ทัวร์ยุโรป เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก
กรุงเทพฯปราก คาร์โลวี วารี - ปรากเบิร์ชเทสกาเด้น - ซาลส์บวร์ก ฮอล์สตรัท - ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร

19.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | มิวนิค – ฟุสเซ่น

4.00 น. (ตีสี่)

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1629 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

7.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินมิวนิค (MUC) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.40 ชม.)

9.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน มิวนิค นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป และยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด นับเป็นเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค สัมผัสกลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ นำท่านเที่ยวชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน ที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ BMW WELT พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่มีกว่า 100 ปี ของค่ายใบพัดสีฟ้า บีเอ็มดับเบิ้ลยูว ทุกท่านจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในโลกของ นวัตกรรมยานยนต์ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านชมรถที่นำมาจัดแสดงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ (***หากพิพิธภัณฑ์ปิดทำการ จะนำท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิคแทน)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche) ยอดโบสถ์เป็นทรงหัวหอมคู่ เป็นศิลปะแบบโกธิค ทำจากอิฐแดง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่เรารู้จักกันดีตามหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ มีความสูงประมาณ 99 เมตร ตัวโบสถ์สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1953 นำท่านชม จตุรัสมาเรียนพลัส (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกๆวันจะมีเสียงนาฬิกาตีบอกจังหวะและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบจตุรัสมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมืองและตลาดสินค้าการเกษตร นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปทั้งหลายตั้งเรียงรายกันเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton Hugo Boss Chanel Giorgio Armani เป็นต้น อิสระในช่วงบ่ายให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (***ร้านค้าในประเทศเยอรมนีส่วนมากปิดบริการในวันอาทิตย์ / กรุ๊ปเดินทาง 8-15 มิ.ย.) ท่านสามารถเลือกนั่งจิบกาแฟ ทานไอศครีม หรือดื่มเบียร์เยอรมันที่ขึ้นชื่อได้ตามร้านค้าบริเวณรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 129 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แคว้นบาวาเรียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมัน ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BEST WESTERN HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมที่เมืองฟุสเซ่นไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนำท่านเข้าพักที่โรงแรมในเมืองการ์มิชแทน***

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – อูบาอามาเกา – มิวนิค / ซาลส์บวร์ก

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่ถัดลงมาจากปราสาทนอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือภาพวาดเรื่องราวอัศวินแห่งหงส์ในนิยายพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสเพื่อเข้าชม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) หรือท่านจะเลือกเดินออกกำลังกายเพื่อขึ้นชมปราสาทแห่งนี้ก็ได้ ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหนึ่งในปราสาทราชวังที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของกวีเอกชาวเยอรมัน ริชาร์ด วากเนอร์ ตัวปราสาทมีที่ตั้งอันน่าทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือแม่น้ำพอลลัท พร้อมชื่นชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะประทับใจไปกับความงามและบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกดังเทพนิยาย ซึ่ง วอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ (หากปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ปิดให้บริการ จะนำท่านถ่ายรูปภายนอกและพาเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน / หรือคืนเงินค่าเข้าชมในกรณีที่ปราสาททั้งสองปิดให้บริการ)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน)

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูบาอามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 49 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของเยอรมันซึ่งใกล้กับพรมแดนประเทศออสเตรีย มีชื่อเสียงด้านการเพ้นท์กำแพงบ้านให้สวยงาม ทำให้บ้านเรือนในเมืองนี้รวมถึงร้านค้าแทบทุกหลังมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์คาทอลิชเคอเช่ (Katholische Kirche) ด้านบนมีหอคอยเดี่ยว ยอดหอคอยมีลักษณะคล้ายหัวหอมสีเขียวสวยงามลงตัว จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองอูบาอามาเกา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเพ้นท์ที่เรียกว่า ลุฟเทิ้ลมาลเลอไร (Luftlmalerei) โดยมีการเพ้นท์ผนังบ้านด้วยลวดลายน่ารักๆ คล้ายมีคนยืนอยู่ตรงหน้าต่าง ไปจนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับสีสันลวดลายการเพ้นท์ผนังบ้านในเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมที่เมืองซาลส์บวร์กไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนำท่านเข้าพักที่โรงแรมในเมืองใกล้เคียง***

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | เบิร์ชเทสกาเด้น - ซาลส์บวร์ก

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด” ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ นำท่านล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รู้จักกันในนาม “ทะเลสาบกษัตริย์” ทะเลสาบแสนสวยที่มีน้ำใสราวกับมรกต ดินแดน ฟยอร์ดในเขตเทือกเขาแอลป์ที่งดงามที่สุดในเยอรมัน โดยเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง ก่อเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก และ ชมความสวยงามของโบสถ์ เซ็นต์บาร์โทโลมิว (St. Bartholomae) ซึ่งเป็นโบสถ์ตั้งอยู่กลางทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขา และฟยอร์ดเล็กๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย (***การล่องเรือในทะเลสาบโคนิค ขึ้นกับสภาพอากาศและน้ำในทะเลสาบ หากไม่สามารถล่องเรือได้ จะนำท่านเที่ยวชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้นแทน)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิร์นในเมืองซาร์ลบวร์ก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 มูลนิธิซาร์ลบวร์ก (Salzburg Foundation) ได้มอบหมายให้ศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่นมาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานสำหรับวางโชว์ในที่สาธารณะกลางแจ้งในจุดต่างๆ ของซาร์ลบวร์ก นำท่านชมและถ่ายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน จากนั้นข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา นำท่านแวะชมบ้านเกิดของศิลปินเอกผู้แต่งเพลงคลาสสิคชื่อก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท (Mozart) ผู้ซึ่งสร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็นย่านธุรกิจสำคัญ ซึ่งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมที่เมืองซาลส์บวร์กไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนำท่านเข้าพักที่โรงแรมในเมืองใกล้เคียง***

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | ฮอล์สตรัท - ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองแห่งนี้ เมืองฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า จนผู้คนที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้สวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์ นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจุดชมวิวเมืองมรดกโลกฮอลสตรัทสกายวอล์ก (World Heritage Skywalk) ที่ระดับความสูง 350 เมตร ท่านจะได้สัมผัสวิวอันงดงามของเมืองมรดกโลกเบื้องล่าง รวมถึงทะเลาสาบฮอลสตรัท ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา แบบ 360 องศา สวยงามและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค และรอคโคโค นำท่านชม จัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 ในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) หนึ่งในเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็ก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา มีความโดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง จึงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จะเป็นรองก็แต่ปราสาทปรากเท่านั้น มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิคบริเวณจตุรัสกลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะได้เห็นวิวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ในมุมสูง ซึ่งสวยงามตะการตา

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ZLATY ANDEL / OR MLYN HOTEL /OR BELLEVUE/ OR GRAND ZVON หรือเทียบเท่า ***หากเมืองเชสกี้ครุมลอฟไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาโรงแรมที่เมืองเชสเก้ บูเดโจวิชให้แทน***

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | คาร์โลวี วารี - ปราก

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (ระยะทาง 236 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชั่วโมง) อีกเมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเที่ยวชม “เมืองน้ำแร่” ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย เป็นเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง น้ำพุที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพและยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์ วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี ชาวเช็กในโบราณกาลมีความเชื่อว่าเป็นเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้ เป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารชั้นยอดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "นครร้อยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH PRAGUE / OR DON GIOVANNI / OR HOLIDAY INN CONGRESS หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | ปราก

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเที่ยว ชมกรุงปราก ดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก เป็นที่เลื่องลือและมีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทอัศวินโบราณที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะโกธิคที่สง่างามซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเช็ก นำท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้เปลี่ยนชื่อ ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล อยู่ย่านจตุรัสและตัวเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.

นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ (Wenceslas Square) ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตกแต่งแบบบารอค เป็นที่เก็บรูปภาพโบราณวัตถุมากมาย และบริเวณด้านหน้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของกษัตริย์เวเทสลาส ผู้เป็นผู้นำและองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์นำสู่ภูมิภาคนี้ นำท่านเดินตัดผ่านสู่ย่านตลาดกลางแจ้งที่มีสินค้าของเล่นที่ทำจากไม้สนผลไม้และสินค้าท้องถิ่น มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

16.30 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินปราก มีเวลาให้ท่านดำเนินการเรื่องทำคืนภาษี (TAX Refund) ***หลังเช็คอินเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

19.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1770 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชม.)บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

22.30 น.

เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | กรุงเทพฯ

1.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

15.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1500000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2000000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตเยอรมัน/ออสเตรีย ซึ่งต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น ประมาณ 3500 บาท
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด โทรศัพท์-แฟกซ์ เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • สำรองที่นั่งจ่าย 35000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour