ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าชวี่ ไร่องุ่น 6วัน 5คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าชวี่ ไร่องุ่น 6วัน 5คืน
สนามบินดอนเมือง – กุ้ยหลิน – สวนหยูซาน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกุ้ยหลิน – ถ้ำมงกุฎ – ร้านไข่มุก – กระเช้าเหยาซาน – ร้านชา กุ้ยหลิน - เมืองโบราณต้าชวี่ – ไร่องุ่น – น้ำตกกู่ตง – ร้านผ้าไหม กุ้นหลิน –เข้าสวนเขางวงช้าง – ร้านบัวหิมะ - หยั่งซั่ว – ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) – ถนนฝรั่ง หยั่งซั่ว – ลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง– หมู่บ้านโทเทม – ร้านใยไผ่ไหม - กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์)

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | สนามบินดอนเมือง – กุ้ยหลิน – สวนหยูซาน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

5.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ (OX)

8.30 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ OX850

12.00 น. (กลางวัน)

ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชม สวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร มอบเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน กลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2 | กุ้ยหลิน – ถ้ำมงกุฎ – ร้านไข่มุก – กระเช้าเหยาซาน – ร้านชา

7.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

จากนั้นนำชม ถ้ำมงกุฏ CROWN CAVE ถ้ำใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ตัวถ้ำมีพื้นที่เชื่อมต่อมาจาก 4 ถ้ำย่อย แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ยาวประมาณ 12 กม. ชั้นล่างสุดจะมีธารน้ำใต้ดินไหลผ่าน ถ้ำมงกุฎมีการผสมผสานระหว่างการเที่ยวธรรมชาติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม แล้วนำท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ขาหมูร่ำรวย

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมทัศนียภาพโดยรอบ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่ท่องเที่ยวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้ จึงได้ตั้งชื่อภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก แวะร้านชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 | กุ้ยหลิน - เมืองโบราณต้าชวี่ – ไร่องุ่น – น้ำตกกู่ตง – ร้านผ้าไหม

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่อำเภอหลิงชวน ชมเมืองโบราณต้าซวี ที่มีอายุกว่า 200 ปี ถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณของมณฑลกวางสี ที่ยังคงความเก่าแก่ของสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นอย่างดี เมืองโบราณนี้สร้างเรียงรายไปตามแม่น้ำหลีเจียงเป็นระยะทางถึง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณที่ยังคงสิ่งก่อสร้างแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งโคมหรือแสงไฟ เพื่อเพิ่มสีสันเหมือนที่เมืองโบราณเฟิ่งหวาง และเมืองโบราณลี่เจียง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกกู่ตง (30 นาที) แวะ ชมไร่องุ่น ชิมองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ จากนั้นชมอุทยานน้ำตกกู่ตง ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลิงชวน (25 กม.จากเมืองกุ้ยหลิน) น้ำตกกู่ตงมีระดับชั้นย่อย 13 ชั้น มีน้ำตลอดปีไม่เคยแห้ง น้ำใสสะอาดมาก มีค่าเฉลี่ยดินทรายที่ปะปนอยู่กับน้ำไม่เกิน 0.1 กรัม / น้ำ 1 คิวบิกเมตร บริเวณโดยรอบร่มรื่น เหมาะสำหรับสร้างเสริมกิจกรรมหมู่คณะ เดินออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ เพราะอุทยานน้ำตกกู่ตงเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ มีระดับออกซิเจนสูงเป็นผลดีต่อสุขภาพปอดและระบบหายใจ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ต้นเมเปิลในเขตน้ำตกกู่ตงจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง-ส้ม-แดง ดูสวยละลานตา เดินทางกลับ เมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการสาธิตการทอผ้าไหมท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีน

17.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4 | กุ้นหลิน –เข้าสวนเขางวงช้าง – ร้านบัวหิมะ - หยั่งซั่ว – ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) – ถนนฝรั่ง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

นำท่าน เข้าชมสวนเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา จากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.00 น.

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1400 ปีมีประชากรประมาณ 300000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของจีน มีนวนิยายดัง ตลอดจนผู้นำต่างๆ ของโลกที่มาเยือนจีนล้วนกล่าวถึงความงามของทิวทัศน์และทิวเขาสองฝากฝั่งแม่น้ำสลับซับซ้อนกับหมอกบางๆที่ปกคลุมเหนือยอดเขา พื้นน้ำประดุจหยกอันสงบนิ่ง เป็นที่คุ้นเคยตามภาพวาดทิวทัศน์ ของนักวาดที่มี ชื่อเสียงโด่งดังของจีน ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ นำท่าน ช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) สินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

17.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พักที่ NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5 | หยั่งซั่ว – ลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง– หมู่บ้านโทเทม – ร้านใยไผ่ไหม - กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

นำท่านไปเที่ยวลี่เจียงวาน ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านนั่งเรือมังกรเพื่อไปเที่ยว ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอกหินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร อาหารพิเศษ

13.00 น.

นำท่านสู่ หมู่บ้านโทเทม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่หยางซั่วคล้ายเมืองลับแล ซึ่งมีหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรม ล้อมรอบด้วยภูผางาม สะท้อนถึงชีวีติความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชาวกุ้ยหลินในอดีดหมื่นกว่าปีที่แล้ว ทั้งเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน อาทิ ชาวจ้วง ชาวเย้า ชาวม้ง เป็นต้น แวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆมากมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน หลังจากนั้นนำท่าน ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นเจดีย์ทอง)

17.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 6 | ร้านมีด - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ส่งคณะ ณ สนามบินกุ้ยหลิน

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

7.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ร้านมีด ที่มีชื่อเสียงมาก สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ เหมาะแก่การใช้สอย อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ ถนนคนเดิน “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

10.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารเที่ยงเป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC ระหว่างทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน

13.00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ OX851

14.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ภาษีน้ำมันและภาษีอื่น ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • จัดนำเที่ยวตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์จากไทย บริการตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางเกิน 25 ท่าน)
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1000000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่งบิน ไป-กลับ (ชั้นทัศนาจร)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour