ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 11 วัน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 11 วัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส ปารีส – จิวานี่ – สวนโมเน่ท์ – มองค์ แซงมิเชล – ชมเมือง มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – นองต์ส นองท์ส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์ – ปัวติเยร์ส ปัวติเยร์ส – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคาทัวร์ยุโรป โทร. : 02-1020856

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส

21.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D )พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 | ปารีส – จิวานี่ – สวนโมเน่ท์ – มองค์ แซงมิเชล – ชมเมือง

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930

7.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองจิเวอร์นี่(Giverny)เข้าสู่บ้านโมเน่ท์ (Claude Monet) บ้านศิลปินอิมเพลสชั่นนิส ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศฝรั่งเศส โมเนท์ ได้พำนักอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1883-1926 ศิลปินโมเน่ท์ ได้ใช้สวนของเขาในการผลิตงานศิลปะสีน้ำมันอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะภาพWaterLilies(Nympheas)ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ มีเวลาให้ท่านได้เดินชมความงดงามของภาพวาดที่ยังคงเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ และสวนดอกไม้ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองมองท์แซงมิเชล แวะรับประทานอาหารที่เมืองกอง

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านออกเดินทางต่อสู่มณฑลบริตานีเพื่อสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเลถึงมองแซงมิเชลให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความประทับใจ ท่านชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แล้วถ้าบวกกับความสูงของตัววิหารนั้นแล้วก็จะมีความสูงถึง 155 แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปปั้นทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิได้เคยจินตราการว่าปราสาทแห่งนี้จะมีมนต์ขลังที่แสนสง่างาม หากน้ำลดระดับลง ท่านสามารถเดินจากฝั่งสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่านได้เดินจากปัจจุบันสู่ปราสาทแห่งความฝัน มีเวลาให้ท่านตรึงตราตรึงใจอย่างเต็มที่

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ หรือหอยแมลงภู่อบ สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเครื่องเคียง

20.00 น.

พักที่ Mercure Hotel Mont Saint Michael / หรือระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 | มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – นองต์ส

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองดีนอน(Dinan)เมืองเก่าแก่แห่งแคว้นในบริตตานี เป็นเมืองที่สวยและแปลกตา เมื่อท่านเดินชมเมือง ท่านอาจไม่เคยเชื่อว่ามีเมืองแบบนี้อยู่จริงในชีวิตจริงน่าจะมีอยู่ในภาพยนตร์ ของวอล์ซดิสนีย์ เมื่อเราเข้าเมืองดีนอนก็เหมือนกับการก้าวเข้าไปในภาพยนตร์ดิสนีย์ เมืองแห่งเทพนิยายในฝันของทุกท่าน เมืองดีนอนตั้งอยู่ริมแม่น้ำแรนซ์ ตัวเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกำแพงล้อมรอบอยู่ใน เป็นเมืองที่งดงามที่สุดในแค้วนในบริตตานีเมืองยุคกลางแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในบริตตานี ซึ่งมีอาคารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 กำแพงเมืองเดิมจำนวนมากยังคงสภาพเดิมไว้ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ เลือกซื้สินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองรอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-Terre)เมืองที่ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นเหตุผลหนึ่ง ในการมาเยือนมากที่สุดของแคว้นบริตตานี นำท่านเดินไปตามถนนอิฐดั้งเดิม เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่านจะได้เห็นบ้านเรือนยุคกลางที่สร้างด้วยหินอายุกว่า 500 ปี ที่ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตัวเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนองท์ส

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Hôtel Belfort Nantes / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 | นองท์ส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์ – ปัวติเยร์ส

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านออกเดินทางต่อผ่านเมืองตูร์เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์(Loire River)ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ในช่วงต้นศตวรรษที่1นำท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบจากนั้นนำท่านเข้าชม“ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU CHAMBORD” โดยโคร่งร่างของตัวปราสาทได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัวปราสาทเริ่มสร้างหลังจากเขาสิ้นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นำเค้าโครงนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลังดาวินชีเสียชีวิต4เดือน กษัตริย์ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519 *** หากปราสาทเชอนองโซปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นเข้าชมปราสาทเชอนองโซ หรือ ปราสาทอองบัวร์ แทน ***

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านออกเดินทางต่อเข้าสู่เมืองตูร์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์(Loire River)ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ในช่วงต้นศตวรรษที่1นำท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปัวติเยนําท่านชมเมืองปัวตีเย(Poitiers)ซึ่งสองฝั่งถนนและตัวเมืองประกอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Hotel Mercure Poitiers Centre / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 | ปัวติเยร์ส – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux)เมืองหลวงแห่งการผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในโลกเก่า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าจิรอง เป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก ถึงขนาดที่นักประพันธ์เอกของฝรั่งเศส นามว่า วิคเตอร์ ฮูโก มีคํากล่าวไว้ว่า ถ้าตัดแวร์ซายส์ออกไป ที่นี่ก็คือปารีสนั่นเอง

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! สเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์ ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน

13.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผัสบรรยาการไร่องุ่นของแท้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี่ยมจะแหล่งผลิตท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และ รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแคว้น ได้เวลาสมควรนำท่านกลับเข้าตัวเมือง นําท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจันทร์ (Port of the Moon) ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในฝรั่งเศส ซึ่ง ในปี 2007 เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยังมีผู้อยู่อาศัย ชุมชนเมืองและย่านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่นํ้าการอน(Garonne River) ปัจจุบันสะพานนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหนึ่งในโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซึ่งเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบอร์กโดซ์

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Novotel Hotel Tours / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 | บอร์โดซ์ – กาการ์ซอง – นีมส์

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์กาสซอนน์ (Carcassonne)เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านเที่ยวชม เมืองการ์กาสซอนน์ แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองและ“VILLE BASSE”เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจำเมือง ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX)ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ำโอด(AUDE)ป้อมปราการการ์าสซอนน์(FORTRESSOFCARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของกำแพงขนาดใหญ่จำนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกำแพงปราสาทการ์กาสซอนน์" (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนีมส์ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมัน ด้วยความโดดเด่น

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Ouest Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 | นีมส์ – สะพานโรมัน – อาวีญง – ชมเมืองเก่า – คานน์

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ ปองดูการ์ด(Pont du Gard)สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ที่มีความสูงถึง49เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง2000ปี นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง”(Avignon)(ระยะทาง 45 กม.) นำท่านชมเมืองอาวีญงเป็นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นโพรว็องซาลป์โกตดาซูร์ ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า“เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา(รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญง ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานปงต์ดูการ์(PontduGard) สะพานส่งน้ำโรมันโบราณ เพื่อใช้เป็นสะพานส่งน้ำของเมืองนีมส์(Nimes)ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น้ำการ์ด (Gard) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองคานส์ เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์(Cannes Films Festival)เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาล หนึ่ง อาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง2-3ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่งที่ลานด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อมลายเซ็นของดาราฮอลลีวู๊ด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่เดเฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชลำงามๆของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ NH Nice Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 | นีซ – โมนาโค – มอนติ คาร์โล – นีซ – ช้อปปิ้ง

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นำท่านเก็บภาพพระราชวังแห่งโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นชมเมืองนีซ นำท่านผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถรัสเซีย แห่งเดียวที่ถูกสร้างนอกรัสเซีย ใหญ่ที่สุดยุโรป สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 18 สถาปัตยกรรม แบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองเก่าและริมชายหาดริเวียร่าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างลาฟาแยท และย่านเมืองเก่า

18.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

พักที่ Novotel Hotel Genoa / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 | นีซ – มิลาน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

8.30 น.

จากนั้นนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมิลาน(Milan)(ระยะทาง300ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง3ชม.) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลกสูง157เมตรกว้าง92เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง500ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า135ยอด อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!!! กุ้งมังกรรสเลิศ, สปาเก๊ตตี้ พร้อมเครื่องดื่ม ไวน์แดง หรือเบียร์

20.00 น.

ที่พัก Radisson Blu Milan / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 | มิลาน – สนามบินมัลเพนซ่า

7.00 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

9.30 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

14.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941

ทัวร์ยุโรป วันที่ 11 | สนามบินสุวรรณภูมิ

6 โมงเช้า

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปารีส // มิลาน – กรุงเทพฯ( หรือสลับก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1000000 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

หมายเหตุ

 • ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

เงื่อนไข

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour