ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลีย เทศกาลนาดัม 6 วัน 4 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลีย เทศกาลนาดัม 6 วัน 4 คืน
อูลันบาตาร์ - ปักกิ่ง - กรุงเทพมหานครอุทยานแห่งชาติคุสเตน - การแสดงพื้นเมืองชาวมองโกลเลียอูลันบาตาร์ - เทอเรลจ์ - อนุฌสาวรีย์เจงกีสข่าน - นอนกระโจม เทศกาลนาดัมสนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาโปรโมชั่นทัวร์ โทร. : 02-1020856

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน AIR CHINA โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 2 | กรุงเทพ - ปักกิ่ง - อูลันบาตาร์

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980

6.30 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

8.30 น.

ออกเดินทางสู่นครอูลันบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 901

11.00 น.

เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลันบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย เมืองอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1310 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสายสำคัญสายหลักคือแม่น้ำทูล ไหลผ่าน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นเดินทางไปยัง อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ได้ทั้งเมือง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

19.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PALACE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า คืนนี้เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็ก เตรียมไปค้างคืนที่กระโจมแบบมองโกล ขนานแท้

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 3 | อูลันบาตาร์ - เทอเรลจ์ - อนุฌสาวรีย์เจงกีสข่าน - นอนกระโจม

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เทอเรลจ์ (Terelj) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง ชม หินเต่า และหินที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ้ำลึกลับ ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติ ที่เสมือนราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สวยงามปูด้วยพรมซึ่งทำจากดอกไม้สีขาวสะอาดตา (หากเป็นฤดูหนาวช่วงเดือน ต.ค. – เม.ย. จะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน) นำท่านชม อนุสาวรีย์นักรบบนหลังม้าเจงกิสข่าน ที่มีความสูงถึง 40 เมตร ที่ชาวมองโกลมีความภาคภูมิใจ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านชม อนุสาวรีย์นักรบบนหลังม้าเจงกิสข่าน ที่มีความสูงถึง 40 เมตร ที่ชาวมองโกลมีความภาคภูมิใจ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กระโจมที่พัก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (นอนกระโจม 1 กระโจมนอน 2-3 ท่าน ไม่มีพักเดี่ยว)

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 4 | เทศกาลนาดัม

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

8.30 น.

เข้าร่วมชม เทศกาลนาดัม ซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่โตและรื่นรมย์ที่สุด ในรอบปี ของชาวมองโกเลียเทศกาลนาดัมเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรคุนนู โดยในอดีตตั้งใจให้เป็นการแข่งขันประลองฝีมือเพื่อทดสอบทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักรบเผ่าต่างๆ ของชาวมองโกเลีย เทศกาลนาดัมจะประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาของผู้ชาย 3 ประเภท คือ การแข่งขันงัดข้อ การแข่งม้า และการแข่งขันยิงธนู วันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลซึ่งเราจะร่วมชมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ ที่สนามกีฬากลางและชมการแข่งขันงัดข้อในปฐมรอบ ส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะเป็นช่วงพิธีการเดินพาเหรด ซึ่งจะมีการนำธงสีขาวของเจงคิสข่าน 9 ผืน มาใช้แห่ในขบวนพาเหรดช่วงทำพิธีการเปิดเทศกาลนาดัมอันสำคัญนี้เท่านั้น ขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นจากรัฐสภา มาจนถึงสนามกีฬากลาง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างชมงาน

13.30 น.

นำท่านสักการะ พระอวโลติเกศวร สูง 26.5 เมตร ณ วัด Gandan Khiid เป็นวัดวัดพุทธนิกายมหายานแบบเดียวกับทิเบต ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PALACE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 5 | อุทยานแห่งชาติคุสเตน - การแสดงพื้นเมืองชาวมองโกลเลีย

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

8.30 น.

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติคุสเตน หรือ คุสเตนนูรูรู ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่า เก้ง กวางเรนเดียร์แบบทะเลทราย แมวป่า โดยเฉพาะ ม้าป่าพันธ์ท้องถิ่น ที่ชื่อว่า ทาคิ (Takhi) หรือ พริเซวอลสกี้ (Przewalsky) ม้าพันธุ์นี้เป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ควบคู่กับความสำเร็จ ของประเทศมองโกเลีย ในการดำรงชีวิตอยู่ในป่ากว้างได้อย่างแข็งแกร่งและอดทน เดินทางกลับอูลันบาตาร์ (ใช้เวลาเดินทาง 2ชั่วโมง)นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของชาวมองโก เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ณ อุทยานแห่งชาติ

13.30 น.

นำท่านเดินทางกลับเมืองอุลันบาตา อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของชาวมองโก เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านชม การแสดงพื้นเมืองของชาวมองโกล ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PALACE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 6 | อูลันบาตาร์ - ปักกิ่ง - กรุงเทพมหานคร

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก …จากนั้นเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน

13.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 902

14.00 น.

ถึงกรุงปักกิ่ง รอต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

19.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979 บริการอาหารบนเครื่องบิน

23.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง//อูลันบาตาร์-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA) ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 • ค่ากระโจมที่พักในแค้มป์ของนักท่องเที่ยว (พักกระโจมละ 2-3 ท่าน การพักกระโจมไม่มีห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ และ ค่าพาหนะในการเดินทางพร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ค่าขนย้ายสัมภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1000000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 •  ค่าวีซ่าเข้าประเทศมองโกเลีย ของผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 •  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 •  สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
 •  ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (ประมาณ 5 USD ต่อวัน)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

 • *** ราคานี้เป็นราคาสำหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น หากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาได้ตามความเหมาะสม ***
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour