ทัวร์จีน เซียะเหมิน ฉวนโจว เหมยโจว หัวอัน 5 วัน 4 คืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์จีน เซียะเหมิน ฉวนโจว เหมยโจว หัวอัน 5 วัน 4 คืน
กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน เซียะเหมิน – ฉวนโจว – วัดไคหยวน-ผ่านชม สะพานลั่วหยาง - เกาะเหมยโจวผู่เถียน – เซียะเหมิน - เกาะกู่ลั่งยี่ - วัดหนานผู่โถว-หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอันเซียะเหมิน - บ้านดินหัวอัน (ตึกเอ้ออี๋ ตึกหนานหยาง ตึกตงโหลว) - ถนนจงซานเซียะเหมิน – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาโปรโมชั่นทัวร์ โทร. : 02-1020856

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน

17.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน XIAMEN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

20.00 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองเซียะเหมินโดยสายการบิน XIAMEN AIR เที่ยวบินที่ MF 834

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซียะเหมิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของนกกระยางตั้งแต่ครั้นโบราณกาล ต้องขอบคุณสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและดอกไม้ที่ผลิบานและ ทุ่งหญ้าที่สวยงาม รู้จักกันในชื่อเกาะนกกระยางเซียะเหมิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมลฑลฝูเจี้ยน อยู่ตรงข้ามมลฑลไต้หวัน เป็นหัวเมืองสำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน ไข่มุกแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์ คือ นกกระยางขาว เป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน ห่างจากเกาะ Quemoy ราว 2,000 เมตร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ XIE MEN HANG KONG GANG HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 2 | เซียะเหมิน – ฉวนโจว – วัดไคหยวน-ผ่านชม สะพานลั่วหยาง - เกาะเหมยโจว

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนโจว สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เมืองนี้ถูกยกเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญทางตะวันออก เฉียงใต้ ของมณฑลฮกเกี้ยน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลหรือเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนมาร์โคโปโลเองถึงกับยกย่องว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองฉวนโจวจึงเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมฮกเกี้ยนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ.686 ชมวิหารการก่อสร้างสถาปัตยกรรมสมัยถังที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย เทพเจ้าในนิยายของจีนบนเพดานของวิหาร พร้อมชมเจดีย์ทิศตะวันออกและตก ซึ่งก่อสร้างด้วยหินแกรนิต พร้อมภาพแกะสลักรอบเจดีย์อันงดงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉวนโจว จากนั้นผ่านชม สะพานลั่วหยาง หนึ่งในสี่ สะพานโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศจีน โดยสะพานนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1053 เพื่อเป็นสะพานเทียบเรือแห่งแรกของประเทศจีน จุดเด่นอยู่ที่เทคนิคการใช้สารคัดหลั่งของหอยนางรมแทนซีเมนส์ในการเชื่อมต่อหินเข้าด้วยกัน สะพานนี้ได้รับการบูรณะในปี 1990 โดยใช้งบประมาณถึงหนึ่งล้านหยวน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองผู่เถียน เป็นเมืองที่ปลูกลิ้นจี่เยอะ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองลิ้นจี่ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเกี้ยน จากนั้นนำท่านโดยสารเรือสู่ เกาะเหมยโจว สถานที่กำเนิดของเจ้าแม่ทับทิม (มาจูหลินม่อเหนียน) เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรือ ซึ่งเชื่อว่าสามารถปกปักษ์และให้โชคลาภแก่มนุษยชาติ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 100 ล้านคน กว่า 20 ประเทศ เดินทางมาเพื่อกราบไหว้และขอพรนมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม สมควรแก่เวลานำท่านสู่ท่าเรือเดินทางกลับเมืองผู่เถียน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ORIENTAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 3 | ผู่เถียน – เซียะเหมิน - เกาะกู่ลั่งยี่ - วัดหนานผู่โถว-หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซียะเหมิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของนกกระยางตั้งแต่ครั้นโบราณกาล ต้องขอบคุณสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและดอกไม้ที่ผลิบานและทุ่งหญ้าที่สวยงาม รู้จักกันในชื่อเกาะนกกระยางเซียะเหมิน นำท่านข้ามเรือยนต์สู่ เกาะกู่ลั่งยี่ เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซียะเหมิน ชมทัศนียภาพของ เกาะกู่ลั่งยี่ (รวมรถกอล์ฟ) ซึ่งมีบ้านพักอาศัยทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงศุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงัดโดยปราศจากความพลุกพล่านหรือเสียงดังของเมืองทั่วไป เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “ เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะแห่งเปียโน ” ซึ่งท่านจะได้ชม สวนซูจวง ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเลที่มีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ ต่อจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปียโน ภายในพิพิธภัณฑ์มีเปียโนเก่าแก่มากกว่า 70 หลัง ซึ่งหาดูได้ยากและประมาณค่าไม่ได้ จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเซียะเหมิน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ ความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็น ใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความ ร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไน มาเป็นเครื่องประดับ นำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก จากนั้นนำท่านชมวัด หนานผู่โถว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดผู่โถวใต้ เนื่องจากเป็นวัดที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมและอยู่ทางทิศใต้ของ เขาผู่โถวซาน ตั้งอยู่ที่ตีนเขาอู่เหล่าฟง ใจกลางเมืองเซียะเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร วัดนี้ถูกสร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีการเปลี่ยนชื่อและบูรณะซ่อมแซมในหลายยุคหลายสมัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของพุทธศาสนาในหมิ่นหนาน สิ่งก่อสร้างในวัดเป็นสถาปัตยกรรมของวัดจีนเหมือนอื่นทั่วไปที่มีวิหารจตุโลก บาลวิหารใหญ่และวิหารพระไตรปิฎก ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแห่งอดีต ปัจจุบันและ อนาคต ภายในวัดมีศาลต้าเปยเตี้ยนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมพันมือ แล้วยังมีโรงเจใหญ่สำหรับไว้ รับรองผู้มาสักการะ จากนั้นนำท่านแวะ ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองของฮกเกี้ยน คำว่า"เจิง" แปลว่า ภูเขา คำว่า"ชั่ว" แปลว่า บ้าน ในภาษาฮกเกี้ยน ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีลักษณะตามที่ตั้งของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่ บ้านที่ ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ผู้ชายจะมีหน้าที่ออกทะเลหาปลา ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่ทำนา ในสมัยราชวงศ์หมิง เริ่มก่อตั้งเซียะเหมิน สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่สำคัญทาง ทหาร จนในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ปัจจุบันหมูบ้านชาวประมงได้ผสม ผสานสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย ตามฝาผนังมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสันสวยงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อน ใจของ ชาวเซียะเหมินและและนักเที่ยวมากมาย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ XIANG CAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 4 | เซียะเหมิน - บ้านดินหัวอัน (ตึกเอ้ออี๋ ตึกหนานหยาง ตึกตงโหลว) - ถนนจงซาน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อำเภอหัวอัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองจางโจว อยู่ทางทิศใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน ห่างจากเมืองเซียะเหมิน 150 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,315 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตอำเภอที่มีชาวจีนโพ้นทะเล(จีนแคะ)อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านชม หมู่บ้านบ้านดินหัวอัน บ้านดินล้อมของมณฑลฮกเกี้ยน มีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและมีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนานโดยบ้านจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือแบบทรงกลมมี 360 หลังคาและทรงเหลี่ยมมี 4,000 หลังคา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคะเป็นอย่างดี เพราะบ้านที่สร้างมานี้ สามารถที่จะป้องกันแผ่นดินไหวอัคคีภัยและสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้รวมถึงสะท้อนให้ เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาวจีนแคะจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมบ้านดินตึกเอ้ออี๋โหลว ตึกหนานหยาง โหลว ตึกตงโหลว ที่ยังคงความเป็นดั้งเดิมและรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซียะเหมิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของนกกระยาง ตั้งแต่ครั้นโบราณกาล ต้อง ขอบคุณสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและดอกไม้ที่ผลิบานและ ทุ่งหญ้าที่สวยงาม รู้จักกันในชื่อเกาะนกกระยางเซียะ เหมิน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล นำท่านเดินทางสู่ ถนนจงซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้ง ปัจจุบันถนนจงซานเป็นถนนช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีห้างร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท พักที่ XIANG CAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรโมชั่นทัวร์ วันที่ 5 | เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

15.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN AIR เที่ยวบินที่ MF 853

17.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-กวางเจา-เจิ้งโจว//ซีอาน-กวางเจา-กรุงเทพฯโดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • 2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 • 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • 4. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 • 5. ค่าวีซ่าจีนปกติ
 • 6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • 7. ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ภาษีสนามบินไทย จีน)

อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 •  ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
 •  กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 100 หยวน ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour