ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – โคเวนต์ การ์เดน – ชมเมือง - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด ทัวร์สนามแมนเชสเตอร์ – เมืองฮิบเดน บริดจ์ – ฮาวอร์ธ - วินเดอร์เมียร์วินเดอเมียร์ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – เอดินเบิร์ก – คาร์ลตัน ฮิลล์ ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ คาร์ดิฟ - ชมเมือง - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี – แมนเชสเตอร์

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ลอนดอน

22.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ

1.30 น.

ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG910

7.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วจากนั้นนำท่าน ออกเดินทางเข้าสู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” นำท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2000 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรย์ของวงหินปริศนา ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2000 ปีมาแล้ว ตั้งชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็นที่ตั้งของโรมันบาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1250000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส นำท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น้ำเอวอน ในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน ผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบทำพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน้ำแร่ที่เป็นที่นิยมกันมากซึ่งทำให้เมืองขยายตัวขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร พิพิธภัณฑ์และสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ทำให้กลายเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวค้างคืนหนึ่งล้านคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่สร้างงานให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง แห่งเวลส์ นำท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อดีตเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง อิสะทุกท่านเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Hilton Cardiff Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | คาร์ดิฟ - ชมเมือง - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี – แมนเชสเตอร์

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบ้านเรือนผู้คนที่สวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ให้ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”Cotswold เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์ ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวล์ด ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง นำท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อันเนื่องมาจากแม่น้ำโคล์นเป็นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเทราท์สีน้ำตาล กลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจำนวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านอีกด้วย

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Crown Plaza Hotel Manchester Centre หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | ทัวร์สนามแมนเชสเตอร์ – เมืองฮิบเดน บริดจ์ – ฮาวอร์ธ - วินเดอร์เมียร์

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งมีจำนวนความจุ 75635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภัณฑ์ ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ประจำทีมแมนเชสเตอร์ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก (West Yorkshire) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเพนไนน์ มีเมืองเล็กๆ ที่สวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์ (Hebden Bridge) เมืองศูนย์กลางการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่บนยอดเขา Heptonstall มีแม่น้ำเฮบเดนใหลผ่านกลางเมือง มีสะพานเก่าเก่าเป็นเอกลักษณ์ ชื่อเมืองเฮบเดน มีมาตั้งแต่สมัย Anglo-Saxon ที่แปลว่ากุหลาบป่า (Wild Rose) กระแสน้ำจากลำธารไหลลงจากเบินเขาผ่านตัวเมือง ช่วยในการขนส่งและเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนกังหันในการเกษตร และการทอขนสัตว์ ทำให้เศษฐกิจของตัวเมืองเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเข้าสู่ปี 1970 ถึงปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่าศิลปิน นักเขียน นักถ่ายภาพ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาชมความน่ารักของเมืองแห่งนี้กันอย่างล้นหลาม ได้เวลาสมควร

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ(Haworth) หมู่บ้านเก่าแก่น่ารักที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถนนคนเดินแบบอิฐโบราณนำมาเรียงเป็นทางเดินตั้งแต่ยุคดั้งเดิมตัดผ่านกลางเมืองมีตึกเก่ากว่า 200 ปีเรียงรายอยู่สองข้าง ท่านจะรู้สึกเสมือนหลงเข้าไปใน ยุควิคตอเรียเลยทีเดียว บ้านเรือนผู้คนส่วนใหญ่ปรับประยุกต์ มาเป็นร้านค้าร้านกาแฟ และโรงแรมที่พัก อิสระทุกท่านเดินเล็นชมเมืองที่น่ารักแห่งนี้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์ (Hebden Bridge) เมืองศูนย์กลางการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่บนยอดเขา Heptonstall มีแม่น้ำเฮบเดนใหลผ่านกลางเมือง มีสะพานเก่าเก่าเป็นเอกลักษณ์ ชื่อเมืองเฮบเดน มีมาตั้งแต่สมัย Anglo-Saxon ที่แปลว่ากุหลาบป่า (Wild Rose) กระแสน้ำจากลำธารไหลลงจากเบินเขาผ่านตัวเมือง ช่วยในการขนส่งและเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนกังหันในการเกษตร และการทอขนสัตว์ ทำให้เศษฐกิจของตัวเมืองเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเข้าสู่ปี 1970 ถึงปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่าศิลปิน นักเขียน นักถ่ายภาพ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาชมความน่ารักของเมืองแห่งนี้กันอย่างล้นหลาม ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ โดยใช้เส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอร์เมียร์ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง นำท่านชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาวที่แลดูร่มรื่นและสวยงาม บริเวณหุบเขาและที่ราบต่ำของเขตคัมเบรีย (Cumbria) และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ สำหรับอุทยานแห่งชาติเลค ดิสทริก ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1951 เป็นหนึ่งใน 11 อุทยานแห่งชาติของอังกฤษ ครอบคลุมพื้นที่ 10 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 2292 ตารางกิโลเมตร

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ McDonald Hotel Windermere หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | วินเดอเมียร์ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – เอดินเบิร์ก – คาร์ลตัน ฮิลล์

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชมบรรยากาศเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มรื่นที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสุ่เมืองเอดินเบอระ ผ่านชมธรรมชาติที่แสนงดงามของภูมิภาคทางตอนเหนือของอังกฤษ

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านเดินทางถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เอดินเบิร์กเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร มีศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจาก ลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองที่เป็นมิตรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เนื่องจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป โดยมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ถึงสามแห่งด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์ และมหาวิทยาลัยเนเปียร์ ผ่านชม“เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ นำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อสก๊อตแลนด์ อังกัส (Scottish Angus Beef Steak) ที่มีชื่อเสียงของชาวไฮแลนด์

20.00 น.

พักที่ Hilton Glasgow Grosvenor ที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | เอดินเบิร์ก – เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – รอยัลไมล์ - บัลลังก์อาเธอร์ – ยอร์ค

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อันสง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สกอตแลนด์ เคยถูกทำลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เข้าชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่นจำลองและห้องแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์นับตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ตลอดจนห้องเครื่องราชกกุธภัณฑ์ จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อน หรือ เดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยัลไมล์ สายสำคัญของเอดินเบิร์ก ที่เรียงรายไปด้วยร้านขายสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวบัลลังก์อาเธอร์ (Arthur's Seat) เป็นหนึ่งในสี่เนินเขาของกรุงเอดินเบอระ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน Holyrood Park บริเวณนี้เป็นเนินภูเขาไฟที่ดับแล้ว นำท่านนั่งรถชมวิวที่สวยงามของกรุงเอดิเบอระจากจุดจอดรถ จะมีเส้นทางเดินเท้าสู่จุดชมวิวที่สวยงามได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00 น.

พักที่ Novotel York Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | ยอร์ค – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – ลอนดอน

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองยอร์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ มีวิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซนต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าต่างกลม Rose Window ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของดอกกุหลาบในสงครามแย่งชิงราชสมบัติ (สงครามกุหลาบ War of Roses) ในสมัยราชวงศ์ยอร์ค ปกครองประเทศจากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในบริเวณถนนแชมเบิ้ล และย่านเมืองเก่า ที่สุดคลาสสิคและสวยงาม โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ กระเบื้องเคลือบโพรเซเลน ผ้าปักรวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรป มากมาย ท่านเดินทางสู่เมืองบิเชสเตอร์

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “Bicester Outlet” ศูนย์เอาท์เ ล็ท ที่ใหญ่ที่สุด และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry Calvin Klien D&G DKNY Bally Mulberry Paul Smith POLO ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.00 น.

พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Parkหรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – โคเวนต์ การ์เดน – ชมเมือง - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านเข้าชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน Tower Of London สถานที่ที่ เคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศ ชมห้องจิลเวอรี่ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจำราชวงศ์ของอังกฤษ จากนั้นชมมหานครลอนดอน ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์ มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ อังกฤษ กองบัญชาการตำรวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ พร้อมเมนูกุ้งมังกร ผัดซ๊อส เมนูเด็ดของร้าน ***

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่โคเวนต์ การ์เดน (Covent Garden) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นตลาดผลไม้สมัยศตวรรษที่ 17 แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นลานพลาซ่า ร้านค้า บาร์ และภัตตาคาร ตลาดผลไม้นั้นย้ายไปบริเวณอื่นแล้ว แต่บริเวณนี้ก็ยังคงคึกคักมีชีวิตชีวา ย่านที่เรียกว่า "เดอะการ์เดน" นี้มีการแสดงข้างถนนมากมายจากทั่วทั้งยุโรป(Street Show) ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรี แสดงตลก ศิลปินละครใบ้ ฯลฯ และในบริเวณนี้ยังเป็นสวรรค์สำหรับนัก ชิมและคนรักกาแฟอีกด้วยได้เวลาสมควร นำท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปปิ้ง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบครัน / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินค้าที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ครีมอาบน้ำฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าในราคาสุดประหยัด

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 | ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ - เข้าสู่สนามบิน

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) อีกหนึ่งพระราชวังอัน เป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต ชมห้องที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นนำท่านสู่ย่านการค้า ในย่านไนท์บริดจ์ อันเป็นที่ตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณที่มีห้าง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER NEXT BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองที่มีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)

21.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 917

ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 | กรุงเทพฯ

15.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน // ลอนดอน-กรุงเทพฯ(หรือสลับก่อนหลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1000000 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในอังกฤษ
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. /กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

หมายเหตุ

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไข

 • โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour