ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
กรุงเทพฯลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี) ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯกรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | กรุงเทพฯ

16.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK373/EK071 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0320-0800*.*.*.

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

8.00 น.

(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

13.30 น.

จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม ครีม เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เข็มขัด ฯลฯ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

20.00 น.

ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES) (เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิวรอนาน มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย)สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เช่น ห้องอพอลโล ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี ห้องโถงกระจกท้องพระโรง ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

12.00 น. (กลางวัน)

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.

13.30 น.

อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า กุชชี่ ชาแนล เฟนดิก นาฬิกา น้ำหอม เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม ครีม เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เข็มขัด ฯลฯ

18.00 น.

*.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.

20.00 น.

ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | ปารีส - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (DIJON) แห่งแคว้นเบอร์กันดี ของประเทศฝรั่งเศส (315 กม.) โดยรถโค้ช

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (310 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่องวันนี้ที่รอคอย

18.00 น.

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

20.00 น.

ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาและ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง

14.00 น.

นำท่านนั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (96 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์นให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก

18.00 น.

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

20.00 น.

ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202 กม.) สนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาที่ถูก

12.00 น. (กลางวัน)

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.

14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น ...นำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่งเป็นวิหารสไตน์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลกและบริเวณนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย… นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

20.00 น.

ที่พัก RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย ....นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-Euro ซึ่งเรือต่อลำสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือตรอนเชโต้

12.00 น. (กลางวัน)

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ง *.*.*.

13.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก…อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

20.00 น.

ที่พัก GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2000 ปีที่ผ่านมาแล้ว

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

14.00 น.

นำท่านเข้าสู่ วาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก..ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า50000 คน และประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนำท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง …อิสระเดินเล่นย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ..ได้เวลาอันสมควร ..นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

20.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK375 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2045-0530*.*.*.

ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 | กรุงเทพฯ

18.30 น.

(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

อัตรานี้รวม

 • 1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 • 2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 • 4.ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์ การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • 5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 6.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1750000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • 2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • 4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 • 6.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 7.ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
 • 8.ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4500.- (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

หมายเหตุ

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไข

 • กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour