ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว เมอร์มังค์

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว เมอร์มังค์
กรุงเทพฯ มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - LENIN ICE BREAKER - อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม - โบสถ์นิโคลัส - AURORA HUNTINGกรุงเทพ - มอสโคว์ มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มูร์มันสค์ - AURORA HUNTINGมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว - ละครสัตว์

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพ - มอสโคว์

8.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 - 8 เคาน์เตอร์เช็คอิน N11 - 20 เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

10.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***

16.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมตเยโว อาคารF กรุงมอสโคว์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

20.00 น.

โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มูร์มันสค์ - AURORA HUNTING

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ นำท่านชม ห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรามีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

00.31 น. (เริ่มต้นวัน)

เดินทางสู่สนามบินเชเรเมตเยโว

15.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1324

17.30 น.

เดินทางถึง เมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา(Kola Bay) มีอาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

20.00 น.

โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - LENIN ICE BREAKER - อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม - โบสถ์นิโคลัส - AURORA HUNTING

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ โดยใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อของชนเผ่า สนุกกับกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน นั่งรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ให้อาหารกวางเรนเดียร์ ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื้นเมือง ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้าน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ

13.30 น.

สนุกกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองมูร์มันสค์ นําท่านเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างสำคัญๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE BREAKER เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม(Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5000 ตัน สมควรแก่เวลานำท่านชม โบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

21.00 น.

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***

22.00 น.

โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว - ละครสัตว์

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU1321

10.30 น.

ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1321

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินเชเรเมตเยโว

14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

16.00 น.

นำท่านสู่ย่านสินค้าราคาถูก อิสไมโลโว มาร์เก็ต ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสิ้นค้าของที่ระลึกของรัสเซีย ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต

18.00 น.

ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส

20.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

22.00 น.

โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้น นำชม โบสถ์อัสสัมชัญ ที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ป้อมปืนใหญ่ หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

13.30 น.

นำชม สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU270

19.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270 ***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ บนเครื่อง***

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | กรุงเทพฯ

8.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • 1.ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-SVO-MMK-SVO-BKK โดยสายการบินแอโรฟลอต รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • 2.โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 • 3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • 4.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • 5.น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • 6.เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • 7.ค่าพาหนะในการเดินทาง รถบัสปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง
 • 8.ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1000000 บาท ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสำหรับสายการบินแอโรฟลอต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปไกด์ไทย 18 USD ต่อท่าน / ตลอดทั้งทริป
 • ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช 30 USD ต่อท่าน / ตลอดทั้งทริป

หมายเหตุ

 • ชำระค่ามัดจำเป็นจำนวน 20000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3500 บาท หากผู้ร่วมเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour