ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์
กรุงเทพมหานคร คราคูฟ – เซสซอว์ วอร์ซอว์ วอร์ซอว์ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพ – วอร์ซอว์

20.30 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) แถว S 15-19 (Row S 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ด้วยเที่ยวบิน AY144 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.10 ชั่วโมง)ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A350 ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | เฮลซิงกิ - กดังส์ – มัลบอร์ก (มรดกโลก)

6 โมงเช้า

เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน AY1171 อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

8.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) สู่สนามบินกดังส์ (GDN) บริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวเดินทางถึงสนามบิน เมืองกดังส์ (GDN) ประเทศโปแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองกดังส์ (Gdansk) เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดังส์ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เนื่องจากมีการบูรณะเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บนรากฐานของสิ่งก่อสร้างเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) โบสถ์โรมันคาธิอลิคสไตล์บริกโกธิค ซึ่งพื้นฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379 ซึ่งตัวโบสถ์เองมีความจุถึง 190000 คิวบิคเมตร และเป็นหนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนครมิวนิค และขนาดใหญ่เป็นรองเพียง มหาวิหารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโบญญ่า (285000 คิวบิคเมตร) บิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชม.)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อเข้าชม ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นจากอิฐเช่นเดียวกันกับโบสถ์เซนต์แมรี่แห่งเมืองกดังส์ นับเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพื้นที่ตัวปราสาท ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวินแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจุดประสงค์เป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกทำลายเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ทางการโปแลนด์จะมีคำสั่งบูรณะให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม ปราสาทมัลบอร์กเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่ HOTEL SADOVA/ OR QUBUS/ OR MERCURE HOTEL **** หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Toruń) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 เพราะตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำวิสลา (Vistula River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุด ในโปแลนด์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เมืองนี้มีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยุคกลาง นำท่านแวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บ้านเรือนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำวิสลา จนได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเที่ยวชมย่าน Old Town Market 1 ใน 30 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดียวกัน นำท่านถ่ายรูปคู่กับ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็นโบสถ์ที่สำคัญ ของเมืองโทรุน เพราะเชื่อกันว่าระฆังที่นี่นั้นดังกังวานเสมือนดั่งเสียงระฆังจากเทพเจ้ามานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เลยทีเดียว จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ชื่อก้องโลกผู้สร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน ได้นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 161 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็นของปรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมพักที่ HOTEL MODERNO / OR NOVOTEL CENTRUM **** หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | จัตุรัสใจกลางเมืองพอซนัน (เก่า) – วรอตสวัฟ – คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จัตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910 นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial Castle) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) วรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful Cities In The World)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง วรอตสวัฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันรองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า 40000 คน ในสมัยศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล โกดัง ที่คุมขังเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุงวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL CITY WEST / OR CONRAD HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบันหยุดดำเนินการทำเหมืองไปแล้ว และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 13 นำท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี เหมืองเกลือแห่งนี้มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ท่านจะทึ่งกับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นำท่านเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด เมื่อชมความงามของเหมืองเกลือใต้พิภพจนทั่วแล้ว นำท่านกลับขึ้นด้านบนด้วยลิฟท์โดยสาร

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในเหมืองเกลือ (***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดร้านอาหารท้องถิ่นให้แทน)

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ทำการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ความต้องการหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดัดแปลงตามแบบของนาซีและเริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็นต้นมา ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริงของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว้ ห้องอาบน้ำ ห้องที่นาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่ายแห่งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60000 กว่าคนจากชาวยิวนับล้านที่ถูกสังเวยชีวิตที่นี่ นำท่านเดินทางสู่เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (ระยะทาง 81 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL CITY WEST / OR CONRAD HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | คราคูฟ – เซสซอว์

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองหนึ่งเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก์ โกธิค เรอเนอซองส์ บาโรค และ ร็อคโคโค เริ่มจาก ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองอันเป็นดั่งหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ ผับ ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดังใจปรารถนา จตุรัสนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็นตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิล จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งเมืองหลวงย้ายไปอยู่ที่วอร์ซอว์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจักรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นต้น ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินเที่ยวชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรเนซองก์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียงอย่างมากของชาวเมืองเซสซอว์ และนักท่องเที่ยว

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมพักที่ HOTEL RZESZOW / OR HOTEL AMBASADORSKI**** หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | ลับบลิน - ปราสาทลับบลิน – วอร์ซอว์

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองลับบลิน (Lublin) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ก่อตั้งสมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวจนทำให้ได้รับเลือกเป็น 1 ในตัวเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2016 นำท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความคลาสสิคและงดงามของอาคารบ้านเรือนในย่านจตุรัสเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นประตูเข้าเมือง แต่ปัจจุบันนี้กำแพงเมืองนั้นได้ถูกทำลายลงไปแล้ว เหลือเพียงแต่ประตูที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของย่านเมืองเก่า จากนั้นนำทุกท่านเข้าชมปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 12 โดย High Duke Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งนึงของประเทศโปแลนด์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี กรุงวอร์ซอว์เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติโปแลนด์และประวัติศาสตร์โลก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับ ฮิตเลอร์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ เป็นเมืองที่ถูกทำลายมากที่สุด เรียกได้ว่ากว่า 96% ของเมืองหลวงแห่งนี้ โดนกองกำลังทหารนาซีเผาทำลายล้างจนแทบไม่เหลือความเป็นเมืองหลวง แต่หลังสงครามเสร็จสิ้นชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจบวกกับความเสียสละของประชาชนทำให้วอร์ซอว์ในวันนี้กลับมาเป็นเมืองเก่าในประวัติศาสตร์ที่สวยงามดังเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY ซึ่งเป็น1 ในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara Topshop Mango H&M เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE HILTON CONFERENCE CENTER **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | วอร์ซอว์

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่งพระราชวังซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1897

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980 ครอบคลุมถึงศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของวอร์ซอว์ (Historic Centre of Warsaw) อันประกอบด้วย โบสถ์พระราชวัง ตลาดและอาคารบ้านเรือนโดยรอบ นำท่านเดินชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญภายในเขตเมืองเก่า หลังจากนั้นนำท่านสู่ ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้ว แต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กำแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคครั้งที่ประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอว์ในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE HILTON CONFERENCE CENTER **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 | วอร์ซอว์

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่าน แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow palace) หนึ่งในพระราชวังหลวงแห่งกรุงวอร์ซอว์ ที่ถูกบันทึกเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์จอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยสไตล์แบบบาโรก จากนั้นเพียงไม่นาน ถูกขายทอดต่อหลายช่วง ผลัดเปลี่ยนมือความเป็นกรรมสิทธิ์ในช่วงระยะเวลา 250 ปี จนกระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งหลังถูกทำลายลงจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตั้งแต่ ค.ศ.1962 เป็นต้นมา

10.30 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ (WAW) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.00 น.

ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY1144 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่องบิน

15.30 น.

เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่อง โดยสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย

17.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาบินประมาณ 9.40 ชั่วโมง)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 | กรุงเทพมหานคร

7.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1500000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2000000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่า ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 EURO)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 20 EURO)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นโปแลนด์ ซึ่งลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (ชำระ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ประมาณ 2300 บาท)
 • ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสำรองที่นั่ง
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour