ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปรตุเกส PROMOTION

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปรตุเกส PROMOTION
เพอร์กามอน – ทรอย – ชานัคคาเล่ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล อิสตันบูลกรุงเทพฯกรุงเทพฯ – อิสตันบูล

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (**บางคณะอาจบินด้วย TK69 23.00-05.20 1 และตารางบินฤดูหนาวอาจเวลาไม่ตรงตามโปรแกรม โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ทำการจอง)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | คัปปาโดเกีย

4.00 น. (ตีสี่)

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองไคเซรี่ (Kayseri) เที่ยวบิน TK2010

6.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซรี่ (Kayseri) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน TK2010 มีบริการอาหารว่างบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)

9.30 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซรี่ นำท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงามคัปปาโดเกีย(Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า“ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี นำท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้นแต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบายเนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียสหน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่(Goreme Open-air Museum) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในคัปปาโดเกียผู้คนแถบนี้นับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียแต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับทำให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ำขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมากกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์สำหรับโบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน (สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) แต่ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ได้เวลานำท่านแวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

19.00 น.

นำท่านชมโชว์ระบำหน้าท้องอันลือชื่อของตุรกี

21.30 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | คัปปาโดเกีย – คอนย่า–ปามุคคาเล่

4.30 น.

(ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกีระหว่างทางนำท่านแวะชม“คาราวานสไรน์”ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคอนย่า ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

16.00 น.

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum)หรือสำนักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานาเจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามในการทำสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลานา เจลาเลดดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิมและยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์บิดา และบุตรของเมฟลานา นำท่านเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 330 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง“ปราสาทปุยฝ้าย”เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์)ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดินและทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้นลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือนจนทำให้ ปามุคคาเล่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1988

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | ปามุคคาเล่ – เอฟฟิซุส – คุซาดาซึ

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ายน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูนห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่มเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูงโรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

12.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)ซึ่งเป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้นในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมัน ในคาบสมุทรอนาโตเลียเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมันเมืองเอฟฟิซุสมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณซากเมืองที่เห็นในปัจจุบันมีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้นนำท่านเข้าชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นำท่านชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian)ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมันความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากด้านหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่งวงกลมที่เรียงอย่างสวยงามโค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่าหัวเป็นงูนำชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลักษณ์ของ เอฟฟิซุสคือหอสมุดเซลซุส (Library of Celsus)เป็นอาคารสองชั้นด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้าห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปีค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียสจูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์ด้านหน้ามีรูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (wisdom - ปัญญา) Arete (virtue - ความดี) Ennoia (thought - ความคิด) Episteme (knowledge - ความรู้) จากนั้นนำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุสคือโรงละคร (Great Theatre)ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่งสามารถบรรจุคนได้ถึง 25000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้นเดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นนำท่านเดินทางสู่บ้านพระแม่มารี(House of Virgin Mary)ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อแอนนาแคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเองเมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียวภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารีซึ่ง พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือน ด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐานได้เวลานำท่านช้อปปิ้งณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | เพอร์กามอน – ทรอย – ชานัคคาเล่

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามอน(ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)นครยุคเฮเลนิสติคอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การค้าและการแพทย์ในอดีตเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเมืองศูนย์กลางอารยธรรมเฮเลนิสติคในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเอฟฟิซุสและอันติออคแหล่งโบราณสถานแห่งนี้อยู่ในยุคราชวงศ์อัตทาลิด อันทรงอำนาจแห่งเปอร์กามันช่วงที่บ้านเมืองรุ่งเรืองที่สุดคือศตวรรษที่ 2 และ 3 ก่อนคริสตกาลนับเป็นเมืองแห่งศิลปินและนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงเมื่อครั้งชาวอียิปต์เลิกส่งกระดาษปาปิรุสมาให้กระดาษหนังก็ถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้นำท่านชมวิหารเอสเคลปิออน(Asklepion)ซากวิหารเอสเคลปิออนตั้งอยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมืองสร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์วิหารแห่งนี้ไม่ใช่คลินิกธรรมดาแต่เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประวัติศาสตร์มีขั้นตอนการรักษาดังนี้เริ่มจากคนไข้ซึ่งอาจเป็นนักธุรกิจ นักการเมืองหรือแม่ทัพนายกองชาวกรีกและโรมันที่ตรากตรำงานหนักมานานจะเดินทางมายังวิหารผู้ดูแลจะออกมาต้อนรับจากนั้นพาเดินมาตามทางศักดิ์สิทธิ์หรือเวียเตกตา ซึ่งมีเสาคอลัมน์เรียงรายวิธีรักษามีให้เลือกมากมาย ทั้งการนวดและผัสสะบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเมื่อยนอกจากนี้ยังมีการรักษาแบบจิตบำบัดอีกด้วย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) (ระยะทาง 226 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) นำท่านชมม้าไม้แห่งกรุงทรอยอันโด่งดังซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้นและเป็นสาเหตุให้กรุงทรอยถึงคราล่มสลายและยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเอง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

7.00 น.

นำท่านเดินทางสู่นครอิสตันบูล (ระยะทาง 340 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) จากนั้นนำท่านข้ามฟากโดยเรือเฟอร์รี่สู่นครอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีความสำคัญและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิล เป็นต้น

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่(Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยนนามบัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่ ได้เวลานำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara)ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้นจากนั้นนำท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่างแอปปริคอทหรือจะเป็นถั่วพิชทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.30 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT ISTANBUL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | อิสตันบูล

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม”(Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่พาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นนำท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซ็นต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซ็นต์โซเฟียก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณสร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.

นำท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมันจึงได้โปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียนฯลฯปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย

17.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตันบูล

19.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.50ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | กรุงเทพฯ

9.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ(BON VOYAGE)

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
 • 2. ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • 4. ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 • 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1000000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้า-ออก กรณีที่เป็นคนต่างด้าว
 • 2. ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • 6. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • 7. ทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน /
 • 8. ทิปหัวหน้าทัวร์ 3 ยูโร / คน / วัน /

หมายเหตุ

 • รายการนี้ เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไข

 • *** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป *** *** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา *** *** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ ***
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour