ทัวร์มองโกเลีย ปักกิ่ง มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์มองโกเลีย ปักกิ่ง มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ
ปักกิ่ง – ฮูเหอเฮ่าเทอะ – สุสานหวังเจาจวิน – ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง– วัดต้าเจาวัดลามะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯเอ๋อเอ่อตัวซือ – สุสานเจงกีสข่าน – โรงงานผลิตของที่ระลึก – ฮูเหอเฮ่าเทอะ (โฮฮอท)ฮูเหอเฮ่าเทอะ - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ศูนย์วิจัยแพทย์ – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาโปรโมชั่นทัวร์ โทร. : 02-1020856

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 2 | ปักกิ่ง – ฮูเหอเฮ่าเทอะ – สุสานหวังเจาจวิน – ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง– วัดต้าเจา

1.00 น.(ตีหนึ่ง)

นำท่านเหินฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980

6.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

11.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ (นครโฮฮอท) โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1111

12.00 น. (กลางวัน)

ถึงสนามบิน เมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.

นำท่านเข้าชม สุสานหวังเจาจวิน สุสานสนมเอกของกษัตริย์ในราชวงศ์ฮั่น ที่มีผีผาเป็นเครื่องดนตรีประจำกาย นางมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์จีน เป็น 1 ใน 4 หญิงงามที่มีชื่อเสียงของจีน (“ปักษีตกนภา” เป็นคำเปรียบเปรยความงามของหวังเจาจวินว่า นกที่บินอยู่บนฟ้าเห็นนางตะลึงในความงามจนลืมขยับปีกจนตกลงมาในทันที) ในทางการ เมืองเพื่อสันติสุขของประชาชน หวังเจาจวินได้ยอมเสียสละกายใจแต่งงานกับข่านหูหนานเซี๊ยะ (ค.ศ. 510) เพื่อสงบศึกเชียงหนู ตัวสุสานหวังเจาจวินมีพื้นที่ประมาณ 47,000 ต.ร.ม. สูง 33 เมตร เล่ากันว่าในฤดูใบไม้ร่วง ทุ่งหญ้าทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมด น่าประหลาดที่คงแต่เฉพาะพื้นหญ้าที่สุสานฯยังมีสีเขียวอยู่ แล้วนำท่านไปเลือก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย อาทิ เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาอูฐ เสื้อผ้าแคชเมีย ภาพวาด หวีที่ทำจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์ชนิดต่างๆ จากนั้นนำท่านชม วัดต้าเจา สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” หน้าองค์พระมีเสาสีทอง 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกร อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาในปี ค.ศ. 1586

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEI MENG GUHOTEL หรือระดับเดียวกัน ( กรุณาเตรียมสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไปค้างที่ทุ่งหญ้า 1 คืน )

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 3 | ฮูเหอเฮ่าเทอะ – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – ชุมชนพื้นเมือง - ชมมวยปล้ำ แข่งม้า – ชมการแสดงโชว์ระบำเชิญสุรา – การแสดงรอบกองไฟ – พักระโจมมองโกล

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

8.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางออกสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญ้ามองโกเลีย มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี (100 ก.ม. จากโฮฮอท / ใช้เวลา 2 ช.ม.ในการเดินทาง)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านชมความเป็นอยู่ของ ชุมชนพื้นเมือง เร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกลและอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐตามอัธยาศัย(รวมค่าบริการแล้ว)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

นำท่าน ชม การแสดงโชว์ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ

20.30 น.

คืนนี้ท่านจะ พักในกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว) สัมผัสกับธรรมชาติบนท้องทุ่งกว้าง ได้สูดอากาศบริสุทธิ์และนับดวงดาวนับแสนล้านดวงบนท้องฟ้ากว้างในยามค่ำคืน (ควรนำไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย)

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 4 | ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน - เมืองเปาโถว – เนินทรายเสี่ยงซาวาน – อิสระกิจกรรมทะเลทราย – เมืองเอ้อเอ๋อตัวซี

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปาโถว มีสมญานามว่า “เมืองแห่งกวาง” ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้รับการจัดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก โดยเป็นแหล่งผลิตเหล็กที่สำคัญของมองโกเลียใน และเป็นแหล่งแร่เหล็กแหล่งใหม่ของประเทศจีนทางตอนเหนือ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง เนินทรายเสี่ยงซานวาน ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยต่อระหว่างที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร ท่านสามารถนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ จากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให้ท่าน ด้วยการนำทุกท่านขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย (รวมค่าบริการ) แล้ว อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก E ER DUO SI JIA RI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 5 | เอ๋อเอ่อตัวซือ – สุสานเจงกีสข่าน – โรงงานผลิตของที่ระลึก – ฮูเหอเฮ่าเทอะ (โฮฮอท)

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร นำท่านชม หอที่ระลึกเจง กีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านชม โรงงานผลิตของที่ระลึกของชาวพื้นเมืองมองโกเลีย ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตมาจากขนสัตว์ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เชิญท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEI MENG GUHOTEL หรือระดับเดียวกัน

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 6 | วัดลามะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

8.00 น.

หลังอาหารนำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ จากนั้นเชิญชิม ชาอวู่หลง ของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มลองเมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่งต้นตารับ

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ,ถุงเท้า

16.30 น.

อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.30 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979

23.30 น.

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 7 | ฮูเหอเฮ่าเทอะ - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ศูนย์วิจัยแพทย์ – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง

5.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

7.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1102 (บริการอาหารบนเครื่อง)

8.30 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นเมืองหลวงของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความกว้าง จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 500 เมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ผิวพื้นจัตุรัสเทียนอันเหมินปูด้วยหินแกรนิตสีอ่อนชนิดพิเศษ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินจะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นและลงเสาธงในตอนเช้า เย็นทุกวัน จัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีเฉลิมฉลองวันชาติอันยิ่งใหญ่อลังการของทุกปี พิธีสวนสนามของเหล่าทัพ และยังเคยป็นที่ ชุมนุมทางการเมืองในบางโอกาส นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งเคยเป็นพระราชวังของราชวงศ์ หมิง และราชวงศ์ ชิง ภาษาจีนเรียกว่าพระ กู้กง หรือ จื่อจิ้นเฉิง ( คำว่ากู้กงหมายถึง วังโบราณ ส่วนคำว่า จื่อจิ้นเฉิง หมายถึงเมืองต้องห้าม ) พระราชวังต้องห้ามเริ่มสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิ หย่งเล่อ ราชวงศ์หมิง ( ปีค.ศ. 1406 - 1420 ) โดยใช้เวลาก่อสร้างอยู่เกือบ 14 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นพระราชวังที่พำนักและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ นำชมพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการเซ่นไหว้เทวดาฟ้าดิน และอธิษฐานขอพรให้มีการเก็บเกี่ยวธัญพืชที่อุดมสมบูรณ์ของฮ่องเต้ในราชวงค์หมิง และราชวงค์ชิง เป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบกันเต็มที่

17.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

18.30 น.

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก กับหลากหลายการแสดงที่จะมาสร้างความสนุกนาน ความอ่อนช้อยงดงาม ตื่นตาตื่นใจ ท่านจะเพลินเพลิดเต็มที่ และประทับใจกับการแสดงไม่รู้ลืม

22.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIE JIA RI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

อัตรานี้รวม

 •  ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-โฮฮอต –ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ
 •  ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
 •  วีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทยแบบ 4 วัน
 •  ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ
 •  อาหารตามที่ระบุในรายการ
 •  จัดนำเที่ยวตามรายการ
 •  หัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน
 •  รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 •  ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1000000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 •  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 •  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 30 หยวนต่อท่านต่อวัน ( ทั้งหมด 100 หยวนต่อท่านตลอดการเดินทาง)

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป หากไม่ถึงทางบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับราคาขึ้น หรือเลื่อนการเดินทาง

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour