืองสือเหอจือ - พิพิธภัณฑ์ทหาร - เมืองคาร์ลามาร์ เมืองคาร์ลามาร์ - เมืองผีอูเหอเอ่อ - เมืองเบอร์จิ้น - ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ อุทยานคานาสือ – ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ – ศาลาชมปลา - เมืองเบอร์จิ้นเมืองเบอร์จิ้น - ธารน้ำห้าสี - เมืองอูหลู่มู่ฉี

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – กวางเจา - อูหลู่มู่ฉี

6 โมงเช้า

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

8.30 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 362

12.30 น.

ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจ การค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน ศุลกากร นำท่านต่อไฟล์เพื่อเดินทางสู่ อูหลู่มู่ฉี

16.00 น.

เหินฟ้าสู่ นครอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 6888

21.30 น.

ถึงสนามบิน นครอูหลู่มู่ฉี ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นถิ่นที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” หรือในภาษาจุนการ์(มองโกล) เรียกว่า “อูรุมฉี” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งบทเพลงอันคลาสสิกและโรแมนติก ตั้งอยู่บนท้องทุ่งที่ราบทางตอนเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน เป็นเมืองหลวงของเขตซินเจียง เมืองอูหลู่มู่ฉี นับเป็นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวงที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก ก่อนที่อูหลู่มู่ฉีจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองนั้น เคยเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตรอันกว้างใหญ่ไพศาล ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเมืองครั้งแรกในราชวงศ์ถัง เมื่อเส้นทาง สายไหมได้มีการค้าขายเจริญเติบโตมากขึ้น เมืองแห่งนี้จึงได้เป็นจุดแวะพักของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมสายทุ่งหญ้า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ DONG FANG WANG CHAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | อูหลู่มู่ฉี - เมืองสือเหอจือ - พิพิธภัณฑ์ทหาร - เมืองคาร์ลามาร์

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสือเหอจือ เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองที่ประสพวามสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่บอกเล่าถึงการก่อตั้งความเป็นมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ของเมืองสือเหอจือว่าจากเมืองที่เป็นทะเลทรายต้องผจญกับพายุทรายหลายครั้งในหนึ่งปีกลับกลายมาเป็นเมืองน่าอยู่ที่องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ให้การยกย่อง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลามาร์ ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งน้ำมันดำ” เพราะได้ตั้งชื่อตามชื่อ ภูเขาน้ำมันดำ เมืองเค่อลามาอี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีต้นไม้มากมาย ถนนหนทางกว้างขวาง ลำธารน้ำไหลสะดวก ต้นหญ้าใบเขียวชอุ่ม มีขนาดพื้นที่ 9500 ตร.กม. ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ระหว่างทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันมากมาย

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ GEM FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | เมืองคาร์ลามาร์ - เมืองผีอูเหอเอ่อ - เมืองเบอร์จิ้น - ปากหุบเขาเจียเติงยวี่

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า เมืองผี เป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายยามกลางวันเมื่อลมพัดผ่านเม็ดทรายจะปลิวกระจายบังเกิดเสียงแว่วราวเสียงคำรามของเสือสิงห์ในยามพลบค่ำรอบด้านมืดมิดบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้พบเห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์จิ้น มีแม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง บรรยากาศทุ่งหญ้าตามเนินเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามหาที่เปรียบมิได้ ถนนจะตัดผ่านภูเขา เนินเขาสีดำ เทา น้ำตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปร่างแปลกตา คล้ายหินอุกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี คือลักษณะของ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ HONGFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | อุทยานคานาสือ – ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ – ศาลาชมปลา - เมืองเบอร์จิ้น

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายขวา ที่เขียวขจีรายรอบไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ยามต้องแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยับ ส่วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้าลูกแกะของชาวบ้านริมทะเลสาบ เหม่อมองไปเห็นความงดงามหมดจดติดตรึงใจผู้คนที่ได้สัมผัส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คานาสือ เปลี่ยนใช้รถอุทยาน ชม ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของลำน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านหลังของทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม เย้เลี่ยงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่าน เป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ กับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้นถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบแห่งนี้ จะมีสีฟ้าครามและในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสนั้นลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน และชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกร

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยาน

13.00 น.

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง 180 เมตรโดยประมาณ สิ่งดึงดูดใจของที่นี่คือ มีท่อนไม้ที่ตายแล้วจำนวนมากเป็นระยะทางกว่าพันเมตร จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานาสือ และในน้ำทะเลยังมี “ปลาแดงใหญ่”อาศัยอยู่ซึ่งมีความยาวประมาณ 8 – 12 เมตร เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้มักจะเล่นน้ำบนผืนน้ำยั่วยวนเป็นประจำ และสุดท้ายคือ ภูมิทัศน์ที่ดูเหมือนเขาง้อไบ๊ เมื่อหลังวันฝนตกฟ้าใส จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเขตทิวทัศน์คานาสือ เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์จิ้น

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ SHEN HU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | เมืองเบอร์จิ้น - ธารน้ำห้าสี - เมืองอูหลู่มู่ฉี

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางชม ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตา เมื่อยามที่แสงอาทิตย์ต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้ จะปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสีจึงได้รับสมญานามว่า ธารน้ำห้าสี สู่สายตาของทุกท่าน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เป็นหินหลากหลายสีอันสวยงามซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลม จึงทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ เปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทอง ที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาวจีนทั่วไปเพราะมณฑลซินเจียง กว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษาสำคัญ คือ เหวยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่าง ๆ จะขึ้นป้าย 2 ภาษาที่ควบคู่กันเสมอ

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ DONG FANG WANG CHAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | เมืองอูหลู่มู่ฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดพื้นเมืองบาซาร์

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง (ปิดทุกวันจันทร์) ซึ่งบอกเล่าถึงการรวมตัวกว่าจะมาเป็นมณฑลซินเจียงในปัจจุบันนี้ ให้ท่านรู้จักเมืองซินเกียงตั้งแต่เป็นเมืองซียี่ 36 ประเทศ ชมโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายที่หาชมได้ยาก

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเที่ยวชมบริเวณ สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมาก ตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของอูลูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่เมือง ต่างๆ ในประเทศจีนไม่มีขาย รวมทั้งสารพัดผลไม้แห้ง ไม่ว่าจะเป็น อัลมอนด์ วอลนัท กีวีอบแห้ง ลูกเกด ฯลฯ เครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งเครื่องทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นแจกัน กาน้ำชา ฯลฯ

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ DONG FANG WANG CHAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 | หลู่มู่ฉี - กวางเจา – กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่ สนามบินอูหลู่มู่ฉี

12.00 น. (กลางวัน)

เหินฟ้าสู่ กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 6883

17.00 น.

ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจ การค้านอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ รอเปลี่ยนเครื่องบินกลับสุวรรณภูมิฯ แล้ว อิสระพักผ่อนรอต่อเครื่อง

19.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 361

21.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • โรงแรมตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • รถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • มัคคุเทศก์ของบริษัท ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1000000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 80 หยวน ตลอดทริป
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมใบละ 10 หยวน

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour