ทัวร์ยุโรป อเมริกา แคนาดา

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป อเมริกา แคนาดา
Journey behind the falls – โตรอนโต ฟิลาเดลเฟีย - แอตแลนติก ซิตี้ ดูไบ – วอชิงตัน ดี ซี – ทำเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์ยานอวกาศ เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท– เซ็นทรัลพาร์ค– ไทม์สแควร์เมืองคอร์นนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) – ดินเนอร์พิเศษ บนหอคอย Skylon

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพ – ดูไบ – วอชิงตัน ดี ซี

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเอมิเรสต์ แถว T (Row T) ประตูทางเข้าที่ 9-10 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

ออกเดินทางสู่มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน EK373 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่มหานครดูไบ

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | ดูไบ – วอชิงตัน ดี ซี – ทำเนียบขาว – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์ยานอวกาศ

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน EK231 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินดูไบ ตามอัธยาศัย

2.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วอชิงตัน ดัลเลส (IAD) สัมผัสประสบการณ์บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง 30 นาที) ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

9.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ วอชิงตัน ดัลเลส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ นำท่านชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดเฟีย ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อน เมือง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบขาว (The White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน) และ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาคือ ประธานาธิบดีลินคอร์น (อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชร (Hope Diamond) ขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (IMAX) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright

18.30 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center **** หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | ฟิลาเดลเฟีย - แอตแลนติก ซิตี้

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

13.30 น.

นำท่านเข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell เป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” พร้อมนำชมนิทรรศการความเป็นมาในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา นำท่านถ่ายรูปกับหอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America) ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติค ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (เรียกได้ว่า ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม เลียบฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโนหรือ เที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค (Boardwalk) ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ เอาท์เลตแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้โรงแรม ทาเก็ต เอาท์เลต (Target Outlet) ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น Coach, Puma

13.30 น.

นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบขาว (The White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน (อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน) และ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาคือ ประธานาธิบดีลินคอร์น (อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชร (Hope Diamond) ขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (IMAX) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright

19.00 น.

รับประทานอาหารในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Caesars Atlantic City Hotel**** หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | ช้อปปิ้งเอาท์เลท Woodbury Outlets - นิวยอร์ค

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่านสู่ วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 264 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Gucci

12.00 น. (กลางวัน)

เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งแบบเต็มที่ ทางทัวร์จัดเงินค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 20 USD

13.30 น.

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ร้านค้าทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลท ที่ใหญ่ที่สุด และ ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะนำให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่นี่ เนื่องจากราคาและสินค้ามีให้เลือกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านค้าแต่ละร้าน ยังมีคูปองส่วนลดเพิ่ม ที่แจกให้ลูกค้าทุกท่าน เรียกได้ว่า สวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ง จริงๆ

16.30 น.

นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) สำหรับวันนี้ให้ท่านได้พักผ่อนเตรียมตัว และ จัดสิ่งของก่อนเที่ยวแบบเต็มวันในเกาะแมนฮัตตัน ในวันรุ่งขึ้น

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท– เซ็นทรัลพาร์ค– ไทม์สแควร์

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่านล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ค ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้เห็น ตึกระฟ้าทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน รวมถึง สะพานบรูคลิน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ค ที่สร้างข้ามแม่นํ้าอีสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กับ ย่านบรูคลิน ที่อยู่ตรงข้ามเป็นสะพานที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพาน ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาวทั้งสิ้น 6,016 ฟุต และกว้าง 85ฟุต จนเป็นผลสำเร็จ สามารถใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบัน เรือจะนำท่านผ่านและสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือที่ชาวอเมริกันเรียกว่าบริเวณ Ground Zero ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนพื้นที่บริเวณตึก World Trade Center เดิมคำเรียกว่า Ground Zero นั้นเป็นคำศัพท์ที่ถูกนำมาใช้ เมื่อคราวที่ญี่ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ที่ Hiroshima

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

13.30 น.

นำท่าน ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกนี้ เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐในการก่อสร้าง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

19.30 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Doubletree by Hilton Fort Lee**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | เมืองคอร์นนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) – ดินเนอร์พิเศษ บนหอคอย Skylon

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (ระยะทาง 400 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

13.30 น.

นำท่านชมการจัดแสดงเครื่องแก้ว ณ โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอเมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องแก้วที่รังสรรค์ออกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำทุกท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส (ในวันนี้ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้นทุกท่านต้องเตรียมพาสปอร์ตไว้กับตนเอง และห้ามนำผลไม้ ถั่ว และอาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทำการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ) จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงามของน้ำตก และพิเศษให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยสกายลอน หลังอาหารค่ำ ท่านสามารถขึ้นสู่จุดชมวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ บนหอคอยสกายลอน (อาหารค่ำมื้อพิเศษ) Skylon Tower

19.30 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view)**** หรือเทียบเท่า พิเศษ....ห้องพักวิวน้ำตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยามค่ำคืน

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | Journey behind the falls – โตรอนโต

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆกับโปรแกรมการท่องเที่ยว Journey behind the fall ที่ท่านสามารถเดินสู่น้ำตก และชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าแบบมือเอื้อม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า (หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ Maid of Mist จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดให้บริการ ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรม Journey behind the fall เป็นล่องเรือ Maid of Mist ให้ลูกค้า)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

13.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก ได้เวลานำท่านสู่ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (Square One Shopping Center) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Wal-Mart, Sears

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

19.30 น.

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sheraton Center Toronto Hotel**** หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | โตรอนโต – อาคารรัฐสภา – มหาวิทยาลัยโตรอนโต– ขึ้นหอคอย CN Tower

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

8.00 น.

นำท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซำ)

13.30 น.

นำท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต

21.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต (Toronto) สู่สนามบินดูไบ (Dubai) โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EK242 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 55 นาที) ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 | ดูไบ - กรุงเทพมหานคร

18.30 น.

เดินทางถึงนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

23.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EK374 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)

ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 | กรุงเทพมหานคร

8.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ
 • 2. ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 7 คืน
 • 5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1000000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่)
 • 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 500000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าทิปพนักงานขับรถ = 1 $ /ท่าน/วัน ค่าทิป Assistance = 1 $ /ท่าน/วัน ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น = 2 $ /ท่าน/วัน
 • 2. หากมี การปรับตัวเพิ่ม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน( Fuel Sercharge ) จากที่คิดราคาไว้ ณ ( วันที่ 28/7/2014 )
 • 3. ค่าเช่ารถเพื่อนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 • 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ
 • 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 7. ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น) สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour