ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์สเปน (แมดริด บาร์เซโลน่า)

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์สเปน (แมดริด บาร์เซโลน่า)
กรุงเทพฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)อาบูดาบี – แมดริด (สเปน) – พระราชวังหลวง – โทเลโด้ – มหาวิหารแห่งโทเลโด้ – วาเลนเซีย วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า – แมดริด

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

15.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405

22.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | อาบูดาบี – แมดริด (สเปน) – พระราชวังหลวง – โทเลโด้ – มหาวิหารแห่งโทเลโด้ – วาเลนเซีย

2.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY075 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 25 นาที)

8.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส กรุงแมดริด ประเทศสเปน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองป้อมน้อย" ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองโบราณแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมือง 2,200 ปีมาแล้ว ในเวลา ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนมือเข้าปกครองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่าง ๆ อาทิ ชน ชาติมัวร์ จนถึงปี ค.ศ. 1085 จึงได้ตกมาอยู่ภายใต้ความครอบครองของ กษัตริย์อัลฟองโซที่ 6 ซึ่งได้ทรง สถาปนาให้เป็นนครหลวงแห่งจักรวรรดิของ พระองค์ตลอดมา จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ทรงย้ายราช สำนักไปประทับอยู่ ในนครแมดริด ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อนยังฝังแน่นคละกันอยู่ใน ชีวิตประจำวันของชาวเมือง นำชมภายนอก มหาวิหารแห่งโทเลโด้ (Toledo Cathedral) มรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน สัญลักษณ์ของเมืองที่มีความงดงามด้วย สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ด้านข้างเป็นป้อมปราการอัลคาซาร์ขนาดใหญ่ เป็น ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ผ่านชม โบสถ์ซานโตโตเม่ ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกบ้านของเอล เกรโก ใน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 และย่านชุมชนชาวยิวรวมทั้งโบสถ์ยิวซินาก็อก จากนั้นอิสระให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมือง เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้ คือ ดามัสเซเน (Damascene) ภาชนะโลหะลงดำ แล้ว ขึ้นลายด้วยใยทองเงินและทองแดง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

14.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

หัวค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Hotel Albufera, Valencia หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.00 น.

นำชม เมืองวาเลนเซีย เมืองที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม ชมย่านเมืองเก่าตั้งแต่ยุคโรมัน ชม มหาวิหารแห่งบาเลนเซีย ที่มีการสร้างต่อเติมผสมผสานศิลปะแบบต่างๆ ทั้ง โรมันเนสและกอธิค รวมทั้งบารอค ชม หอคอยเซราโนส กำแพงเมืองเก่า พลาซ่าร์มายอร์ ชมอาคารบ้านเรือนที่สวยงามและอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารซิติ้ฮอลล์และย่านการค้า แหล่งพักผ่อนของชาวสเปน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

13.00 น.

นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่ง กอสตา เดล อะซาร์ หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบ ชายฝั่งและส่งกลิ่นหอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และนับว่าเป็นเมืองสำคัญอันดับที่ 2 ของสเปน

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Done Candido, Terrassa หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | บาร์เซโลน่า

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.00 น.

นำชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงานของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ เกาดิ (Antonio Gaudi) บนถนนพาสิโอ การ์เซีย และนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า นำชมโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง ซากราดาแฟมิเลีย (La Sagarda Famalia) ฝีมือการออกแบบของเกาดิเช่นกันซึ่ง มีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลกและยังใช้เวลาก่อสร้างมานานนับร้อยปี ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นำท่านเดินเล่นบริเวณถนนLa Ramblasลา รัมบลาส ที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสCHRISTOPHER COLUMBUSผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 ที่ชี้ออกไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นตลาดดอกไม้และสินค้าพื้นเมือง ซึ่งถนนเส้นนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่คึกคักสุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง จากนั้นนำชม Parque Quellสวนสาธารณะที่มีผลงานอีกหลายชิ้นของเกาดิ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.00 น.

ผ่านชมและแวะถ่ายรูป สนามแคมป์นูn(Camp Nou) ของทีมบาร์เซโลน่ายอดทีมแห่งถิ่นคาตาลัน สนามกีฬาโอลิมปิคที่บาร์เซโลน่าเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 1992 จากนั้นนำท่านสู่ La Roca Villageเชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani Burberry Calvin Klein Coach Escada FC Barcelona official store Gucci Guess Hugo Boss Kipling L'OCCITANE Levi's Lacoste LOEWE Michael Kors NikeSwarovski Zegna ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

20.00 น.

***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Done Candido, Terrassa หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า – แมดริด

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางการศึกษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองที่อยู่ระหว่าง กลางของ 2 เมืองหลักทางการท่องเที่ยว บาร์เซโลน่า และ แมดริด นำท่านชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่สวยงามที่ตั้งแห่งมหาวิหารแม่พระเสาหินที่มีชื่อเสียง ของซาราโกซ่า

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

14.30 น.

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมดริด (Madrid)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นครหลวงแสนสวยของสเปน ที่ตั้งอยู่เชิงเขาเซียร์ร่าที่นับว่าเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงถึง 646เมตร และเป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 ที่สเปนนั้นยังได้รับอิทธิพลของราชวงศ์ฮัปสเบิร์กของออสเตรีย และบูร์บองก์ของฝรั่งเศส

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Barcelo Castellana, Madrid หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | แมดริด

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำชม เมืองแมดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งแต่ ค.ศ. 1561 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด นำท่านชมกรุงแมดริด มหานครทันสมัยซึ่งในอดีตเคยเป็นมหาอำนาจที่มีเมืองขึ้นมากที่สุดประเทศหนึ่ง ชมสถานที่สำคัญอันงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า (Plaza De Espana) ที่มีรูปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน ดอนกีโฆเต้และซานโจ, น้ำพุมหึมาที่ จตุรัสซีเบเลสเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมประตูชัยอัลคาล่า และพลาซ่ามายอร์ จตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสมออสเตรีย-สเปน นำชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) (ด้านนอก) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ ดัดแปลงมาจากกรีกโรมัน โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่วน ภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นแทนพระราชวังอัลคาซาร์ ซึ่งถูกไฟไหม้ เมื่อ ค.ศ.1734 ชมพระตำหนักที่ถูกตกแต่งด้วยภาพศิลป์ พรม เครื่องลายคราม และเครื่องประดับอันมีค่ามากมาย นับเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

13.30 น.

นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าSantiago Bernabeu Stadiumสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด (Real Madrid C.F.) จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งย่านถนนแกรนด์เวีย แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองแมดริด ที่มีร้านค้ามากมาย ตามอัธยาศัย

20.00 น.

**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Barcelo Castellana, Madrid หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | แมดริด – อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแมดริด เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY076

19.30 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

23.30 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบิน EY406 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | เดินทางถึงกรุงเทพฯ

9.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตสเปน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ ทุกๆ 8 ชั่วโมง จ่าย 4000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย/ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ
 • 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 21 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour