ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน ถ้ำมงกุฏ เขาเตี๋ยฉ่าย 6 วัน 5 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน ถ้ำมงกุฏ เขาเตี๋ยฉ่าย 6 วัน 5 คืน
ดอนเมือง-กุ้ยหลิน-เขาเตี๋ยฉ่ายกุ้ยหลิน-ยี่เจียงหยวน-เขางวงช้าง (ขึ้นเจดีย์)-สวนหยูซาน-โชว์เกอเซียนหลิวซานเจี่ยกุ้ยหลิน-ลี่เจียงวาน-หยั่งซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่งหยังซั่ว-กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินทอง (ขึ้นเจดีย์)-วัดกวนอิมกุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าชวี่-น้ำตกกู่ตง-ถ้ำมงกุฏ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | ดอนเมือง-กุ้ยหลิน-เขาเตี๋ยฉ่าย

6 โมงเช้า

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาเตอร์เช็คอินหมายเลข 4 สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ (OX) ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน

8.30 น.

ออกเดินทางไปเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินเหมาลำพิเศษที่ OX 850 มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.00 น. (กลางวัน)

เดินทางถึงถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งเมืองกุ้ยหลิน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม “เขาเตี๋ยฉ่าย” เขาเตี๋ยฉ่ายมีความสูง 787 เมตรจากระดับน้ำทะเล เตี๋ยฉ่ายตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน นำชมเก๋งจีนเตี๋ยฉ่าย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจันทร์กระจ่าง ท่านสามารถชมวิวกุ้ยหลินได้อย่างกว้างไกล ถัดไปจะมีแผ่นศิลาจารึก ที่บันทึกเรื่องราวของผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในสมัยราชวงศ์หมิง คือ QU SHI SI และ ZHANG TONG THANG (ค.ศ. 1368-1644) ชมอุโมงค์ลม (WIND CAVE) อุโมงค์แห่งนี้เชื่อมต่อกับเนินเขาจันทร์กระจ่าง ด้วยลักษณะอุโมงค์ที่ลาดเอียงและแคบลงในตอนปลาย ทำให้อุณหภูมิเย็นตลอดไม่ว่าข้างนอกอากาศจะร้อนหรือหนาว สุดทางจะเป็นเก๋งทรงกลมมียอดคล้ายเจดีย์มีชื่อเรียกว่า เก๋งประทับเมฆ ซึ่งสามารถชมวิวของแม่น้ำหลีเจียงได้ด้วย แวะเลือกชมและเลือกซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ชั้นนำของจีน

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | กุ้ยหลิน-ยี่เจียงหยวน-เขางวงช้าง (ขึ้นเจดีย์)-สวนหยูซาน-โชว์เกอเซียนหลิวซานเจี่ย

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

ชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย นำชมเขตท่องเที่ยวยี่เจียงหยวน เป็นสถานที่รวมชนกลุ่มน้อยแห่งแรกของเมืองกุ้ยหลิน ท่านจะได้ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ใน มณฑลกวางสีอย่างใกล้ชิด นำท่านไปถ่ายรูปกับเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ขึ้นบนเขางวงช้าง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.00 น.

นำชมสวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ก่อนนอนคืนนี้ นำท่านชมโชว์เกอเซียนหลิวซาน เจี่ย ในโรงละคร2ชั้น เพลิดเพลินกับเพลงหลิวซาน เจี่ย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ประทับใจการแสดง และผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | กุ้ยหลิน-ลี่เจียงวาน-หยั่งซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ เมืองเล็กๆกลางขุนเขา นำท่านไปล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ แล้วนั่งเรือมังกรเพื่อไปเที่ยวถ้ำวังสวรรค์(เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อม ต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอกหินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านล่องเรือชมลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *ชวนชิมปลาแช่เบียร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งของที่ระลึกที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารจีน) พักที่ NEW LIJIANG HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินทอง (ขึ้นเจดีย์)-วัดกวนอิม

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

เดินทางกลับกุ้ยหลิน นำท่านไปชมร้านเครื่องครัว สินค้า OTOP ของกุ้ยหลิน นำท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (รวมบัตรขึ้นเจดีย์)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ * แวะเลือกซื้อผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | กุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าชวี่-น้ำตกกู่ตง-ถ้ำมงกุฏ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

เดินทางสู่อำเภอหลิงชวน ชมเมืองโบราณต้าซวี ที่มีอายุกว่า 200 ปี ถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณของมณฑลกวางสี ที่ยังคงความเก่าแก่ของสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นอย่างดี เมืองโบราณนี้สร้างเรียงรายไปตามแม่น้ำหลีเจียงเป็นระยะทางถึง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณที่ยังคงสิ่งก่อสร้างแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งโคม หรือแสงไฟ เพื่อเพิ่มสีสันเหมือนที่เมืองโบราณเฟิ่งหวาง และเมืองโบราณลี่เจียง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกกู่ตง (30 นาที) อุทยานน้ำตกกู่ตง ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลิงชวน (25 กม.จากเมืองกุ้ยหลิน) น้ำตกกู่ตงมีระดับชั้นย่อย 13 ชั้น มีน้ำตลอดปีไม่เคยแห้ง น้ำใสสะอาดมาก มีค่าเฉลี่ยดินทรายที่ปะปนอยู่กับน้ำไม่เกิน 0.1 กรัม / น้ำ 1 คิวบิกเมตร บริเวณโดยรอบร่มรื่น เหมาะสำหรับสร้างเสริมกิจกรรมหมู่คณะ เดินออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ เพราะอุทยานน้ำตกกู่ตงเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ มีระดับออกซิเจนสูงเป็นผลดีต่อสุขภาพปอดและระบบหายใจ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ต้นเมเปิลในเขตน้ำตกกู่ตงจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง-ส้ม-แดง ดูสวยละลานตา

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (พื้นเมือง)

13.00 น.

จากนั้นนำชมถ้ำมงกุฏ CROWN CAVEถ้ำใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ตัวถ้ำมีพื้นที่เชื่อมต่อมาจาก 4 ถ้ำย่อย แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ยาวประมาณ 12 กม. ชั้นล่างสุดจะมีธารน้ำใต้ดินไหลผ่าน ถ้ำมงกุฎมีการผสมผสานระหว่างการเที่ยวธรรมชาติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม นั่งเรือแจวและนั่งรถไฟเล็กลัดเลาะชมใต้ถ้ำแล้วนำท่านขึ้นลิฟต์ดูวิวมุมสูง ภายในถ้ำ แล้วเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 | กุ้ยหลิน-ถนนคนเดิน-ดอนเมือง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00 น.

อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย บริการอาหารเที่ยงเป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC ระหว่างเดินทางไปสนามบิน

13.00 น.

เดินทางกลับดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ OX 851

14.30 น.

กลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ภาษีน้ำมันและภาษีอื่น ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • จัดนำเที่ยวตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์จากไทย บริการตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางเกิน 25 ท่าน)
 • รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1000000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่งบิน ไป-กลับ (ชั้นทัศนาจร)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour